קול קורא להשקעות Seed בחברות אקלים-טק וביו-קונברג’נס מגובות הון סיכון

רוצים/ות לשמוע עוד?

הצטרפו לוובינר שייערך בנושא, ב- 20.9 בשעה 10:00.
לפרטים נוספים, לחצו כאן!

חטיבות

הזנק

תמצית הקול קורא

אם אתן חברות הזנק ישראליות שמגייסות השקעתSeed , הפועלות בתחומים בסיכון גבוה, וחתמתם על מזכר הבנות עם משקיעי הון סיכון מנוסים ישראלים או זרים (קרנות הון סיכון, תאגידים או משקיעים פרטיים (אנג’לים)) לביצוע השקעות הוניות במזומן באותן חברות, אתם מוזמנים בהחלט להגיש בקשה לקבלת מענקים בשיעור של 40% או 50% מסבבי השקעות ה-Seed. ההגשה צריכה להיעשות בהתאם לתנאים המפורטים מטה, והמענק שיינתן לחברה הינו בסך של עד 3.5 מיליון ₪.

תיאור הקול הקורא

הקול הקורא הזה נועד לעזור בהקמה של חברות טכנולוגיה חדשות העוסקות בטכנולוגיות פורצות דרך בתחומי ההתמודדות עם משבר האקלים (אקלים-טק) ו/או עושות שימוש בשילוב טכנולוגיות ממדעי החיים וההנדסה (ביו-קונברג’נס). הסיוע ייעשה באמצעות עידוד משקיעי הון סיכון לבצע השקעות Seed בסטרטאפים שנמצאים בסיכון גבוה ובשלבים מוקדמים.
הבקשה מוגשת במסגרת מסלול הטבה מס’ 46 – תכנית לעידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון

קהלי יעד

חברות הזנק צעירות שמגייסות השקעת Seed והפועלות באחד התחומים הטכנולוגיים בעלי סיכון גבוה – בין היתר באחד או יותר מההיבטים המפורטים בסעיפי המשנה לסעיף 6.2.1.1 למסלול ההטבה. על החברות לעסוק באחד מהתחומים הבאים:

 • אקלים-טק –  מיזמים המפתחים טכנולוגיות המיועדות להשפיע באופן משמעותי על הפחתת ריכוז גזי חממה באטמוספירה (מיטיגציה), בהפחתת פליטות או בסילוק גזי חממה, או להתמודדות עם אחת ההשפעות המשוערות של שינויי האקלים (אדפטציה)
 • ביו-קונברג’נס – מיזמים המספקים פתרונות חדשניים המבוססים על שילוב טכנולוגיות מדיסציפלינות הביולוגיה ומדעי החיים יחד עם דיסציפלינות מדעיות והנדסיות אחרות כגון הנדסה, מדעים מדויקים, מדעי המחשב, פיזיקה חישובית, ננו-טכנולוגיה, מדע חומרים, הנדסה גנטית ועוד. הפתרונות שיפותחו יכולים להיות לשווקים שונים כגון בריאות, חקלאות, אנרגיה וכיו”ב

 

גובה המענק

המענק שיינתן בהתאם לקול הקורא הזה יהיה 40% מסבב הגיוס, או 50% מסבב הגיוס במקרה של חברות הפועלות באזורי פריפריה (תחומי איזור פיתוח א’) או ש-33% לפחות מהון המניות שלהן (על בסיס דילול מלא, לפני ההשקעה) מוחזק, במישרין או בעקיפין, על יזמ/ים מקבוצה/ות עם תנאי מימון מועדפים.

סכום המענק לא יעלה על 3.5 מיליון ₪.

החברה תנפיק, יחד עם מתן המענק, אופציה למשקיע לבצע בה השקעה נוספת, בשווי מלוא סכום המענק, למימוש תוך תקופה של עד 3 שנים, במקביל להחזר סכום המענק לרשות החדשנות, (בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 5%). תנאי האופציה, כגון מחיר המימוש, יקבעו בין החברה לבין המשקיע.  מימוש האופציה על ידי המשקיע ותשלום תמורת האופציה לרשות החדשנות יביאו לסיום מחויבויותיו של מקבל האישור כלפי רשות החדשנות, לעניין דיווח ותשלום תמלוגים.

