מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל מסלול הטבה 13/06/2021
נהלי מסלול משנה ד' - מסחור ידע נוהל 13/05/2021
נהלי מסלול משנה ג'- הכוונת ידע אקדמי נוהל 13/05/2021
נהלי מסלול "ממשל-טק" ו"עזר-טק" (מסלול משנה י"ד ו- ט"ו למסלול הטבה מס' 2) נוהל 04/05/2021
נהלי מסלול מס' 44- פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל נוהל 20/04/2021
נוהל ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע (200-02) נוהל 20/04/2021
נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן (200-01) נוהל 20/04/2021
נספח א-1 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם הוראה 14/04/2021
מסלול הטבה מס' 46 - עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון מסלול הטבה 14/04/2021
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות מסלול הטבה 14/04/2021
מסלול הטבה מס' 4 - מסלול חממות טכנולוגיות החדש מסלול הטבה 14/04/2021
מסלול הטבה מס' 33 - מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת פליטות גזי חממה מסלול הטבה 21/03/2021
מסלול צת"ם - הנחיות ונהלים להגשת בקשה נוהל 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית (אנגלית) מסלול הטבה 21/03/2021
נהלי מסלול הטבה מס' 9 תכנית תנופה נוהל 21/03/2021
נהלי מסלול הטבה מס' 20- מימ"ד נוהל 21/03/2021
הוראות לעידוד השקעות הון - מפעל מקדם חדשנות הוראה 21/03/2021
קבלת אישורי הכרה מרשות החדשנות (200-05) נוהל 21/03/2021
חוזר לחברות, אוגוסט 2016 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 24 עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל מסלול הטבה 21/03/2021

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...