קול קורא להגדלת ההון האנושי ולשילוב מגזר המיעוטים בתעשייה

רוצים לשמוע עוד?
לצפייה בוובינר השקת קול קורא לחברה הערבית והסבר על אופן ההגשה למסלול, לחצו כאן

חטיבות

הזנק

תמצית הקול קורא

         

בשנים האחרונות אנו רואים גידול במספר בני מגזר המיעוטים המועסקים בתעשייה עתירת הידע; מכ-6,000 מועסקים בשנת 2015 לכדי מעל 9,000 מועסקים ב-2021. יחד עם זאת, שיעור העובדים בני מגזר המיעוטים מכלל עובדי התעשייה עתירת הידע נשאר קבוע, ועומד על כ-2.5% מהמועסקים (המהווים כ-2% מסך בני מגזר המיעוטים המועסקים במשק). בהתאם לזה ובהמשך לצעדים לעידוד שילוב בני מגזר המיעוטים בתעשייה עתירת הידע, עולה הצורך בפיתוח מענה לאתגרים ושל תוכניות חדשניות נוספות, בפרט עבור קהלים אלה:

 1. בוגרי תארים במדעי המחשב, הנדסת תוכנה, הנדסת חשמל, מערכות מידע, מערכות מידע ניהוליות והנדסת מערכות מידע, שלא הצליחו למצוא תעסוקה במקצועות אלה, וחלפו 5 שנים מסיום לימודיהם או יותר.
 2. סטודנטים ובוגרי תארי STEM שאינם נכללים בקבוצה 1 לעיל, אשר אינם מצליחים לתרגם את השכלתם לתעסוקה במקצועות טכנולוגיים.
 3. סטודנטים ובוגרי תארים שאינם במקצועות טכנולוגיים, שאינם מצליחים לתרגם את השכלתם לתעסוקה בתעשייה עתירת הידע.

 

תיאור הקול הקורא

רשות החדשנות וזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה מזמינות תאגידים (לרבות מלכ”רים), וכן מעסיקים, להגיש בקשות לתמיכה בתוכניות חדשניות להרחבת ערוצי הכניסה לתעשייה עתירת הידע בישראל, של הון אנושי מקרב מגזר המיעוטים, במקצועות בהתאם לטבלה המפורטת בנהלי מסלול ההטבה  
 
התמיכה תינתן במסגרת מסלול הטבה מס’ 44 של רשות החדשנות  – פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל (בקול קורא זה: “מסלול ההטבה”), אשר מטרתו לעודד תכניות אשר מבקשות לתת מענה לאתגרים בפיתוח הון אנושי מיומן עבור התעשייה עתירת הידע בישראל, בדגש על פתרונות חדשניים, בהתאם למסלול משנה א’, המשותף לרשות החדשנות ולזרוע העבודה. 
הבקשות המוגשות במסגרת מסלול ההטבה יכולות לכלול פתרונות, בהתייחס, בין היתר, לאתגרים הבאים:
 • פיתוח תשתיות וכלים לאיתור ולמיון מועמדים, לרבות הערכת  פוטנציאל ההון האנושי בקרב מגזר המיעוטים והנגשה שלו לתעשייה עתירת הידע, במטרה לקדם מעסיקים להעסקה מרחוק ובמוקדי הפוטנציאל
 • חשיפת מועמדים פוטנציאליים לאפשרויות תעסוקה בתעשייה עתירת הידע
 • שילוב של מועסקים חסרי ניסיון מקצועי קודם
 • השלמת חוסרי ידע והכשרה מקצועית למועסקים פוטנציאליים בעלי רקע רלוונטי (בהתאם לסוג האוכלוסייה והרקע שלה)
 • הרחבת אפשרויות התעסוקה בקרב מגזר המיעוטים

רשות החדשנות וזרוע העבודה ישקלו את הבקשות אשר יעמדו בתנאי הסף, ויעריכו את טיבן בהתאם לאמות המידה המפורטות במסלול ההטבה, ובכלל אלו, בהתאם לרמת החדשנות ומידת הייחודיות של התוכנית, תוך התייחסות פרטנית לקהל היעד הרלוונטי ולאתגרים אשר הוא מציב.

בהתאם להוראות מסלול ההטבה, תתאפשר תמיכה של עד 70% מתקציב הבקשה אשר תוגש במסגרת הקול הקורא.

התחומים המועדפים

תינתן עדיפות לתמיכה בתוכניות לקידום המענה לאתגרים בפיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל, באמצעות שילוב מגזר המיעוטים, כהגדרת מונח זה במסלול ההטבה, בשל היותו בתת-ייצוג בתעשייה.

* חברות/עמותות מוזמנות לחבור לחברות נוספות, ולהתאגד לטובת הגשת בקשה משותפת.

 גובה המענק

 • תוכנית בעלת תקציב מבוקש של עד 1,000,000 ₪: תוכנית אשר התקציב המבוקש שלה הוא עד סכום כולל של 1,000,000 ₪, יינתן בגינה מענק בשיעור של 50%, 60% או 70% מהתקציב המאושר – בהתאם להחלטת ועדת המחקר.
 • תוכנית בעלת תקציב מבוקש העולה על 1,000,000 ₪ (ואשר אינו עולה על 15,000,000 ₪): תכנית אשר התקציב המבוקש שלה עולה על סכום כולל של 1,000,000  – יינתן בגינה מענק בשיעור של 30%, 40% או 50% מהתקציב המאושר – בהתאם להחלטת ועדת המחקר.

