קול קורא לעידוד יזמות ופיתוח הון אנושי בהייטק בקרב בני/ות העדה האתיופית והחברה הבדואית

חטיבות

הזנק

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות ומשרד העבודה מזמינים תאגידים רלוונטיים (לרבות מלכ”רים) להגיש בקשות לתמיכה בתוכניות חדשות לפיתוח ההון האנושי בתעשיית ההייטק בישראל, לרבות בתחומים ספציפיים לקידום המענה לאתגרים בפיתוח הון אנושי מיומן שיפורטו בהמשך, במימון של30%-70%  מתקציב התוכנית בהתאם להוראות ולנהלי המסלול.

התמיכה היא במסגרת מסלול הטבה מס’ 44 של רשות החדשנות (להלן: “מסלול ההטבה”) – שמטרתו פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל, עם דגש על פתרונות חדשניים, בהתאם להוראות מסלול 44 לפי המתואר למטה.

תיאור הקול הקורא

בשנים האחרונות יש גידול בשיעור אוכלוסיות בייצוג חסר בקרב המועסקים בהייטק הישראלי. מגמת שילובם היא איטית ויש צורך לפתח ולהרחיב תוכניות הון אנושי חדשות, ולהגביר את שיתוף הפעולה עם מעסיקים, במטרה לקדם ולשלב הון אנושי מיומן ובכלל זה מגזר המיעוטים ובני העדה האתיופית.

תכניות לשילוב מגזר המיעוטים מקרב החברה הבדואית בהייטק

בהמשך לצעדים לשילוב מגזר המיעוטים בכלל והחברה הבדואית בנגב בפרט בהייטק בישראל, עולה הצורך בפיתוח והרחבת המענה לאתגרים ולתוכניות חדשניות נוספות, כמו שמפורט מעלה, ובעבור קהלי היעד הבאים:

 1. סטודנטים ובוגרי תארים אקדמיים או בעלי השכלה הנדסאית או טכנאית במדעי המחשב, הנדסת תוכנה, הנדסת חשמל, מערכות מידע, מערכות מידע ניהוליות והנדסת מערכות מידע או בוגרי מקצועות STEM1, אשר אינם מצליחים לתרגם את השכלתם לתעסוקה במקצועות טכנולוגיים;
 2. סטודנטים ובוגרי תארים שאינם במקצועות טכנולוגיים, שאינם מצליחים לתרגם את השכלתם לתעסוקה בתעשייה עתירת הידע;

מתוקף החלטת ממשלה 1279, רשות החדשנות ומשרד העבודה מזמינים תאגידים (לרבות מלכ”רים) ומוסדות אקדמיה, להגיש בקשות לתמיכה בתוכניות חדשניות לקידום הון אנושי בקרב  האוכלוסייה הבדואית בנגב, להרחיב את ערוצי הכניסה לתעשייה עתירת הידע בישראל, במקצועות המפורטים בנהלי מסלול ההטבה

תחומים מועדפים

הבקשות המוגשות במסגרת מסלול ההטבה יכולות לכלול פתרונות המתייחסים בין היתר לאתגרים/תחומים המועדפים הבאים ביחס למגזר המיעוטים מקרב החברה הבדואית בנגב:

 • פיתוח תשתיות וכלים לאיתור ולמיון מועמדים, לרבות הערכת פוטנציאל ההון האנושי בקרב החברה הבדואית והנגשה שלה לתעשייה עתירת הידע בישראל, במטרה לתמרץ מעסיקים להעסקה מרחוק באזורים בהם נמצא קהל היעד.
 • חשיפה לאפשרויות תעסוקה ושילוב בתעשייה של מועסקים/ות חסרי ניסיון מקצועי קודם בתעשייה עתירת הידע בישראל
 • השלמת פערי ידע והכשרה מקצועית למועסקים/ות פוטנציאליים בעלי רקע רלוונטי (בהתאם לסוג האוכלוסייה והרקע שלה).
 • תוכנית המאפשרת צבירת ניסיון מעשי.
 • סיוע בצמצום נשירה של סטודנטים (בשנה ג+ד) במקצועות מדעי המחשב והנדסת מחשבים, אלקטרוניקה וחשמל.
 • מענים ותוכניות ייעודיות למעסיקים ועידוד קליטת עובדים.
 • תוכניות חשיפה ליזמות טכנולוגית.

