קול קורא להגשת בקשות תמיכה בפיילוטים לאתגר בתחום התפתחות הילד

תאריך אחרון להגשה 

12/08/2024

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

     

רשות החדשנות, בשיתוף משרד הבריאות ומינהלת תקומה, מזמינים חברות טכנולוגיה להגיש בקשות לביצוע פיילוטים במטרה לשפר את איכות  וזמינות שירותי התפתחות הילד בישראל במסגרת מסלול הטבה מספר 1- קרן המו”פ.

 

תיאור הקול הקורא

אירועי השביעי באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל חשפה ילדים רבים לאירועים טראומטיים הכוללים את אובדן יקיריהם, עקירה ממקום המגורים הקבוע, היעדר מבנה חינוכי ושינויים דרסטיים בשגרת היומיום ובערכי הקהילה. חשיפה בשנות הילדות המוקדמות לטראומות הינה בעלת השפעה על השגשוג והרווחה של הילד ועלולה לגרום לתגובות דחק טראומטיות ונסיגה התפתחותית בתחומים כגון שפה, אכילה, שינה, גמילה, בעיות התנהגות ופגיעות קוגניטיביות. מכאן חשיבותן של התערבויות אפקטיביות בקרב ילדים, התורמות להפחתת ההשפעות השליליות וחיזוק החוסן והמסוגלות של הילדים.

קהלי יעד

חברות טכנולוגיה שרוצות לבצע פיילוטים לענות על אתגר שיפור איכות וזמינות שירותי התפתחות הילד בישראל בעזרת מוצרים המאפשרים אחד או יותר מאלה:

 1. אבחון, טיפול עצמי או טיפול קבוצתי.
 2. סיוע למטפלים במתן טיפול ובקבלת החלטות.
 3. תיאום ותכלול טיפול ורצף טיפולי בין ארגונים.
 4. ניטור ומדידה של מצב המטופל.
 5. שיפור סביבת העבודה של מטפלים ומניעת שחיקה.

מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה צריכים להיות בשלבי פיתוח מתקדמים  ויהיו בשיתוף אתרי הרצה לטכנולוגיות שפותחו.

 

גובה המענק

 • מענק בשיעור של 20%-50% מהתקציב המאושר.
 • למענק תוענק תוספת בשיעור 10% לחברות שעיקר הפעילות שלהן תבוצע באזור פיתוח א’ (25% לחברות שעיקר הפעילות שלהן תבוצע באזור עוטף עזה).
 • תאגיד הזנק של יזם מקבוצה עם תנאי מימון מועדפים (כמוגדר במסלול ההטבה) שטרם הגיש בקשה במסגרת מסלול ההטבה (כולל בהליכים אחרים) יוכל לקבל מענק בשיעור 75% מהתקציב המאושר ובתנאי כי התקציב המבוקש לקול הקורא הנ”ל אינו עולה על 2.5 מיליון ₪.

תנאי סף

 • מגיש הבקשה הוא תאגיד תעשייתי שהגיש בקשה לתמיכה במחקר ופיתוח בשלב ניסוי מוצר במתקן הרצה (פיילוט) שעונה לאתגר שהוגדר לתקופת ביצוע שלא תעלה על 24 חודשים.
 • המחקר והפיתוח עבור התוכנית שעבורה מוגשת הבקשה, על כל רכיביה, יתבצע בישראל, על ידי תושבי ישראל, אלא אם כן שוכנעה ועדת המחקר, מנימוקים שיירשמו, כי לביצוע של התכנית חיוני כי חלק מהתכנית יבוצע שלא בישראל או שלא בידי תושבי ישראל.
 • ביצוע המחקר והפיתוח במסגרת תכנית מאושרת ייעשה בידי המבקש או בידי מי שהמבקש ציין בתכנית כי ביצוע המחקר והפיתוח, או חלק מהם, יימסר לביצועו, או בידי מבצע שאושר לפי סעיף 3.3(א)(7) למסלול ההטבה (שינוי תכנית).
 • מגיש הבקשה התחייב כי יהיה הבעלים בידע שנובע ממחקר ופיתוח על פי התכנית המאושרת וכל זכות הנובעת ממנו לרבות זכויות קניין רוחני, מרגע היווצרם. בבקשה הכוללת בעלות משותפת בידע, כהגדרתה בסעיף ‏14.3 למסלול ההטבה, כל הבעלים בידע התחייבו כאמור.
 • התכנית שעבורה מוגשת הבקשה למענק לא תתבצע על פי הזמנה של אחר שאינו המבקש, תמורת תשלום מלא או חלקי הניתן כנגד מתן זכויות בעלות, חלקית או מלאה, בידע או במוצר.
 • אין למגיש הבקשה, בקשה למימון תכנית זהה, במלואה או בחלקה, אשר נבחנת באיזה ממסלולי ההטבות של רשות החדשנות, לרבות מסלולי משנה.
 • לא התקבל, לשם ביצוע התיק שעבורו מוגשת הבקשה, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול ההטבה. לא תינתן הטבה נוספת בגין תיק מאושר בגינו ניתנה בעבר הטבה לפי הוראות מסלול ההטבה.
 • המבקש אינו בעל חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכדומה.
 • המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א-2011

