מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) מסלול הטבה 01/12/2021
נהלי זירת ייצור מתקדם נוהל 30/11/2021
מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל מסלול הטבה 23/11/2021
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות מסלול הטבה 23/11/2021
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה מסלול הטבה 18/11/2021
מסלול הטבה מס' 1 מסלול הטבה 18/11/2021
נהלי מסלול משנה 5ה - מחקר יישומי בתעשייה נוהל 17/11/2021
נהלי מסלול משנה י"ז לתמיכה משותפת עם משרד הביטחון נוהל 17/11/2021
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות מסלול הטבה 17/11/2021
מסלול הטבה מס' 46 - עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון מסלול הטבה 17/11/2021
נהלי מסלול משנה ב' - תשתיות מו"פ לתעשייה נוהל 17/11/2021
נהלי מסלול משנה א'- מאגד מגנ"ט נוהל 17/11/2021
נהלי מסלול משנה ד' - מסחור ידע נוהל 17/11/2021
נהלי מסלול משנה ג'- מחקר יישומי באקדמיה נוהל 17/11/2021
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל מסלול הטבה 10/11/2021
כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן נוהל 09/09/2021
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06) נוהל 09/09/2021
נוהל ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע (200-02) נוהל 09/09/2021
נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן (200-01) נוהל 09/09/2021
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה מסלול הטבה 22/08/2021

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...