 

תנאי סף

 • על החברה המבקשת מענק להיות רשומה כדין בישראל ולפעול בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 • סך ההיקף הכספי של ההשקעות שבוצעו בחברה מגישת הבקשה במצטבר, לרבות הלוואות, הלוואות המירות, מימון המיר (כהגדרת מונחים אלה במסלול ההטבה) ומימון מגורם ממשלתי, אינו עולה על 5 מיליון ₪ לפני מועד הגשת הבקשה לרשות החדשנות.
 • לחברה מזכר הבנות (Term Sheet) חתום עם משקיע הון סיכון (קרן הון סיכון, תאגיד או משקיע פרטי), הכולל את תנאי ההשקעה, תנאי האופציה והתחייבויות נוספות-כמפורט במסלול ההטבה.
 • עיקר עיסוקה של החברה הוא מחקר או פיתוח, בתחומים הטכנולוגיים המפורטים לעיל.

 

קריטריונים

 • החברה מגישת הבקשה:
  • מידת הסיכון, הטכנולוגי והעסקי, של החברה ותחום הפעילות של התוכנית המוצעת בדגש על ההיבטים הבאים:
   • חדשנות הטכנולוגיה בתוכנית
   • רגולציה בתחום הפעילות
   • טווח זמן ארוך להטמעה בתחום הפעילות
   • כניסה לשוק בהתהוות
   • פעילותה של החברה מגישת הבקשה בתחום טכנולוגי שבו קיים מחסור במשקיעי הון ראשוני.
  • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב ההשקעה

 

 • המשקיע שעימו חתמה החברה מגישת הבקשה על מזכר הבנות:
  • היקף ניסיונו של המשקיע או של השותף המוביל בו בהשקעות  הון ראשוני בחברות ומיזמים טכנולוגיים בכלל, ובחברות ומיזמים טכנולוגיים, בעיקר בתחומים מרובי סיכון. היקפי ההשקעות של המשקיע עד מועד הבקשה, בארץ או בחו”ל; קריטריון זה לא ייבחן ביחס למשקיעים שהם קרנות הון סיכון שהוקמו 12 חודשים לפני מועד ביצוע ההשקעה
  • זמינות מקורות ההון של המשקיע המיועדים להשקעות הון ראשוני, במועד הגשת הבקשה

 

אופן הגשת הבקשה

הגשת הבקשה נעשית באזור האישי בלבד. 
מידע על אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה מופיע בפירוט בדף מסלול Seed.
על החברה המגישה בקשה להעביר מידע מלא, בהתאם לנדרש בטופס הבקשה, וכן את הטפסים והמסמכים המפורטים בו, ולהערך לפגישה מיידית עם בודק מקצועי.

ניתן להגיש בקשות החל מיום 10/8/23 ועד ליום 15/10/23 בשעה 12:00 בצהריים. לא יתקבלו בקשות שיוגשו לאחר מועד זה. תשובות צפויות להימסר בתחילת חודש דצמבר, 2023

מגיש הבקשה יקבל הודעה חוזרת בדוא”ל על קבלת הבקשה ברשות החדשנות. אם לא תתקבל הודעה כאמור, יש לפנות למערך שירות הלקוחות של הרשות (פרטי קשר מטה).

רשות החדשנות שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לדחות את המועד האחרון להגשת בקשות, כמפורט לעיל, כל עוד הוא טרם חלף, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של הרשות, בדף הקול הקורא. באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של רשות החדשנות, לגבי דחיית המועד ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת הקול הקורא.

.

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות ברשות החדשנות, בדוא”ל contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם חטיבת הזנק, בדוא”ל: seed@innovationisrael.org.il.

 

*למען הסר ספק, מובהר כי האמור לעיל הינו תקציר בלבד של הוראות מסלול ההטבה ונהליו, וכי הנוסחים המחייבים הם הנוסחים המלאים של מסלול ההטבה, הנהלים והנספחים (כולל טופס ההצעה והמסמכים הנלווים), המהווים חלק בלתי נפרד מפרסום הקול הקורא. במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה, נהליו ונספחיו, יגבר האמור בהוראות מסלול ההטבה, בנהלים ובנספחים כאמור.

​*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.