רשות החדשנות ומשרד העבודה ישקלו את הבקשות אשר יעמדו בתנאי הסף, ויעריכו את טיבן בהתאם לאמות המידה המפורטות במסלול ההטבה, ובכלל אלו, בהתאם לרמת החדשנות ומידת הייחודיות של התוכנית, תוך התייחסות פרטנית לקהל היעד הרלוונטי ולאתגרים אשר הוא מציב.

בהתאם להוראות מסלול ההטבה, תתאפשר תמיכה של 70%-30% מתקציב הבקשה אשר תוגש במסגרת הקול הקורא.

* אין מניעה כי חברות/עמותות יתאגדו לטובת הגשת בקשה משותפת.

קריטריונים להערכת בקשות

כמפורט בהוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה.

תכניות לשילוב בני העדה האתיופית בהייטק

בשנים האחרונות אנו עדים לגידול מסוים בשיעור המועסקים בתעשייה עתירת הידע מקרב ישראלים בני העדה האתיופית[1]. עם זאת, שיעור המועסקים מקרב ישראלים בני העדה האתיופית מכלל עובדי התעשייה עתירת הידע נותר נמוך. בהתאם לכך, ובהמשך לצעדים המבוצעים לטובת שילוב בני העדה האתיופית בתעשייה עתירת הידע, עולה הצורך בפיתוח של מענה לאתגרים ושל תוכניות חדשניות וייעודיות עבור בני העדה האתיופית, לקבוצות המפורטות להלן:

 1. סטודנטים ובוגרי תארים אקדמיים או בעלי השכלה הנדסאית או טכנית במדעי המחשב, הנדסת תוכנה, הנדסת חשמל, מערכות מידע, מערכות מידע ניהוליות והנדסת מערכות מידע או בוגרי מקצועות STEM, אשר אינם מצליחים לתרגם את השכלתם לתעסוקה במקצועות טכנולוגיים.
 2. סטודנטים ובוגרי תארים שאינם במקצועות טכנולוגיים, שאינם מצליחים לתרגם את השכלתם לתעסוקה בתעשייה עתירת הידע.
 3. חסרי תואר אקדמי ו/או רקע טכנולוגי.
 4. עובדים המשולבים בתעשיית עתירת הידע, הנדרשים לשדרוג תעסוקתי וניהולי בתעשייה עתירת הידע.

פיתוח המענה לאתגרים כאמור ייעשה הן באמצעות תוכניות הכשרה ייעודיות, המיועדות לבני העדה האתיופית בלבד – תוך מתן עדיפות לשילוב של נשים בנות העדה האתיופית, והן באמצעות תוכניות לשילובם של בני העדה האתיופית בהכשרות כלליות/מעורבות, יובהר כי המימון יינתן רק עבור חלקי התוכנית העוסקים בשילוב  בני העדה האתיופית (באופן יחסי ובהתאם לשיעור שיוגדר בתוכנית). במקרה שבמסגרת בקשה למימון תוכנית מעורבת כאמור יתר קהלי היעד לתוכניות ההכשרה יהיו מהקבוצות המפורטות בסעיף 4.2 למסלול משנה א’ למסלול ההטבה, תינתן לכך עדיפות במסגרת הערכת אמות המידה לבחירת התוכניות שיזכו למימון.

הבקשות המוגשות במסגרת מסלול ההטבה יכולות לכלול פתרונות, בהתייחס, בין היתר, לאתגרים הבאים:

 • שילוב של מועסקים חסרי ניסיון מקצועי קודם.
 • השלמת חוסרי ידע והכשרה מקצועית למועסקים פוטנציאליים בעלי רקע רלוונטי.
 • הרחבת אפשרויות התעסוקה בקרב בני העדה האתיופית.
 • שדרוג תעסוקתי וקידום לעמדות ניהול מקרב יוצאי אתיופיה העובדים בתעשייה עתירת הידע.

