קול קורא לפיילוטים ברשויות המקומיות

שימו לב!
הארכנו את זמן ההגשה וכעת תוכלו להגיש עד ל30.7.2023

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

משרד הפנים ומערך הדיגיטל הלאומי במשרד הכלכלה מזמינים חברות טכנולוגיה ישראליות המפתחות טכנולוגיות חדשניות בשירותי גופי השלטון המקומי להגיש בקשה לקבלת סיוע בביצוע פיילוטים באמצעות מסלול ההטבה מספר 2 (נספח ז’). ההגשה לסיוע תבחן גם לאור רמת ההשפעה הצפויה של התכנית על שיפור השירותים המוענקים לתושבים על-ידי גוף השלטון המקומי, וכן שיפור האפקטיביות בפעילותן ו/או בפעילותן למען התושבים.

 

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

הקול הקורא מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות המפתחות טכנולוגיות חדשניות בשירותי גופי השלטון המקומי.

 

גובה המענק

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • תמיכה כספית בשיעור חריג של 60% מהוצאות המו”פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלות פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על קידום מערכות השלטון המקומי בישראל ובעולם, או המהווה פריצת דרך טכנולוגית בתחומה, או ביצוע תכנית ההרצה ברשויות בעדיפות לאומית.
 • אפשרות לתמיכה בחיבור לרשויות מקומיות ובחינת מגבלות רגולטוריות.

 

תנאי סף

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • ההשפעה הצפויה של התכנית על שיפור השירותים המוענקים לתושבים על-ידי גוף השלטון המקומי וכן שיפור האפקטיביות בפעילותן ו/או בפעילותן למען התושבים.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה, שיתוף הפעולה בין החברה לרשות המקומית והתועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי התאמה לשווקי היעד בארץ ובחו”ל ומסחור.

 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.
מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט במסלול התמיכה בפיילוטים ברשויות המקומיות.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏30.07.2023 בשעה 12:00 בצהריים.
תשובות ימסרו בסוף חודש אוקטובר, 2023.

 

פרטים ליצירת קשר

 • לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il, או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.
 • לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה בדוא”ל: growth@innovationisrael.org.il.
 • לשאלות בנוגע לרשויות המקומיות ניתן לפנות לירון דוד פליישמן, מנהל תחום בכיר, האצה דיגיטלית בשלטון המקומי, מערך הדיגיטל הלאומי: yarondf@digital.gov.il.

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.