קול קורא לשת”פ של חברות ישראליות עם שותפים בחו”ל – ארצות הברית, אסיה, אירופה ואוסטרליה

בקשות המשך לקבלת מענק לשנה שנייה, כאשר הבקשה של השותף אושרה מראש לתקופה של שנתיים, לא יכללו במסגרת הקול הקורא, אלא בפניה נפרדת בדף המסלול  קרן שת”פ בינלאומי למו”פ ולפיילוטים

חטיבות

בין-לאומית, צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

          

קול קורא זה נפתח לחברות ישראליות, לצורך הגשת בקשה לביצוע תוכניות מחקר ופיתוח או הרצה (פיילוט) משותפות עם שותפים זרים במדינות בחו”ל במסגרת נוהל יישום הסכמים בינלאומיים (“הנוהל הבינלאומי”) ומסלול הטבה מס’ 1 – קרן המו”פ (“מסלול ההטבה”).

שימו לב! ניתן להגיש בקשה לאישור תכנית בינלאומית גם ללא קבלת מענק מהרשות. גם על בקשה זו יחולו הכללים וההוראות של הנוהל הבינלאומי ומסלול ההטבה.

 

תיאור הקול הקורא

קהלי היעד

הקול הקורא פתוח לחברות ישראליות עם השותפים הבאים:

תוכניות שת”פ בילאטרליות:

אסיה:

אירופה:

ארה”ב:

 • פיילוטים בערים חכמות, תחבורה חכמה ובבניינים חכמים ב-Peach Tree Corners, ג’ורג’יה

חשוב לציין כי לבקשות שת”פ בפיילוטים ב-Curiosity Lab @ Peach Tree Corners יש להגיש בקשה מקדמית כפי שמפורט בקובץ ההנחיות, לקבלת “אור ירוק”, כדי להמשיך לשלב ההגשה המלאה.

שלב הבקשה המקדמית: את הבקשה המקדמית יש להגיש עד ה 20 ביולי 2023. תשובות (“אור ירוק”) תתקבלנה עד ה 31 ביולי, 2023 (מוערך).
שלב הבקשה המלאה:  בשלב זה יש לצרף לבקשה LOI חתום על ידי הצדדים, כמפורט בדף המסלול. אין צורך בהגשת טופס שת”פ בילטרלי.

למידע אודות התוכנית, לחצו כאן.

תוכנית שת”פ תאגידים רב-לאומיים:

גובה המענק

בקשה לקבלת מענק תוגש כתיק לתקופת ביצוע של עד 24 חודשים.
*לכל התקופה המבוקשת להיות בהתאם לתקופה המבוקשת על ידי השותף של החברה בחו”ל.

בקשות מאושרות תקבלנה מענק מהרשות בשיעור 50%-20% מתקציב התיק המאושר.

תחומים מועדפים

הקול הקורא פתוח לכל ענפי התעשייה והטכנולוגיות, למעט תוכנית משותפת עם חברת אנאנד (ANAND) במסגרת תוכנית שת”פ תאגידים רב-לאומיים, הפתוחה לטכנולוגיות בתחום התחבורה בלבד.

תנאי סף

תנאי הסף מפורטים בנוהל הבינלאומי ובמסלול ההטבה.

קריטריונים להערכת בקשה

הקריטריונים להערכה מפורטים במסלול ההטבה.

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.

מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים הרלוונטיים שיש לצרף אליה מופיעים בפירוט כאן.

שימו לב!

 1. במידה ותוכנית השת”פ הבינלאומי הינה תוכנית למחקר ופיתוח – יש להוריד ולמלא טופס בקשה לשיתוף פעולה במו”פ בינלאומי.
 2. במידה ותוכנית השת”פ הבינלאומי הינה תוכנית הרצה (פיילוט) – יש להוריד ולמלא טופס בקשה תמיכה בתוכנית הרצה בינלאומית.
 3. במקרה ומדובר בבקשה במסגרת תוכנית לשת”פ בילטראלית, יש לצרף למסמכי הבקשה טופס שת”פ בינלאומי ומכתב כוונות, בהתאם לדרישות הקול הקורא, כמפורט כאן.
 4. לבקשות לשת”פ בילטראלי עם אנגליה או אוסטריה, ההגשה המשותפת באתר יוריקה מחליפה את טופס השת”פ הבינלאומי כמפורט במסמכי ההנחיות לתוכניות אלה ובקישור זה.
 5. לבקשת שת”פ בילטראלי עם צ’כיה יש להגיש ולמלא טופס זה.
 6. עבור תכנית שת”פ תאגידים רב לאומיים אין צורך להגיש טופס שת”פ בילטרלי.

לצד ההגשה של הטופס המקוון באזור האישי – שימו לב להערות ההגשה הספציפיות למסלול שאתם בוחרים להגיש אליו.
במידה ואתם חברה ישראלית המעוניינת בשיתוף פעולה מסוג זה אך אין לכם שותף, תוכלו לפנות אלינו גם בסיוע בחיפוש אחר שותף רלוונטי. אנא מלאו את טופס חיפוש השותפים.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 11 בספטמבר 2023, בשעה 12:00 בצהריים. תשובות סופיות יימסרו אחרי קבלת החלטות מצד ועדת המחקר והוועדה השותפה בחו”ל (במידה ונדרש).

לשאלות ויצירת קשר

 • לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il, או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.
 • לשאלות בנוגע למהות השת”פ הבינלאומי, ניתן ליצור קשר עם החטיבה הבינלאומית בדוא”ל: internationalcollaborations@innovationisrael.org.il
 • לשאלות בנוגע לטפסי בקשה ותהליך גלגולה של בקשה, ניתן ליצור קשר עם מח’ קליטת בקשות בדוא”ל: klita@innovationisrael.org.il
 • לשאלות בנוגע לאופן הערכת הבקשות ותנאי המסלול, ניתן ליצור קשר עם חטיבת חברות בצמיחה בדוא”ל: growth@innovationisrael.org.il
 • לתמיכה טכנית בכל הנוגע לאזור האישי ולהגשת בקשות, ניתן לפנות לדוא”ל: hd@innovationisrael.org.il

* למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות הנוהל הבינלאומי והוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות בנוהל הבינלאומי ובהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
* אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.