מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06) נוהל 14/07/2019
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-04) נוהל 14/07/2019
נהלי מסלול הטבה מס' 23 – חברות מתחילות נוהל 14/07/2019
נהלי מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בחיפה נוהל 03/07/2019
נספח א-1 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם הוראה 01/07/2019
נהלי מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל נוהל 23/06/2019
נהלי מסלול הטבה מס' 2 (סייבר) נוהל 23/06/2019
נהלים והנחיות למסלול מגנטון נוהל 28/05/2019
מסלול הטבה מס' 6 - העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי מסלול הטבה 16/05/2019
מסלול הטבה מס' 15 – הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה מסלול הטבה 15/05/2019
מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט מסלול הטבה 12/05/2019
נוהל מסלול הטבה 34 - סיירות תכנות נוהל 08/05/2019
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל מסלול הטבה 08/05/2019
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) מסלול הטבה 17/04/2019
מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) מסלול הטבה 16/04/2019
נהלי מסלול הטבה מס 39 - חממות יזמות בפריפריה נוהל 27/03/2019
נוהל ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת דוחות ביצועי במהלך תקופת המו"פ ובסיומה (200-03) נוהל 27/03/2019
נוהל הגשת בקשות לתמיכה בתכנית מו"פ (200-02) נוהל 27/03/2019
נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ (200-01) נוהל 27/03/2019
מסמך הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם נוהל 20/03/2019
×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...