קול קורא לפיילוטים בתחום הפינטק

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות והרשות לניירות ערך, מזמינות חברות טכנולוגיות ישראליות להגיש בקשות לקבלת סיוע לביצוע פיילוטים בתחום הפינטק בארץ ובחו”ל. במסגרת הסיוע יקבלו החברות ליווי מקצועי של סגל רשות ניירות ערך ותמיכה כספית. בנק ישראל, המהווה משקיף בתכנית, יעזור לרשות החדשנות ולרשות לניירות ערך בהערכת הבקשות שיוגשו, בדגש על היבטי חדשנות, פוטנציאל התרומה לכלכלה הישראלית וההיתכנות הרגולטורית, וגם בליווי מקצועי של חברות שיבחרו.

ההגשה לקול הקורא היא באמצעות מסלול הטבה מס’ 2 (מסלול משנה י”א).
על המוצרים המוגשים למסלול זה, להיות בשלים להרצה (לאחר בחינת היתכנות ופיתוח מרבית המוצר) וללא תכולות מו”פ משמעותיות.

* גופים פיננסים המעוניינים לשמש כאתרי הרצה לחברות הפינטק, מוזמנים לפנות ישירות לרשות לניירות ערך ולהירשם כאתר הרצה פוטנציאלי.

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות המעוניינות לבצע פיילוט בתחום הפינטק. אתרי ההרצה יוקמו ויפעלו במשרדי אתר ההרצה או במשרדי החברה (ככל שהפיילוט מתבצע מול הציבור). במקביל לפיילוט בישראל ניתן לקיים פיילוט באתר הרצה בחו”ל.

 

גובה המענק

 • תינתן תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהתקציב המאושר.
 • תמיכה כספית בשיעור חריג של 60% מהוצאות המו”פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על ייעול ושיפור שווקי ההון או ענפי השירותים הפיננסיים בישראל.

 

תחומים מועדפים

 ניתן להגיש בקשות בכל תחום, כל עוד הוא תואם ומקדם את אסטרטגית רשות ניירות ערך ותפקידיה. דוגמא לנושאים המצויים על שולחנה של הרשות:

 1. יצירת תמריצים להקטנת מרווחי ציטוט או הגברת השקיפות לגבי המחיר האפקטיבי לציבור של קרנות נאמנות סגורות הנסחרות בבורסה (קרנות סל).
 2. פתרונות טכנולוגיים שיאפשרו לבצע פעולות רכישה ישירה, מהירה ופשוטה של קרנות נאמנות מהיצרן ומכל גורם רלוונטי אחר.
 3. איתור וניתוח אפקטיבי של שיח פיננסי בעברית מרשתות חברתיות, אתרי חדשות, בלוגים ומידע פומבי רלוונטי נוסף.
   

תנאי סף

• על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
• יש לספק LOI (letter of intent) מאתר ההרצה, המביע את הסכמתו לשתף פעולה עם מגישת הבקשה בפיילוט המתואר בבקשה, לרבות השקעת המשאבים הדרושים לשם כך. ככל שהפיילוט נעשה מול הציבור (B2C) אין צורך בצירוף LOI כאמור.
• על מגישת הבקשה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס’ 2, ונהלי המסלול

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • רמת החדשנות ומידת הייחודיות של התכנית.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • מידת ההשפעה של התכנית על ייעול שוק ההון והשירותים הפיננסים.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה, שיתוף הפעולה בין החברה לרשות לניירות ערך והתועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי התאמה לשווקי היעד בארץ ובחו”ל ומסחור.

 

אופן הגשת בקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות. מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בדף מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום הפינטק.
ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏15.8.2023 בשעה 12:00 בצהריים. תשובות ימסרו עד לאמצע חודש נובמבר 2023.

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il,
  או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.
 • לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה בדוא”ל: growth@innovationisrael.org.il
 • כללי –יעל וייס, מנהלת חדשנות, 03-7109972, 050-4434099; Yaelw@isa.gov.il
 • הבורסה לניירות ערך בתל אביב
 • כללי – נתנאל עודד, 076-8160583; Netanelo@tase.co.il
 • טכנולוגי – ישי גרין, 076-8160436 ; I.green@tase.co.il

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.

 

[1] למסלול הכולל ליווי רגולטורי (ללא מימון) ומיועד גם לחברות שאינן ישראליות, ניתן לפנות בנפרד למייל yaelw@isa.gov.il.

[2] חשבונות וירטואליים הינם סוג חשבון ייחודי וחדשני המאפשר לחברות טכנולוגיה גלובליות להציע פעילות ניהול תשלומים עבור לקוחות גלובליים, למשל כאלה הפועלים כחנויות וירטואליות ב- ecommerce. פעילות זו אינה קיימת היום במערכת הפיננסית המסורתית ושילובה יאפשר לאותן חברות להציע ללקוחותיהן שירותים פיננסיים מגוונים בישראל.