קול קורא לשת”פ במו”פ ופיילוטים עם מוסדות בריאות בינלאומיים

בשל תקלה טכנית מועד ההגשה הוארך עד היום, 21.6.23 בשעה 17:00

חטיבות

בין-לאומית, צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

                                         ​ 

קול קורא זה נפתח לחברות ישראליות לצורך הגשת בקשה לביצוע תוכניות מחקר ופיתוח או הרצה (פיילוט) משותפות עם מוסדות בריאות בחו”ל. המוסדות מפורטים בקול קורא זה, במסגרת נוהל יישום הסכמים בינלאומיים (להלן: “הנוהל הבינלאומי“) ומסלול הטבה מס’ 1 – קרן המו”פ (להלן: “מסלול ההטבה“).

קול קורא זה פתוח בלעדית לחברות ישראליות אשר אושרו בשלב המקדמי של התוכנית על ידי מוסדות הבריאות השותפים

תיאור הקול הקורא

קהל היעד

חברות ישראליות אשר אושרו מקדמית על ידי מוסדות הבריאות השותפים מוזמנות להגיש בקשה למימון הפרויקט על ידי רשות החדשנות.

 

גובה המענק

בקשה לקבלת מענק תוגש כתיק לתקופת ביצוע של עד 12 חודשים. בקשות מאושרות תקבלנה מענק מרשות החדשנות בשיעור 50%-20% מתקציב התיק המאושר.

 

תנאי סף

הבקשה צריכה להיות מבוססת ע”פ האישור בשלב א’, וע”פ תנאי הסף המפורטים בנוהל הבינלאומי ומסלול ההטבה.

 

קריטריונים להערכת הבקשה

הקריטריונים להערכה מפורטים במסלול ההטבה.

 

אופן הגשת הבקשה

הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של רשות החדשנות.
מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים הרלוונטיים שיש לצרף אליה מופיעים בפירוט כאן.  

שימו לב!

  • במידה ותוכנית השת”פ הבינלאומי הינה תוכנית למחקר ופיתוח – יש להוריד ולמלא טופס בקשה לשיתוף פעולה במו”פ בינלאומי
  • במידה ותוכנית השת”פ הבינלאומי הינה תוכנית הרצה (פיילוט) – יש להוריד ולמלא טופס בקשה תמיכה בתוכנית הרצה בינלאומית

על מנת להגיש בקשה יש להוריד את הטפסים בהתאם להנחיות לעיל ולהגישם בטופס המקוון “הגשת בקשה לתמיכה” המופיע תחת “פעולות” בתפריט הימני באזור האישי של אתר רשות החדשנות.
שימו לב להערות ההגשה הספציפיות למסלול שאתם בוחרים להגיש אליו.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 21 יוני 2023, בשעה 17:00 בצהריים.

* תשובות סופיות יימסרו אחרי קבלת החלטות מצד ועדת המחקר ומוסדות הבריאות השותפים בחו”ל.

לפרטים ויצירת קשר

  • לשאלות בנושא הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת המייל contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.
  • לשאלות בנושא התכנית יש לפנות לחטיבה הבינלאומית בכתובת המייל: InternationalCollaborations@innovationisrael.org.il
  • לשאלות בנוגע לטפסי בקשה ותהליך גלגולה של בקשה, ניתן ליצור קשר עם מח’ קליטת בקשות בדוא”ל: klita@innovationisrael.org.il
  • לשאלות בנוגע לאופן הערכת הבקשות ותנאי המסלול, ניתן ליצור קשר עם חטיבת חברות בצמיחה בדוא”ל: growth@innovationisrael.org.il
  • לתמיכה טכנית בכל הנוגע לאזור האישי ולהגשת בקשות, ניתן לפנות לדוא”ל: hd@innovationisrael.org.il

 

* למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות הנוהל הבינלאומי והוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות בנוהל הבינלאומי ובהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
* אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.