קול קורא לתאגידים המעוניינים להקים מעבדת חדשנות בתחומי הגנת הסביבה והקיימות

הודעת עדכון:

בהמשך לקול הקורא שפרסמנו להקמת מעבדת חדשנות חדשה בתחומי הגנת סביבה וקיימות, במסגרת מסלול הטבה מס’ 29, מסלול משנה ב’ – מעבדה לחדשנות טכנולוגית בתחומי הגנת סביבה וקיימות (להלן: “הקול הקורא” ו”מסלול ההטבה”, לפי העניין)
מודיעה רשות החדשנות על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות בהליך, כמפורט להלן:

ניתן לשלוח הצעות במסגרת ההליך התחרותי, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני כפי שמפורט בקול הקורא – לכתובת:Labs@innovationisrael.org.il בלבד
וזאת לא יאוחר מיום 25 ביולי 2019 (כ”ב בתמוז), בשעה 14:00.

יתר פרטי הקול הקורא, ובכלל זה המועדים האחרונים להגשת טיוטת ערבות ההגשה ולהחזרתה עם הערות על ידי הרשות, נותרים כפי שהם וללא שינוי.

מסלול ההטבה, הנהלים והנספחים כולל מסמכי ההצעה והבקשה לקבלת זיכיון נמצאים בתחתית עמוד זה.

חטיבות

הזנק

תמצית הקול קורא

 

 

רשות החדשנות בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה, מודיעה על פתיחת הליך תחרותי לבחירת זכיין אשר יקים מעבדת חדשנות טכנולוגית, שתתמקד בתחומי טכנולוגיות הגנת סביבה.

המעבדה החדשה תצטרף לתכנית המעבדות של רשות החדשנות ותפעל מכוח מסלול הטבה מס’ 29, מסלול משנה ב’ – מעבדות חדשנות טכנולוגיות (להלן “מסלול ההטבה”).

תיאור הקול הקורא

במסגרת מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגית, רשות החדשנות משיקה הליך תחרותי להקמת מעבדת חדשנות טכנולוגית חדשה בתחומי הגנת הסביבה והקיימות אשר עבורה משרד להגנת הסביבה ינגיש נתונים, מידע וליווי רגולטורי.

מעבדת החדשנות הסביבתית תקלוט ותקדם חברות הזנק בתחומי טכנולוגיות הגנת סביבה וקיימות העוסקות בין היתר בתחומים הבאים: מחזור והשבת חומרים; ייצור ואגירת אנרגיה נקייה; התייעלות אנרגטית; אופטימיזציה של תהליכי ייצור ותהליכי ייצור נקיים יותר, להקטנת פליטת מזהמים ו/או התייעלות במשאבים; טיפול וניקוי סביבה שזוהמה, כגון מים וקרקעות מזוהמות; חומרים מתקדמים ודרכים בהן ניתן לבדוק חומרים; בקרה והפחתה של מפגעים – רעש, רעידות, ריח; ניטור ובקרה של זיהום, במקור הפליטה ובסביבה; פיתוח הייצור של מוצרים ידידותיים יותר לסביבה, כגון בניה ירוקה; פיתוח שירותים סביבתיים כגון ניהול פסולות, ניהול משאבי מים וניהול שפכים; מחשוב ובקרה של תהליכי טיפול בזיהום ועוד.

תאגידים ישראלים וזרים המעוניינים להיחשף לחדשנות פתוחה באמצעות מעבדה לחדשנות, וכן לחזק את סביבת החדשנות הייחודית של ישראל מוזמנים להגיש את הצעתם. 

 רשות החדשנות תשתתף במימון הקמת התשתית הטכנולוגית הייחודית והתפעול השוטף של המעבדה לחדשנות טכנולוגית וכן במימון הוכחת ההיתכנות לכל חברת פרויקט שתאושר במסגרת מסלול ההטבה. 
 

