מסלול ממשל-טק: חדשנות דיגיטלית במגזר הציבורי

על המסלול

מסלול ההטבה הינו פרי שיתוף פעולה של רשות החדשנות ומטה המיזם הלאומי “ישראל דיגיטלית”, הנועד לעודד ולסייע לחברות וארגונים ללא מטרות רווח המציעים מענה לאתגרי המגזר הציבורי באמצעות פתרונות טכנולוגיים חדשניים בתחומי חינוך, בריאות, רווחה, כלכלה, משפטים, שלטון מקומי, הון אנושי, ועוד.

אתגרי המגזר הציבורי יכולים להיות אחד או יותר מהאתגרים הבאים:

 1. שיפור השירות הממשלתי-ציבורי לאזרח.
 2. ייעול וטיוב תהליכים במגזר הציבורי והשירותים הציבוריים.
 3. הנגשת מידע לציבור.
 4. הגנה על מערכות מידע של המגזר הציבורי.

מטרת המסלול

סיוע לפיתוח מוצרים ותהליכים שייתנו מענה לאתגרי המגזר הציבורי וצרכיו באמצעות טכנולוגיות חדשניות. תוצרי המסלול יאפשרו את שיפור איכות השירות הניתנים על ידי משרדי הממשלה או גופים ציבוריים.

למי מיועד המסלול?

המסלול מיועד לתאגידים תעשייתיים ולארגונים ללא מטרות רווח המבקשים לפתח תוכנית מו”פ המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי.

מה מקבלים?

 • תקציב מבוקש של עד 500,000 ₪
  • מענק בשיעור 75% מהתקציב המאושר
 • תקציב מבוקש בין 500,000 ₪ ל- 1,500,000 ₪
  • מענק בשיעור של 40%, 50% או 60% מהתקציב המאושר
  • תוספת 10% לאזור עדיפות לאומית
  • לתאגידי הזנק של יזמים מקבוצה עם תנאי מימון מועדפים, תינתן אפשרות מענק בשיעור של 75% בשנה הראשונה ו-70% בשנה השנייה.

*תאגיד הזנק: חברה שגילה עד 5 שנים נכון למועד הגשת הבקשה
*קבוצות עם תנאי מימון מועדפים מוגדרים כמיעוטים ו/או חרדים ו/או נשים (כאשר לפחות 33% מהון מניות החברה מוחזק על-ידי יזם מקבוצה זו). כל זאת בהתאם להגדרות המופיעות במסלול הטבה מספר 1.

מדוע כדאי?

 • מודל מימון אטרקטיבי: המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה, על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • עזרה בשלבי הנבטה: המסלול מאפשר לחברות להתגבר על השלבים הקשים בתהליך ההנבטה של חברת סטארט-אפ וגיוס הון בשלבי פיתוח המוצר.
 • השקעה שהיא תו איכות בארץ ובעולם: השקעת רשות החדשנות ניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, ובכך מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים ולשווק את מוצריהן בארץ ובעולם. תו איכות זה עשוי לסייע בהצעת ערך לשותפים אסטרטגיים בחו”ל, יצירת בסיס לשיתוף פעולה ארוך טווח וחדירה לשווקים זרים.
 • לקוח ראשון משמעותי: המסלול מהווה ממשק ראשון לקראת ביצוע פיילוטיים במשרדי ממשלה על תשתיות ממשלתיות לצורך הוכחת היתכנות ויישימות הפתרון המוצע.

תנאי המסלול

 • דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם לרשות החדשנות.
 • הגשת בקשות לקבלת מענק תתאפשר רק במסגרת קולות קוראים.
 • המבקש מעסיק, או התחייב להעסיק, במסגרת של יחסי עבודה, לפחות עובד מחקר ופיתוח אחד בעל השכלה או ניסיון רלוונטיים למחקר והפיתוח נשוא הבקשה שהוגשה.
 • מספר התיקים שאושרו למבקש במסגרת התכנית מושא הבקשה אינו עולה על שניים.
 • מגישי הבקשה חייבים בדיווח לרשות החדשנות על כל שינוי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע.
 • כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול הטבה מס’ 2  (מסלול ממשל-טק מתחיל בעמוד 37 – מסלול משנה י”ד) הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

