נספח א-1 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם