קול קורא להקמת מעבדת חדשנות בתחומי בריאות דיגיטלית וביולוגיה חישובית

(1) התפרסם קובץ מענה לשאלות הבהרה על ההליך התחרותי – לצפייה לחצו כאן

(2) לתשומת לב המציעים הפוטנציאליים:

המעבדה לחדשנות טכנולוגית בתחומי הבריאות הדיגיטלית והביולוגיה החישובית מיועדת לפעול להקמת חברות המפתחות פתרונות ביוטכנולוגיים:

                    גילוי תרופות והגעה להוכחת היתכנות – שימוש בבינה מלאכותית (ובכלל זה ביולוגיה וכימיה חישובית) ובשיטות הנדסיות, לשיפור תהליך גילוי תרפיות חדשות

                    ייעול תהליך המו”פ – שימוש בבינה מלאכותית בשלבי הפיתוח הפרה-קליני והקליני (בשלב הניסוי הקליני)  

                    דיאגנוסטיקה מתקדמת – טכנולוגיות המשתמשות באלגוריתמים חדשניים לדיאגנוסטיקה חכמה ורפואה מותאמת אישית

                    רפואה מרחוק – טכנולוגיות לניטור וטיפולים מרחוק

                    פלטפורמות לניסויים קליניים וירטואליים –  המשלבים בין תחומי ההנדסה (כגון בינה מלאכותית) ותחומי הביולוגיה   

חטיבות

הזנק

תמצית הקול קורא

תאגידים ישראליים וזרים מוזמנים להגיש הצעה בהליך תחרותי להקמה והפעלת מעבדה לחדשנות.

רשות החדשנות, בשיתוף עם מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, מודיעה על פתיחת הליך תחרותי לבחירת זכיין אחד, אשר יקים מעבדה לחדשנות בתחומי הבריאות הדיגיטלית, בדגש על תחום הפתרונות הביוטכנולוגיים, נוכח האתגרים הניצבים בפני תחום זה בישראל ובעולם, היום יותר מתמיד. מטרת המעבדה הינה למנף את המצוינות המדעית ארוכת השנים בתחום הביולוגיה החישובית בישראל, מקורות מידע רפואי וגנומי ייחודיים, מובילות בטכנולוגיות מידע, חישוביות ובינה מלאכותית ומערכת הבריאות המתקדמת, לתהליכי פיתוח פתרונות חדשניים בתחום הביוטכנולוגיה, אשר ישלבו תהליכי בינה מלאכותית עבור שיתופי פעולה פוריים בישראל ובעולם.

המעבדה החדשה שתוקם תצטרף למסלול המעבדות לחדשנות של רשות החדשנות.

תיאור הקול הקורא

גובה המענק

 • רשות החדשנות תשתתף במימון של עד 6 מיליון ₪ להקמת התשתית הטכנולוגית הייחודית,
 • הרשות תשתתף ב-עד 1 מיליון ₪ מהתפעול השנתי השוטף של המעבדה שתוקם במשך חמש שנים.
 • הרשות תשתתף במימון חברות המעבדה שוועדת המחקר תאשר את ההיתכנות הטכנולוגית של הפרויקטים שיוצעו על ידיהן, בשיעור של 85% מהתקציב המאושר של עד 3 מיליון ₪ לכל חברת מעבדה, והכל בהתאם להוראות מסלול ההטבה.

 

תנאי הסף

 • המציע הינו תאגיד ישראלי שנרשם כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 • חברה מתמחה, בין שהיא המציע בעצמו או אחד מבעלי מניותיו של המציע, הינה מעסיקה של 100 עובדים לפחות, נכון ליום הגשת ההצעה, והיקף מכירותיה עומד על 100 מיליון ₪ לפחות בשנה הקלנדרית שקדמה לשנה שבה פורסם ההליך התחרותי. יובהר, כי לא ניתן לצרף מספרי עובדים והיקפי מכירות של מספר חברות מתמחות, על מנת לעמוד בתנאי סף זה.
 • המציע או מי מבעלי מניותיו, אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו’.
 • המציע עומד בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א-2011.
 • היקף האחזקות הכולל, הישירות והעקיפות, של בעלי מניות במציע שהם גופים שאינם למטרות רווח, של רשויות מקומיות ומוסדות מחקר אקדמאיים או חוץ אקדמאיים, לא יעלה יחד על 33% (על בסיס דילול מלא) והם לא יהיו בעלי שליטה במציע ביחד או לחוד.

*התנאים המלאים מפורטים במסלול הטבה מס’ 29 ונהלי המסלול (מכוח מסלול משנה ג’ – מעבדה לחדשנות טכנולוגית בתחום הבריאות הדיגיטלית). 

 

מועד הגשה

המועד האחרון להגשת הצעה להליך התחרותי הינו ה-29 באוקטובר 2020 , בשעה 12:00 בצהריים.
רשות החדשנות תשלח למציע הודעה המאשרת את קבלת ההצעה עד לתאריך 29 באוקטובר 2020 בשעה 16:00. יובהר, כי לא יתקבלו הצעות אשר יוגשו לאחר מועד זה. 
במקרה שלא התקבלה הודעת האישור, יש לפנות טלפונית לבירור העניין, לזירת הזנק, מס’ טלפון 03-7157996 יתר פרטי הקול הקורא  נותרים כפי שהם וללא שינוי.

להודעה המלאה על הארכת מועד הבקשה לחצו כאן.

 

אופן הגשת הבקשה 

 1. מסלול ההטבה, נהלי המסלול, אופן הגשת הבקשה וטפסי הבקשה מפורטים במסלול מעבדות לחדשנות. שימו לב כי יש להגיש את הטפסים והמסמכים המופיעים תחת טפסים המיועדים לתאגידים שמעוניינים להפעיל מעבדת חדשנות.
 2. את הטפסים יש לשלוח לדואר אלקטרוני לכתובת Labs@innovationisrael.org.il (על המציע לוודא כי ההצעה התקבלה על ידי רשות החדשנות). 
 3. מציעים שתאושר עמידתם בכל תנאי הסף המפורטים במסלול ההטבה – יוזמנו להציג את הצעתם בפני חברי הוועדה.
 4. למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הודעת ההליך התחרותי לבין הוראות מסלול ההטבה ונהלי רשות החדשנות, האמור במסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
 5. לוחות זמנים לתהליך הגשת הבקשה:
 • התפרסם קובץ מענה לשאלות הבהרה על ההליך התחרותי – לצפייה לחצו כאן
 • כאמור מועד אחרון להגשה – 29 באוקטובר 2020 (י״א בחשוון, תשפ”א), בשעה 12:00

*רשות החדשנות שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים המנויים בקול קורא זה, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של הרשות, בדף הקול הקורא, ובכלל זה לדחות איזה מהמועדים, כל עוד טרם חלף. באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של רשות החדשנות, לגבי דחיות מועדים ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת ההליך התחרותי.

**אין בפרסום הודעה זו משום התחייבות לבחירת זוכה כלשהו ו/או להתקשרות עתידית כלשהי עם מי מן המציעים.