קריטריונים להערכת בקשה

הבקשות ייבחנו לפי אמות המידה של המסלול:

 • רמת החדשנות הטכנולוגית והתהליכית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התכנית.
 • מידת ההתכנות היישומית של תוצרי התכנית בגופים ציבוריים, ומידת המענה של התכנית מושא הבקשה על אחד או יותר מהתחומים המועדפים.
 • מידת התרומה המשוערת של תוצרי התכנית לפתרון אתגרי המגזר הציבורי. יכולות המבקש, ובכללן יכולות הניהול והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית ולגידול בהיקף פעילות המבקש בישראל, לרבות פעילות הייצור.
 • מידת התועלת המשקית אשר צפויה לצמוח מתוצרי התכנית.

איך מגישים בקשה?

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות באזור נהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר. יש למלא ולצרף את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה לבקשה המקוונת.

*מגישים המעוניינים וזכאים להגשה כתאגיד הזנק של יזם מקבוצה עם תנאי מימון מועדפים יצרפו בנוסף לטפסים הכלליים מטה את ההצהרות הייעודיות הרלוונטיות להם.

פירוט התחומים המועדפים להגשת בקשות למסלול זה מפורטים בקול הקורא.

הגשה למסלול זה הינה עד ה-6 בספטמבר בשעה 12:00 בצהריים. 

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

טפסים ומסמכים להגשה

טפסים כלליים

במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה

לתאגיד בבעלות יזמוּת מיעוטים

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזם/ים ובעל/י הרעיון + מס’ ת”ז + הצהרה לגבי ההשתייכות לאוכלוסיית המיעוטים כהגדרת מונח זה בהחלטת ממשלה מס’ 922 מיום 30 בדצמבר 2015. יש לציין את ההשתייכות המדויקת.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזם/ים ממגזר בני המיעוטים בעל/י הרעיון, נמנה/ים על צוות המו”פ בתכנית המוגשת, תפקיד כל אחד/אחת בתכנית והיקף המשרה בו כל אחד/אחת מועסקים על ידי התאגיד.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל/י הרעיון ממגזר בני המיעוטים.

לתאגיד בבעלות יזמוּת חרדים

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזם/ים ובעל/י הרעיון + מס’ ת”ז + הצהרה לגבי ההשתייכות למגזר החרדי.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזם/ים מן המגזר החרדי בעל/י הרעיון, נמנה/ים על צוות המו”פ בתכנית המוגשת, תפקיד כל אחד/אחת בתכנית והיקף המשרה בו כל אחד/אחת מועסקים על ידי התאגיד.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל/י הרעיון מן המגזר החרדי.

(1) מקומות הלימוד של ילדי היזם/ים עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג “פטור”, שרישיונותיהם מוסדרים על ידי משרד החינוך. | (2) היזם/ים למד/ו בישיבה קטנה, ישיבה גדולה או כולל. | (3) היזם/ים היה/היו זכאי/ים בחמש השנים האחרונות, למשך שנה אחת מלאה לפחות, ל”מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה” (אשר בעבר נקראה הבטחת הכנסה לאברכים), מכוח מבחני תמיכה שמפרסם משרד החינוך. | (4) היזם/ים קיבל/ו פטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות הביטחון [נוסח משולב], התשמ”ו – 1986, בשל השתייכותם לאוכלוסייה החרדית. | (5) לנשים: למדה/ו בסמינר חרדי או שבעלה למד בישיבה קטנה.

לתאגיד בבעלות יזמוּת נשים

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזמת/ות ובעלת/ות הרעיון + מס’ ת”ז (אישה או מספר נשים).

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזמת/ות בעלת/ות הרעיון, נמנית/ות על צוות המו”פ בתכנית המוגשת, תפקידה/ן בתכנית והיקף המשרה בה היא/הן מועסקת/ות על ידי התאגיד.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזמת/ות ובעלת/ות הרעיון.

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם הזירה החברתית ציבורית בדוא”ל:  SC@innovationisrael.org.il

לפנייה לישראל דיגיטלית בדוא”ל: DigitalFund@mse.gov.il

הודעה חשובה

 פירוט התחומים המועדפים להגשת בקשות למסלול זה מפורטים בקול הקורא

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>