מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור והכוונת ידע מסלול הטבה 22/06/2020
נהלים והנחיות למסלול מאגדי מגנ"ט נוהל 21/06/2020
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית מסלול הטבה 21/06/2020
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות מסלול הטבה 18/06/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 29 - מעבדות לחדשנות טכנולוגית נוהל 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 43 – הגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע מסלול הטבה 14/06/2020
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל מסלול הטבה 14/06/2020
נוהל שמירת סודיות ופעילות רשות החדשנות והאורגנים שלה וגורמים הפועלים מטעמם ובעבורם - 21.5.2020 נוהל 31/05/2020
נהלי מסלול הטבה מס 41 הסדנה איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט) נוהל 04/05/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 9 תכנית תנופה נוהל 04/05/2020
קבלת אישורי הכרה מרשות החדשנות (200-05) נוהל 03/05/2020
נוהל מס' 200-08: הליך הגשת בקשה וטיפולה במסגרת ערוץ מענקים מהיר לחברות שנקלעו למשבר נוהל 23/04/2020
כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן נוהל 23/04/2020
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06) נוהל 23/04/2020
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-04) נוהל 23/04/2020
נוהל ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת דוחות ביצועי במהלך תקופת המו"פ ובסיומה (200-03) נוהל 23/04/2020
נוהל הגשת בקשות לתמיכה בתכנית מו"פ (200-02) נוהל 23/04/2020

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...