לוחות זמנים

 • מועד אחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות: 19 למרץ 2019 (י”ב אדר ב’ תשע”ט), בשעה 14:00.
 • מועד פרסום מענה לשאלות ובקשות להבהרות: 7 למאי 2019 (ב’ אייר תשע”ט), בשעה 14:00.
 • מועד אחרון להגשת טיוטת ערבות הגשה: 21 למאי 2019 (ט”ז אייר תשע”ט), בשעה 14:00.
 • מועד אחרון להחזרת טיוטת ערבות הגשה עם הערות: 28 למאי 2019 (כ”ג אייר תשע”ט), בשעה 14:00.
 • מועד אחרון להגשת הצעה: 25 ביולי 2019 (כ”ב סיוון תשע”ט), בשעה 14:00.

 

אופן הגשת ההצעה

 1. יש לקרוא בעיון את הוראות במסלול הטבה מס’ 29, מסלול משנה ב’ ואת הנהלים ולוודא עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4.2 להוראות מסלול ההטבה וסעיף 5 בהוראות מסלול משנה ב’.
 2. ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרה בתבנית WORD בלבד, לכתובת Labs@innovationisrael.org.il בלבד. 
 3. ניתן להגיש טיוטת ערבות הגשה בתבנית WORD בלבד, לכתובת Labs@innovationisrael.org.il  בלבד. יש לוודא כי הנוסח תואם את האמור בהודעת ההליך התחרותי וזהה לנוסח שפורסם.
 4. יש למלא את ההצעה על גבי מסמך הבקשה לקבלת מענק ולצרף אליו את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסלול ההטבה ולנהלים באופן הבא:
 • יש להגיש את ההצעה לכתובת Labs@innovationisrael.org.il באמצעות דואר אלקטרוני אחד בלבד, כאשר יש להגיש את ערבות ההגשה המקורית הנדרשת בסך 100 אש”ח, אשר תהא בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2019 (ג בטבת, תש”פ), לתיבת “הליכים תחרותיים זירת הזנק” הנמצאת ברשות החדשנות קומה 3 בבניין 8 בכתובת רח’ דרך אגודת ספורט הפועל 1 מלחה, הגן הטכנולוגי, ירושלים, עד למועד האחרון להגשת הצעות.
  יובהר, כי לא תתקבל הצעה שלא תוגש במסגרתה גם ערבות ההגשה המקורית כאמור לעיל.
 • אם יש צורך בכך, ניתן לשלוח את ההצעה בעד חמישה מיילים נפרדים, שלא יעלו על 20 MB כל אחד, או במייל אחד עם קישור לאתר Jambomail.
 • ההצעה תכלול את כל הנספחים הרלבנטיים בהתאם למפורט בהוראות מסלול ההטבה ובראשם מסמך בקשה לקבלת זיכיון (נספח 1) בתבניות הבאות:
 • מסמך בקשה (נספח 1) בתבנית WORD.
 • מסמך בקשה (נספח 1) בתבנית PDF עם חתימות אלקטרוניות (לא סרוק), או לחילופין מסמך בקשה חתום וסרוק, קריא וברור.
 • הצהרות והתחייבות המציע (נספחים 2 ו-6) חתומים כנדרש כמסמכים סרוקים, קריאים וברורים.
 • ערבות הגשה (נספח 3) חתומה כנדרש כמסמך סרוק, קריא וברור. למען הסר ספק, ערבות ההגשה המקורית תוגש כמפורט בסעיף 5.1 לעיל.
 • תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו (נספח 4) חתומים כנדרש כמסמכים סרוקים, קריאים וברורים.
 • תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום) (נספח 5) חתומים כנדרש כמסמכים סרוקים, קריאים וברורים.
 • דו”ח מקורות ושימושים לתפעול השוטף של מעבדת החדשנות (נספח 7) בתבנית Excel.
 • מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים, יכין תבנית WORD בו ישחיר את החלקים הסודיים באופן חד-משמעי.

 

מציעים אשר תאושר עמידתם בכל תנאי הסף המפורטים במסלול ההטבה, יוזמנו להציג את הצעתם בפני חברי הוועדה.

על המציע לוודא כי ההצעה התקבלה על ידי רשות החדשנות.

למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הודעת ההליך התחרותי לבין הוראות מסלול ההטבה ונהלי רשות החדשנות, האמור במסלול ההטבה ובנהלים יגבר.