קול קורא לתמיכה בפלטפורמות טכנולוגיות לחיבור בין צרכי הון אנושי לחברות ההייטק במהלך מלחמת “חרבות ברזל”

חטיבות

הזנק

תמצית הקול קורא

הרשות מזמינה תאגידים להגיש בקשות לתמיכה בפלטפורמות טכנולוגיות לחיבור בין עובדים מתעשיית ההייטק לצרכי ההון האנושי בחברות הייטק. בדף זה נפרט את התחומים המועדפים להגשת בקשות לקידום המענה לאתגרים בפיתוח הון אנושי מיומן בשל המלחמה בהתאם למסלול הטבה מס’ 44.

 

תיאור הקול הקורא

סקר שנערך ע”י הרשות ומכון SNPI על מצב ההייטק מאז פרוץ המלחמה מצא שלא פחות מ-70% מהחברות מדווחות על פגיעה ברציפות התפעולית עקב מחסור בעובדים בשל גיוס משמעותי למילואים וצורך אקוטי בכוח אדם מיומן כדי לשמר את רציפות הפעילות של החברות.

במסגרת הקול הקורא הזה יבחרו ע”י הרשות תאגידים שפיתחו או התאימו פלטפורמות טכנולוגיות שיספקו מענה לאתגרי ההון האנושי והצורך שנוצר בתעשייה עקב המלחמה כמו: הכוונת עובדים, השמת עובדים ושימור עובדים בתפקידים טכנולוגיים החסרים בתעשייה בעקבות המלחמה.

קהל היעד

חברות ומלכ”רים שפיתחו או התאימו פלטפורמות טכנולוגיות שיכולות לעזור בהתמודדות עם אתגרי ההון האנושי המיומן בתעשיית ההייטק לצרכי התעשייה בעקבות המלחמה.
דוגמאות לפתרונות שתספק הפלטפורמה הטכנולוגית בתכנית:
• השמה והכוונת עובדים שהם חלק מתעשיית ההייטק לחברות שעובדיהן נעדרים מהעבודה עקב המלחמה.
• חיבור בוגרי אקדמיה או הכשרות חוץ אקדמיות במקצועות טכנולוגיים כמו שמוגדר במסלול ההטבה שאינם מועסקים למשימות שיוגדרו ע”י חברות הייטק.

תקציב/מימון

כמו שמופיע במסלול ההטבה

 • תכנית בעלת תקציב מבוקש של עד 1,000,000 ₪:
  תוכנית אשר התקציב המבוקש שלה הוא עד סכום כולל של 1,000,000 ₪ – יינתן בגינה מענק בשיעור של עד 70% מהתקציב המאושר – בהתאם להחלטת הוועדה.
 • תכנית בעלת תקציב מבוקש העולה על 1,000,000 ₪ ועד ל-5,000,000 ₪ :
  תכנית אשר התקציב המבוקש שלה עולה על סכום כולל של 1,000,000 ₪ ועד 5,000,000 ₪ – יינתן בגינה מענק בשיעור של עד 50% מהתקציב המאושר – בהתאם להחלטת הוועדה.

לא יינתן מענק כספי לתוכניות קיימות או דומות, המקבלות מימון מגורם ממשלתי נוסף, בשל האיסור על כפל* מימון ממשלתי

תחומים מועדפים

פלטפורמות/תחומים טכנולוגיים, מקצועות וכישורים ספציפיים שיש בהם צורך בתעשייה עתירת הידע בישראל, כמו שכתוב בנספח א’ במסלול ההטבה

תנאי סף

על הבקשה והמגיש שלה לעמוד בכל תנאי הסף האלה:

 1. המבקש הינו תאגיד שהתאגד ונרשם כדין בישראל, ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 2. אם המבקש הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור (“חל”צ”) – יש לו אישור בתוקף מרשם העמותות על ניהול תקין, או לחילופין – אם טרם חלפו שנתיים ממועד תחילת פעילותו– אישור על הגשת מסמכים.
  למרות האמור בקול קורא זה, מבקש שהוא עמותה או חל”צ, שלא מחזיק אישור ניהול תקין או אישור על הגשת מסמכים כאמור, לפי העניין, במועד הגשת הבקשה, יוכל להציג אישור כאמור עד למועד החתימה על דף תקציב וכתב התחייבות בהתאם למסלול ההטבה.
  הבקשה מיועדת לתת מענה לאחד או יותר מהאתגרים בפיתוח הון אנושי מיומן עבור התעשייה עתירת הידע בישראל, כהגדרתם בסעיף 2.3 למסלול ההטבה.
 3. לא התקבל, לשם ביצוע התיק נשוא הבקשה, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול ההטבה.
 4. המבקש אינו בעל חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכדומה.
 5. המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א-2011.

*יש לעמוד בכל תנאי הסף, במועד הגשת הבקשה ובמשך כל תקופת הביצוע של התוכנית המאושרת. אי-עמידה באחד מתנאי הסף הבאים יכול להביא לפסילת הבקשה או לביטול התוכנית המאושרת:

 

קריטריונים להערכת בקשה

כמפורט בהוראות מסלול ההטבה ונספחיו.

איך מגישים בקשה?

פירוט אופן הגשת הבקשה, נהלי המסלול וטפסי הבקשה מופיעים בדף מסלול הטבה מס’ 44 של רשות החדשנות – פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
את הבקשות יש להגיש עד לתאריך 9.11.2023 בשעה 12:00 בצהריים.

קודם כל יש לקרוא את הוראות מסלול ההטבה ואת הנהלים הרלוונטיים ולוודא עמידה בתנאי הסף המפורטים בנוסח המלא במסלול ההטבה.

הגשת הבקשה תיעשה באופן מקוון, דרך הלאיזור האישי:

 1. הרשמו/הכנסו לאזור האישי.
 2. מלאו את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – שאותו אפשר למצוא בתפריט האזור האישי.
 3. צרפו להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

הרשות תקבל אך ורק בקשות שלמות ותקינות, שיכללו את הטפסים הנדרשים ע”פ תנאי מסלול ההטבה ונהליו. מומלץ להגיש את הטפסים מספר ימים לפני מועד ההגשה האחרון, כדי לוודא שההגשה תקינה.
מגיש המעוניין לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקש להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
במקרה של סתירות ו/או אי התאמות בין הטפסים, האמור בקובץ התקציב הוא שייקבע.
בקשה שתתקבל לאחר המועד האחרון להגשה המפורט לעיל או שלא תהיה שלמה ותקינה – תידחה על הסף ותוחזר לשולח

לפרטים נוספים ויצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, תוכלו ליצור קשר עם מערך הלקוחות, בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.
לשאלות על המסלול ניתן לפנות למייל: HCfund@innovationisrael.org.il

רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? 

השלב הבא הוא בדיקה מעמיקה של בודקים ובודקות מקצועיים שיצרו קשר עם מגישי הבקשות שנלקטו
מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה. 

* יש לעקוב אחר דף קול קורא זה, שבו יפורסמו עדכונים – אם יהיו כאלה.
**למען הסר ספק, מובהר כי האמור לעיל הינו תקציר בלבד של הוראות מסלול ההטבה ונהליו, וכי הנוסחים המחייבים הם הנוסחים המלאים של מסלול ההטבה, הנהלים והנספחים להם, המהווים חלק בלתי נפרד מפרסום הקול הקורא. במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הקול הקורא לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה והנהלים יגבר.
*** אין בפרסום הקול הקורא משום התחייבות לאישור בקשה של מי מהמבקשים או בכלל.