העברת חובות וזכויות בארץ

חוק החדשנות מסמיך את מועצת הרשות לקבוע כללים והסדרים בעניין חובת השמירה של זכויות קניין רוחני וזכויות ייצור בישראל. בנוסף, החוק מציין כי מועצת הרשות תיתן עדיפות למסלולי הטבה בהם הקניין הרוחני והייצור יהיו בידי החברה בישראל. בהתאם לאמור, מועצת הרשות קבעה במסלול הטבה מספר 1 כי מתן מענקים הינו בכפוף לשמירת הידע והייצור של התכנית בישראל. יחד עם זאת, מועצת הרשות קבעה כי במסלולי התמיכה ניתן להעביר ייצור נתמך אל מחוץ לישראל וידע או זכויות בידע לאחר קבלת אישור מראש מוועדת המחקר. 

להלן פירוט של האישורים העיקריים אשר ניתן לקבל בנושאים אלו: 

מקבל אישור המעוניין להעביר ידע הנתמך, בין במישרין בין בעקיפין על ידי רשות החדשנות, בין באם ההעברה מבוצעת לחברה קשורה או לחברה אחרת ובין אם הידע מועבר כנגד תמורה כספית או לחילופין ללא תמורה כלשהי, חייב לקבל על כך אישור  מראש  מרשות החדשנות. ועדת המחקר או ועדת המשנה רשאיות לאשר העברת ידע לאחר בתוך ישראל בתנאי שיחולו על מקבל הידע החובות לפי חוק החדשנות ולפי תנאי התכנית, לרבות החובה שלא להעביר את הידע לאחר אלא בהסכמת ועדת המחקר, וכן החובה לשלם תמלוגים.

קישורים רלוונטיים:

העברת ייצור לחו”ל

הוראות מסלול מועצה מספר 1 מאפשרות מנגנון על פיו חברה מצהירה במועד הגשת הבקשה בדבר מקום הייצור הצפוי של תוצרי תכנית הפיתוח (להלן: “הצהרת מקום הייצור”). על חברה שקיבלה תמיכה לפני כניסתו של תיקון זה לתוקף או לחילופין על החברה המתעתדת לחרוג מהצהרת מקום הייצור להגיש לרשות החדשנות בקשה להעברת ייצור לחו”ל.
לתשומת לב: חברה הפועלת בהתאם להצהרת הייצור אינה נדרשת לקבל אישור נוסף מוועדת המחקר.
 ועדת המחקר רשאית לאשר העברה של ייצור או של זכויות ייצור של מוצר שפותח או נובע מתכנית שנתמכה על ידי רשות החדשנות אל מחוץ לישראל. העברת הייצור לחו”ל מחויבת בשיעור תמלוגים מוגדל ותקרת תמלוגים מוגדלת והכל לפי האמור בהוראות התמלוגים ובהתאם לחריגה מהצהרת מקום הייצור של החברה במועד הגשת הבקשה.
 
במידה והחברה מעוניינת בהעברה של זכויות ייצור לחו”ל בהיקף של עד 10%, ביחס לשיעור הייצור שמילאה בעת הגשת הבקשה, היא חייבת בהודעה בלבד לרשות החדשנות, אולם היא תחויב בשיעור תמלוגים מוגדל ותקרה מוגדלת כמפורט בהוראות התמלוגים.

קישורים רלוונטיים:

בקשה להעברת ייצור לחו”ל תמורת ייצור חליפי לישראל

​הוראות מסלול מועצה מספר 1 מאפשרות מנגנון על פיו חברה יכולה להצהיר במועד הגשת הבקשה בדבר מקום הייצור הצפוי של תוצרי תכנית הפיתוח (להלן: “הצהרת מקום הייצור”). על חברה שקיבלה תמיכה לפני כניסתו של תיקון זה לתוקף או לחילופין על החברה המתעתדת לחרוג מהצהרת מקום הייצור שמילאה בעת הגשת הבקשה להגיש לרשות החדשנות בקשה להעברת ייצור לחו”ל.

ועדת המחקר רשאית לאשר בקשה להעברה לחו”ל  של הייצור אשר עליו התחייבה החברה במסגרת הצהרת מקום הייצור, תמורת העברת ייצור חלופי לישראל. העברת ייצור במתכונת זו אינה כרוכה בתשלום תמלוגים מוגדלים ותקרת תמלוגים מוגדלת.