קריטריונים להערכת בקשה

 • היבט טכנולוגי: רמת החדשנות הפונקציונאלית והחדשנות הטכנולוגית של המוצר, לרבות מידת המורכבות והעומק שלו, אתגריה הטכנולוגיים של התכנית והיתכנותה הטכנולוגים.
 • היבט עסקי: פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש בעקבות הצלחת התוכנית לרבות הפוטנציאל העסקי, גודל ו/או קצב גידול השוק , היתרון התחרותי (לרבות חוזק הקניין הרוחני) ותיקוף השוק שבוצע
 • היבט משקי: התשואה העודפת לכלכלה הישראלית, לרבות אתגרי חדירה גבוהים לשוק והפוטנציאל להתפתחות חברה שלמה בישראל.
 • היבט יכולות המבקש: יכולות המבקש להשלים את התכנית בהצלחה, לרבות יכולת ניהולית , יכולת טכנולוגית/הנדסית, יכולת עסקית/שיווקית והישגים עד כה.
 • מידת המענה של המוצר נושא התוכנית לאתגר שהוגדר.

הגשת בקשה

יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.
הגשת הבקשה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. יש לבחור בבקשה להשקעה במו”פ ולבחור את מסלול פיילוטים בקרן המו”פ (מסלול הטבה מס’ 1).
 3. יש למלא את הטופס המקוון ולצרף אליו את המסמכים הבאים:
 • בקשה לתמיכה.
 • תקציב הבקשה – בגיליון הראשי יש לבחור את מסלול מתקני הרצה [פיילוטים] – מסלול הטבה מס’ 2..
 • מכתב הצהרת כוונות (LOI) עם אתר ההרצה.
 • טופס ריכוז משאבים (במידה ותקופת הביצוע המבוקשת חופפת לתקופת ביצוע של תיק אחר).
 • ניתן לצרף נספחים נוספים.
 1. את הטפסים והמסמכים יש לצרף להגשה באזור האישי (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה המקוון).

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.

במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל  בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

* רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של הרשות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏12/08/2024 בשעה 12:00 בצהריים.

תשובות ימסרו בחודש נובמבר 2024.

פרטים נוספים ויצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30.

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה בדוא”ל growth@innovationisrael.org.il

לשאלות למשרד הבריאות יש לפנות לאגף בריאות דיגיטלית בכתובת:  Digital-Health@moh.gov.il


רקע:

שנות החיים הראשונות הן שנים קריטיות להתפתחות הילד ולבריאותו הפיזית והנפשית, ומהוות חלון הזדמנויות להתערבויות שיכולות לשפר את הבריאות לאורך החיים. להשקעה בגילאים הצעירים ערך בריאותי, חברתי וכלכלי. השקעה בהבטחת תנאי גדילה והתפתחות מיטביים של פעוטות וילדים מונעת עיכובים התפתחותיים ותחלואה ותורמת לצמצום אי שוויון בבריאות בעתיד ולמימוש הפוטנציאל של כל פרט ופרט.

עוד בטרם התרחשות האירועים האחרונים, מערכת הבריאות בישראל ניצבה בפני אתגרים רבים במענה לביקושים ההולכים וגוברים בתחום התפתחות הילד. בין האתגרים זמני המתנה ארוכים וביקוש לאנשי מקצועות הבריאות אשר התעצם בתחום התפתחות הילד בשל העלייה במודעות לאבחון וטיפול מהגיל המוקדם והרחבת סל הטיפולים בחוק. בנוסף, שירותים מבוזרים, פערי כוח אדם וקושי בגיוס ואיוש תקנים במסגרות השירות הציבורי, קושי בתיאום ותכלול הטיפול מביאים לכך שילדים עם בעיות התפתחותיות מגיעים לאבחון וטיפול באיחור והינם בעלי סיכוי נמוך יותר להשתלב במערכת החינוך הרגילה, וסביר שיצרכו התערבות רבה יותר ולאורך זמן.

אתגרי מערכת הבריאות בישראל בתחום התפתחות הילד צפויים לגדול באופן משמעותי לאור אירועי הטראומות המתמשכות הנובעות מאירועי השביעי באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל המרחיבות את מספר הילדים שיזדקקו לשירותי התפתחות הילד. העלייה בביקוש לשירותים אלו, לצד האתגרים שכבר היו קיימים, מהווים הזדמנות לפיתוח תהליכי שירות חדשניים ולהשתמש בטכנולוגיות להגדלת איכות ויעילות המענה הטיפולי.

משרד הבריאות, מינהלת תקומה ורשות החדשנות מעוניינים לקדם פתרונות להתמודדות עם בעיות התפתחותיות של ילדים, לרבות אלו התגברו או וצרו בעקבות אירועי השביעי באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, ולסייע לחברות ישראליות לעבוד יחד עם אתרי הרצה על מנת לבחון את האפקטיביות של הטכנולוגיות שמפתחים כמענה לאתגרים המוצגים בקול קורא זה ואת הערך שלהן למערכות הבריאות בארץ ובעולם. המקור התקציבי לתוכניות שיאושרו ויבוצעו בחבל התקומה יהיה בשיתוף מינהלת תקומה. חשוב להדגיש שהקול הקורא פתוח לכלל החברות העומדות בתנאי המסלול ולא מיועד רק לחברות הפועלות בחבל התקומה.