מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 41 - הסדנה- איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט) מסלול הטבה 07/11/2019
נהלי מסלול הטבה מס 41 הסדנה איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט) נוהל 07/11/2019
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים מסלול הטבה 06/11/2019
נהלי מסלול הטבה מס' 7 נוהל 05/11/2019
הנחיות לתקצוב מאגדים ואיגודי משתמשים נוהל 03/11/2019
מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט מסלול הטבה 03/11/2019
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06) נוהל 03/11/2019
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-04) נוהל 03/11/2019
נוהל ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת דוחות ביצועי במהלך תקופת המו"פ ובסיומה (200-03) נוהל 03/11/2019
נוהל הגשת בקשות לתמיכה בתכנית מו"פ (200-02) נוהל 03/11/2019
נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ (200-01) נוהל 03/11/2019
נהלי מסלול הטבה מס' 29 - מעבדות לחדשנות טכנולוגית נוהל 03/11/2019
מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (פיילוט) מסלול הטבה 03/11/2019
מסלול הטבה מס' 19 עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות מסלול הטבה 03/11/2019
מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) מסלול הטבה 03/11/2019
מסמך הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם נוהל 28/10/2019
נהלי מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (פיילוט) נוהל 07/10/2019
נהלי מסלול הטבה מס' 23 – חברות מתחילות נוהל 06/10/2019
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל מסלול הטבה 06/10/2019
נהלי מסלול הטבה מס' 9 תכנית תנופה נוהל 18/09/2019
×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...