נספח: תוצאות האינדיקטורים המרכיבים את מדד ההיי-טק

מדד ההיי-טק של רשות החדשנות

 

תת-מדד חברות ההזנק:

  1. חברות חדשות נטו: תת-המדד הינו השינוי במספר חברות הישראליות הפועלות בתעשיית ההיי-טק, בנטו. כלומר - מספר חברות ההיי-טק הישראליות שנפתחו בניכוי מספר חברות ההיי-טק הישראליות שנסגרו.

  2. מספר ושווי גיוסי חברות: היקף ומספר הגיוסים שחברות ההיי-טק הישראליות גייסו מכלל המשקיעים - קרנות הון סיכון, אנג'לים ומשקיעים אחרים.

  3. מספר ושווי אקזיטי: ההיקף הכספי של האקזיטים שבהם השתתפו חברות היי-טק ישראליות ומספרם בניקוי חריגים. אקזיט מוגדר הן כהנפקה ראשונית (IPO) והן כמיזוג או רכישה (A&M).

  4. גיוסי קרנות: סך הכספים שגייסו קרנות הון סיכון ישראליות בשנה. נתון זה מהווה אינדיקציה לעתיד ההשקעות הצפוי של אותן קרנות בישראל

 

תת-מדד החברות הבוגרות:

  1. תוצר היי-טק: סכום התוצר בענפי תעשיות טכנולוגיה עילית ותוצר ענפי השירותים עתירי הידע בהיי-טק בניכוי שירותי תקשורת.
  2. שכירים בהיי-טק: מספר השכירים המועסקים בתעשיית ההיי-טק, למעט שכירי ענף שירותי התקשורת.
  3. ייצוא היי-טק: סך ייצוא ענפי ההיי-טק בשירותים ובתעשייה.
  4. מדד הבלו-טק: מדד תל אביב גלובל בלוטק, הכולל את כל המניות מענף הטכנולוגיה ומענף הביומד. הנתון מחושב כממוצע מדדי הנעילה היומיים, עבור כל שנה.
  5. ערך ומספר הנפקות שניוניות: מספרם והיקפם של הגיוסים הציבוריים על ידי חברות היי-טק ישראליות, אשר ניירות הערך שלהן רשומים למסחר (הנפקות שניוניות). משתנים אלו מתארים את המשך הגידול בערכן של חברות ציבוריות ישראליות.
  6. ערך ומספר רכישות היי-טק: מספרן והיקפן של עסקאות מיזוגים ורכישות שנעשו על ידי חברות היי-טק ישראליות, כאשר החברה הנרכשת אינה בהכרח ישראלית או טכנולוגית.