* במקרים מיוחדים, שבהם ועדת המחקר תחליט כי התוכנית היא ברמת חדשנות וייחודיות גבוהה מאוד, היא תהיה רשאית לאשר מתן מענק בשיעור חריג של 60% או 70% מהתקציב המאושר של תוכניות.

** לא יינתן מענק כספי לתוכניות קיימות או דומות, המקבלות מימון מגורם ממשלתי נוסף, בשל האיסור על כפל מימון ממשלתי.

תנאי הסף

על הבקשה והמבקש לעמוד בכל תנאי הסף הבאים במצטבר.

יש לעמוד בכל תנאי הסף, במועד הגשת הבקשה ובמשך כל תקופת הביצוע של התוכנית המאושרת. אי-עמידה באחד מתנאי הסף הבאים יביא לפסילת הבקשה כולה או לביטול התוכנית המאושרת:

 1. מגיש הבקשה הינו תאגיד שהתאגד ונרשם כדין בישראל, ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 2. אם מגיש הבקשה הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור (“חל”צ”) – יש לו אישור בתוקף, מרשם העמותות וחל”צ, על ניהול תקין, או לחילופין – אם טרם חלפו שנתיים ממועד תחילת פעילותו – אישור על הגשת מסמכים.
 3. למרות האמור לעיל, מגיש בקשה שהוא עמותה או חל”צ, שאין בידיו אישור ניהול תקין או אישור על הגשת מסמכים כאמור, לפי העניין, במועד הגשת הבקשה, יוכל להציג אישור כאמור עד למועד החתימה על דף תקציב וכתב התחייבות בהתאם למסלול ההטבה.
 4. הבקשה מיועדת לתת מענה לאחד או יותר מהאתגרים בפיתוח הון אנושי מיומן עבור התעשייה עתירת הידע בישראל, כהגדרתם בסעיף 2.1 למסלול ההטבה.
 5. לא התקבל, לשם ביצוע התיק נושא הבקשה, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול ההטבה.
 6. המבקש אינו בעל חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכדומה.
 7. המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א-2011.

הקריטריונים להערכת הבקשות

 • רמת החדשנות ומידת הייחודיות של התוכנית נושא הבקשה.
 • יכולות המבקש, ובכללן ניסיון רלוונטי, יכולות ניהול ויכולות בניית שותפויות רלוונטיות.
 • מידת מתן המענה לתחומים המועדפים, כמפורט לעיל, במסגרת התוכנית נושא הבקשה.
 • מידת מתן המענה לאתגרים בפיתוח הון אנושי מיומן עבור התעשייה עתירת הידע בישראל, במסגרת התוכנית נושא הבקשה:  
 • תוספתיות בפריון גבוה – המספר המוערך של המצטרפים, המשודרגים או שתימנע נשירתם, במקצועות טכנולוגיים בשכר גבוה לתעשייה עתירת הידע בישראל, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהתוכנית נושא הבקשה, לרבות תוספתיות, יחסית לפעילות קודמת של המבקש בתחום התוכנית;
 • פוטנציאל הצמיחה (scale) וההטמעה של התוכנית בישראל;
 • אפקטיביות וישימות התוכנית, לרבות עלות מול תועלת.
 • מידת השילוב של מגזר המיעוטים בתוכנית המוצעת.

איך מגישים בקשה?

פירוט אופן הגשת הבקשה, נהלי המסלול וטפסי הבקשה מופיעים בדף מסלול הטבה מס’ 44 של רשות החדשנות – פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל.

את הבקשות יש להגיש עד ליום 2.10.2022, בשעה 12:00 בצהריים. בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תידונה.

לצורך הגשת בקשה:

 • ראשית, יש לקרוא את ההנחיות והתנאים המופיעים במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.
 • הגשת הבקשה תיעשה באופן מקוון, דרך האזור האישי באתר רשות החדשנות:
 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

*רשות החדשנות תקבל אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצירוף כלל הטפסים הנדרשים על פי תנאי מסלול ההטבה ונהליו. מומלץ להגיש את הטפסים מספר ימים לפני מועד ההגשה האחרון, כדי לוודא שההגשה תקינה. מבקש המעוניין לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקש להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.

במקרה של סתירות ו/או אי התאמות בין הטפסים, האמור בקובץ התקציב הוא שייקבע. 

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות, בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.

לשאלות על המסלול ניתן לפנות למייל: HCfund@innovationisrael.org.il

 * יש לעקוב אחר דף קול קורא זה, שבו יפורסמו עדכונים – אם יהיו כאלה.

 ** למען הסר ספק, מובהר כי האמור לעיל הינו תקציר בלבד של הוראות מסלול ההטבה ונהליו, וכי הנוסחים המחייבים הם הנוסחים המלאים של מסלול ההטבה, הנהלים והנספחים להם, המהווים חלק בלתי נפרד מפרסום הקול הקורא. במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הקול הקורא לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה והנהלים יגבר.

*** אין בפרסום הקול הקורא משום התחייבות לאישור בקשה של מי מהמבקשים או בכלל.