ועדת המחקר תתייחס לקריטריונים הבאים בבואה להחליט בבקשה: כנגד העברת הייצור אל מחוץ לישראל, מועברים לישראל ייצור או זכויות ייצור של מוצר ברמה טכנולוגית דומה או גבוהה יותר מהמוצר נושא הבקשה להעברה ובלבד שהיקף התעסוקה ויצירת מקומות העבודה בישראל, שיעור הערך המוסף בישראל והיקף השיווק לשוק העולמי, האמורים לנבוע מהייצור או מזכויות הייצור שיועברו לישראל, לא יפחתו מאלה האמורים לנבוע מהייצור או מזכויות הייצור ע”פ התכנית מאושרת. 

 
קישורים רלוונטיים: 

העברת ידע לחו”ל

הוראות מסלול מועצה מספר 1 מאפשרות לחברה להגיש בקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל במקרים הבאים:

  • מכירת הידע כאשר מקבל האישור ממשיך לפעול בישראל.
  • מכירת הידע כאשר מקבל האישור מפסיק לפעול בישראל.
  • מכירת הידע במסגרת פירוק או כינוס אגב חדלות פירעון, באמצעות ביהמ”ש.
  • מתן רישיון לא בלעדי לידע 

מכירת הידע כאשר מקבל האישור ממשיך / מפסיק לפעול בישראל

ועדת המחקר רשאית לאשר במקרים מיוחדים בקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל בתמורה לתשלום במזומן של הסכום הבסיסי. סכום זה הינו מכפלה של היחס שבין המענקים שקיבלה החברה מרשות החדשנות לבין סך השקעות החברה בידע הנמכר כשהוא מוכפל במחיר המכירה של הידע ובלבד שהסכום הבסיסי לא יפחת מסך המענקים שקיבלה החברה בתוספת ריבית שנתית ובניכוי תמלוגים ששולמו.

על הסכום לתשלום יחולו הוראות הפחתת סכום הבסיס, כך שחברה שחלפו 10 שנים מתום תקופת התמיכה תחזיר רק את המענקים שקיבלה מרשות החדשנות בתוספת ריבית שנתית. בנוסף, הסכום לתשלום מוגבל בהתאם להוראות הסכום המרבי עד לסך של פי 3 מסך המענקים הצמודים, במידה והחברה ממשיכה את פעילותה בארץ ועד פי 6 מסך המענקים הצמודים במידה והחברה מפסיקה את פעילותה בארץ.

יצרנו עבורכם מחשבון!

המחשבון יתן את הסכום המשוער שיהיה על חברה לשלם אם תעבירו את  הידע שפיתחתם לחו”ל.
התחברו עם פרטי המשתמש באזור האישי של כל חברה וכנסו למחשבון או באיזור האישי בסרגל העליון הקליקו על איזור “תמלוגים” ושם תמצאו את המחשבון בצד ימין. עכשיו תוכלו למלא את שדות החישוב ולקבל סימולציות של כל תרחיש שתרצו. 

שימו לב! יש אישורים נוספים להעברת ידע, כמו למשל העברת ידע באמצעות רישיונות, ידע חליפי, ידע לרישום בלבד וכד’, שאופן חישוב התשלום הוא שונה ולכן לא ניתן להעזר במחשבון.
* הסימולציה נועדה לתת תמונה כללית ולא סופית; הסכום הסופי לתשלום יקבע על ידי ועדת המחקר, לפי המידע שיוגש לה והנתונים שיוצגו.

 

קישורים רלוונטיים:

מכירת הידע במסגרת פירוק או כינוס אגב חדלות פירעון, באמצעות ביהמ”ש

במקרים בהם מכירת הידע לחו”ל נעשית במסגרת של פירוק או כינוס אגב חדלות פירעון, באמצעות ביהמ”ש רשאית ועדת המחקר לקבוע כי חובת תשלום מינימום של סך המענקים בתוספת ריבית שנתית לא תחול.

חובה לקבל אישור מוועדת המחקר טרם אישור מכירת הידע על ידי ביהמ”ש.

