קול קורא לפיילוטים בתחומי הגנת הסביבה וקלינטק

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

קול קורא זה הינו בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, במסגרתו חברות טכנולוגיה ישראליות בכל תחומי הגנת הסביבה (קלינטק) מוזמנות להגיש בקשה לקבלת סיוע בביצוע פיילוטים. 

ההגשה באמצעות מסלול ההטבה מספר 2 (נספח ג’).

בקול קורא זה ההגשה לסיוע תבחן גם לאור רמת ההגנה על הסביבה שהטכנולוגיה צפויה לאפשר לעומת טכנולוגיה קיימת.

 

 

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

הקול הקורא מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הגנת הסביבה – מחזור, ייצור ואגירת אנרגיה נקייה, התייעלות אנרגטית, טיפול בזיהומים ומפגעים סביבתיים, בנייה ירוקה, שירותים סביבתיים ויישומי תוכנה רלוונטיים. לצפייה בנושאים הנמצאים במיקוד המשרד להגנת הסביבה לחצו כאן.

 

גובה המענק

  • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות.
  • תמיכה כספית בשיעור חריג של 75% מהוצאות המו”פ המאושרות תינתן לתכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על ייעול ושיפור השירות הציבורי בישראל.
  • אפשרות לתמיכה רגולטורית מצד המשרד להגנת הסביבה בביצוע תכנית הרצה, ואף קבלת התווייה רגולטורית ייחודית עבורו.

 

תנאי סף

 

קריטריונים להערכת בקשה

  • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
  • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
  • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
  • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
  • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
  • רמת ההגנה על הסביבה שהטכנולוגיה צפויה לאפשר לעומת טכנולוגיה קיימת, בהתחשב בהשפעות על הסביבה כמכלול.
  • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

 

איך מגישים בקשה?

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות. מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום הגנת הסביבה.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 29/08/2023 בשעה 12:00 בצהריים. תשובות ימסרו בנובמבר, 2023.

 

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה בדוא”ל: Growth@innovationisrael.org.il

במקרה של שותף: פניות עבור אביטל עשת, מנהלת תחום כלכלה, אגף מדיניות ואסטרטגיה, משרד להגנת הסביבה בדוא”ל: avitalhe@sviva.gov.il

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.