english-icon

הרשמה

1

להלן מיקוד הנושאים לתמיכה בפיילוטים של טכנולוגיות סביבה:

 1. זיהום אוויר מתעשייה

 • הפחתה במקור (להבדיל מטיפולי "קצה צינור") של פליטות מזהמים וגזי חממה לאוויר. 
 • מפגעי ריח מתעשייה:
  • זיהוי מרחבי של מקור הריח
  • שיוך הריח למקור מסוים
  • פתרונות לטיפול בפליטות ריח
 • ניטור סביבתי: איסוף מידע אמין ומדויק, בזמן אמת, לגבי:
  • נוכחות מזהמי אוויר במרחב וריכוזם
  • שיוך מזהמי אוויר שאותרו במרחב למקור מסוים
 
 1. זיהום אויר מתחבורה

 • חישה מרחוק של רכב מזהם - מדידת פליטות מרכב תוך כדי נסיעה
  • ברמת דיוק שתאפשר לאתר תקלות ברכב ולבצע אכיפה באזורי אוויר נקי
  • בדיקות זיהום אוויר תקופתיות (בטסט השנתי) מרכבי דיזל באמצעות מדידות של מספר חלקיקים, לצורך בדיקת תקינות מסנן החלקיקים.
 • תמיכה בצמצום שימוש ברכב:
  • אפליקציות רכב שיתופי / car pool 
  • פיתוח תחבורה ציבורית
  • אחר
 
 1. חומרים מסוכנים 

 • מניעת אירועי חומרים מסוכנים והפחתת עוצמתם:
  • זיהוי מוקדם של כשל בציוד
  • הכלת מזהמים הנפלטים באירוע ומניעת פיזורם 
  • גלאים הנותנים אתראה מוקדם ככל הניתן על שחרור מזהמים בתחילתו של אירוע - אמינים ובזמן אמת
 • מודלים ממוחשבים להערכות סיכונים – 
  • מותאמים לחומר; לשונות בתנאי השטח; לשינויים במטאורולוגיה 
 

4. פסולת מסוכנת ופסולת מיוחדת

 • העלאת אחוזי השבה ומחזור:
  • פתרונות טיפול המביאים לעליה בהיררכית הטיפול בפסולת מסוכנת למול מצב קיים, מסילוק להשבה או מיחזור
  • פתרונות טיפול כלכליים לזרמים קטנים, עידוד יכולות טיפול מקומי (רלוונטי למדיניות קטנות במטרה לצמצם שינוע של פסולת למרחקים)
 • פתרונות טיפול ב"מעלה ההיררכיה" לזרמי פסולת "מאתגרים":
  • פחם פעיל
  • סוללות ליתיום
  • מתכות בפסולת אלקטרונית, סוללות, פסולת תעשייתית מסוכנת אחרת
  • בוצות, פוספוגבס
  • חומצות, בסיסים, שפכי תעשייה המוגדרים כפסולת מסוכנת
 • צמצום והפחתה במקור 
  • שינויים בתהליכי ייצור המביאים להקטנת הייצור של פסולות מסוכנות
  • הפיכת הפסולת למשאב
 

5. פסולת 

 • הפחתה במקור
  • פיתוח מוצרים שיעזרו לתושבים להפחית במקור (בהיבט של שימוש במוצרים, לא ייצורם)
 • מערכות מידע
  • מערכות ממוחשבות לאיסוף וניהול מידע על פסולות
  • טכנולוגיות למעקב אחר שינוע הפסולת 
  • ניטור מתקדם של פליטת מזהמים מאתרי טיפול בפסולת
 • מיחזור
  • מיון מתקדם לניצול יעיל יותר של חומרי גלם למיחזור 
  • טכנולוגיות מיחזור ידידותיות יותר לסביבה (הפחתת פליטות ומזהמים)
  • פיתוח מוצרים מחומרים ממוחזרים 
  • פיתוח פתרונות מיחזור לזרמים אופייניים בישראל: חיתולים, פסולת אורגנית  
 • פלסטיק:
  • פיתוח חומרי פלסטיק חדשניים ובני קיימה
  • עיצוב מוצרי פלסטיק ברי קיימא (שאינם מזהמים את הסביבה בתום מחזור החיים שלהם) ((Eco-Design
  • פיתוח מוצרים חדשים מפלסטיק ממוחזר (חומר גלם שניוני)
  • טכנולוגיות מיחזור סביבתיות יותר
 • השבת אנרגיה מפסולת
  • פתרונות לשימוש בתוצרי לוואי כגון אפר ומתכות
  • פתרונות עם נצילות אנרגטית גבוהה
  • פיתוח טכנולוגיות השבה ידידותיות לסביבה
 • מיחזור פסולת בנייה
  • אמצעים טכנולוגיים לאיסוף ושינוע פסולת בנייה
  • עיצוב מוצרי בניה ברי קיימא (שאינם מזהמים את הסביבה בתום מחזור החיים שלהם) ((Eco-Design
  • פתרונות לשימוש חוזר ולשימוש בחומרים ממוחזרים
  • התאמת ייצור RDF (Refuse Derived Fuel) מפסולת בניה לתעשייה בישראל
 

6. שפכי תעשייה:

 • טיפול בשפכים שאינם פריקים ביולוגית, כגון הורמונים, תרופות, ממסים וחומרי הדברה.
 • טיפול במזהמים אנאורגניים, כגון מתכות כבדות ומלחים.
 • השבת שפכים לשימוש תעשייתי.
 • חלופות לבריכות אידוי.
 • טיפול במלח/ בבוצות מלוחות (אורגניות ואנאורגניות)
 • בדיקות תקינות ואיתור דליפות בצנרת שפכי תעשייה.
 

7. קרקעות מזוהמות:

 • טכנולוגיה לטיפול בקרקע באתר המזוהם במקום העברה להטמנה,  (מעבר לקיים -  טיפולים תרמיים, ביולוגיים ושטיפה).
 • טכנולוגיה לטיפול בקרקע מזוהמת בחומרים אנאורגניים: חומרי נפץ ומתכות.
 • אמצעי איתור וניטור, כגון חישה מרחוק, לאיתור מוקדי זיהום בקרקע.
 

8. דלקים:

 • טכנולוגיות לשיפור ההגנה על קרקע ומים בתשתיות קיימות, דוגמת הכנסת שכבת הגנה נוספת לצנרת.
 • טכנולוגיות למניעת קורוזיה פנימית במכלי דלק תת קרקעיים.
 • טכנולוגיות מניעה ומעקב אחר ההשפעה של זרמים תועים.
 • טכנולוגיות לניהול מלאי דלקים, ברמת דיוק המאפשרת איתור דליפות ממתקני אחסון וצנרת הולכה. 
 

9. הגנת הסביבה הימית

 • פיתוח טכנולוגיות למניעת זיהום ים מתעשייה (מים מלוחים).
 • פיתוח טכנולוגיות למניעת זיהום ים מניקוז עירוני זיהום מים ופסולת
 • פיתוח שיטות ניטור פסולת ימית בים ובחופים 
 • פיתוח טכנולוגיות לאיתור וטיפול בזיהום ים בשמן
 • פתרונות לבניה ירוקה ופריקה למתקנים בסביבה החופית והימית
 • פיתוח כלים מבוססי מידע לוויני לניטור זיהום ים 
0