קישורים רלוונטיים:

מתן רישיון לא בלעדי לידע

בעקבות תיקון מספר 7 לחוק החדשנות, הסדירה מועצת הרשות אפשרות של העברת ידע באמצעות מתן הרשאה לחברה זרה. ועדת המחקר יכולה לאשר מתן רישיון לא בלעדי לידע של חברה בכפוף לתשלום של הסכום הבסיסי, כאשר התשלום יתבצע לשיעורין. שיעור ההחזר מכל תשלום אשר תקבל החברה בגין מתן הרישיון, יקבע על ידי ועדת המחקר בהתבסס על שיעור ההשתתפות של רשות החדשנות בהוצאות המו”פ של החברה ובהתחשב בתשלומים אשר צפויה החברה לקבל בגין מתן הרישיון.
מקבל אישור המעוניין להתקשר בעסקה למתן רישיון שימוש בידע לחברה זרה, מחויב לקבל אישור מראש של ועדת המחקר. ועדת המחקר יכולה לאשר לחברה מתן זכויות לא בלעדיות בידע של החברה כאשר החברה ממשיכה לפעול בישראל. ככל שמדובר ברישיון בלעדי או במצב בו החברה מפסיקה לפעול כישות עצמאית, בקשת החברה להעברת הידע תידון על ידי הוועדה כהעברת ידע רגילה. 

קישורים רלוונטיים:

העברת ידע לחו”ל בתמורה לידע חליפי לישראל

הוראות מסלול מועצה מספר 1 מאפשרות לחברה להגיש בקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל. ועדת המחקר רשאית לאשר בקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל בתמורה להעברת ידע חלופי למקבל האישור בישראל. אישרה הוועדה העברת ידע כאמור, הידע החלופי יהיה כפוף לכללי חוק החדשנות במקום הידע המועבר ויחולו עליו כל החובות הנובעות מחוק החדשנות לרבות החובה לשלם תמלוגים לרשות.

הוועדה רשאית לאשר בקשה כאמור תוך התחשבות בגורמים הבאים: סוגי הידע המועברים, מידת התיישנותם הטכנולוגית, משך התקופה שחלפה מסיום הפיתוח של הידע שיועבר אל מחוץ לישראל והיקף התמלוגים ששולמו עד למועד הבקשה להעברה והשגת תשואה עודפת הגדולה משמעותית כתוצאה מהידע החלופי שיועבר לישראל מזו שהייתה מושגת בשל הידע שיועבר אל מחוץ לישראל.

קישורים רלוונטיים:

העברת ידע לחו”ל לצרכי רישום בלבד

ועדת המחקר רשאית לתת אישור להעברת ידע לחו”ל לצרכי רישום בלבד, למקבל אישור המעוניין להתקשר עם חברה בחו”ל בעסקה בלא תשלום באופן הבא: מקבל האישור יתקשר עם החברה הזרה כך שהידע יועבר לחו”ל ומקבל האישור יקבל -הרשאה מפורשת לניצול הידע ולשימוש מלא בו ובכל הזכויות הגלומות בו או הנובעות ממנו, בדרך של רישיון בלעדי, בלתי חוזר, שאינו מוגבל בזמן, במקום או בדרך אחרת.

קישורים רלוונטיים:

 

שיתוף בידע

​מקבל אישור אשר מעוניין לתת רישיון שימוש בידע שנתמך ע”י רשות החדשנות, לחברה ישראלית אחרת הפועלת בארץ חייב לקבל אישור מראש מוועדת המחקר. ועדת המחקר או ועדת המשנה רשאיות לאשר שיתוף בידע בין חברות ישראליות בתנאי שיחולו על שתי החברות החובות לפי חוק החדשנות ולפי תנאי התכנית, לרבות החובה שלא להעביר את הידע לאחר אלא בהסכמת ועדת המחקר, וכן החובה לשלם תמלוגים. לאחר קבלת האישור על מקבל הידע לחתום על כתב התחייבות “שיתוף בידע”. האמור לעיל, חל גם במקרים של מתן רישיון לשימוש בידע בין חברה תעשייתית למוסדות מחקר ( אקדמיה, בתי חולים, מכוני מחקר וכד’).

קישורים רלוונטיים: 

 

בקשה לאישור הסכם נאמנות 

​רשות החדשנות רשאית לאשר בקשה של חברה שנתמכה על ידי הרשות ובכוונתה להתקשר בעסקה עם חברה בחו”ל הכוללת הפקדת ידע שנתמך על ידי רשות החדשנות, כולו או חלקו, בידי נאמן. הרשות רשאית לאשר את העסקה במידה והנאמן הינו בעל אזרחות ישראלית וההסכם כפוף לדין הישראלי וממלא אחר עקרונות הסכמי הנאמנות של הרשות כפי שפורסמו במכתב מתאריך 23 בינואר 2007.

קישורים רלוונטיים:

פרטי יצירת קשר

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם הלל לוין בדוא”ל: Hillel.Levin@innovationisrael.org.il