רשות החדשנות ומשרד העבודה ישקלו את הבקשות אשר יעמדו בתנאי הסף, ויעריכו את טיבן בהתאם לאמות המידה המפורטות במסלול ההטבה – כמפורט להלן, תוך התייחסות פרטנית לקהל היעד הרלוונטי ולאתגרים אשר הוא מציב.

הקריטריונים להערכת הבקשות

כמפורט בהוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה. בכל הנוגע לאמת המידה – מידת מתן המענה לתחומים המועדפים – יובהר כי במסלול זה יינתן תמרוץ לפתיחת כיתות הטרוגניות ומעורבות.

תנאי הסף

על הבקשה והמבקש לעמוד בכל תנאי הסף הבאים:

 1. מגיש הבקשה הינו תאגיד שהתאגד ונרשם כדין בישראל, ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 2. אם מגיש הבקשה הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור (“חל”צ”) – יש לו אישור בתוקף מרשם העמותות על ניהול תקין, או לחילופין – אם טרם חלפו שנתיים ממועד תחילת פעילותו– אישור על הגשת מסמכים.
 3. למרות האמור לעיל, מגיש בקשה שהוא עמותה או חל”צ, שאין בידיו אישור ניהול תקין או אישור על הגשת מסמכים כאמור, לפי העניין, במועד הגשת הבקשה, יוכל להציג אישור כאמור עד למועד החתימה על דף תקציב וכתב התחייבות בהתאם למסלול ההטבה.
 4. הבקשה מיועדת לתת מענה לאחד או יותר מהאתגרים בפיתוח הון אנושי מיומן עבור התעשייה עתירת הידע בישראל, כהגדרתם בסעיף 2.1 למסלול ההטבה.
 5. לא התקבל, לשם ביצוע התיק נשוא הבקשה, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול ההטבה.
 6. המבקש אינו בעל חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכדומה.
 7. המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א-2011.

*יש לעמוד בכל תנאי הסף, במועד הגשת הבקשה ובמשך כל תקופת הביצוע של התוכנית המאושרת. אי-עמידה באחד מתנאי הסף הבאים יביא לפסילת הבקשה כולה או לביטול התוכנית המאושרת:

איך מגישים בקשה?

פירוט אופן הגשת הבקשה, נהלי המסלול וטפסי הבקשה מופיעים בדף מסלול הטבה מס’ 44 של רשות החדשנות – פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
את הבקשות יש להגיש עד ליום 21.9.2023, בשעה 14:00 בצהריים. בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תידונה.

לצורך הגשת בקשה:

קודם כל יש לקרוא את ההנחיות והתנאים המופיעים במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.
הגשת הבקשה תיעשה באופן מקוון, דרך האזור האישי

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).
 4.       לפרטים נוספים על תהליך הגשת הבקשה, לחצו כאן.
   

*רשות החדשנות תקבל אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצירוף כלל הטפסים הנדרשים על פי תנאי מסלול ההטבה ונהליו. מומלץ להגיש את הטפסים מספר ימים לפני מועד ההגשה האחרון, כדי לוודא שההגשה תקינה. מבקש המעוניין לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקש להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
במקרה של סתירות ו/או אי התאמות בין הטפסים, האמור בקובץ התקציב הוא שייקבע.

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות, בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.
לשאלות על המסלול ניתן לפנות למייל: HCfund@innovationisrael.org.il

* יש לעקוב אחר דף קול קורא זה, שבו יפורסמו עדכונים – אם יהיו כאלה.
**למען הסר ספק, מובהר כי האמור לעיל הינו תקציר בלבד של הוראות מסלול ההטבה ונהליו, וכי הנוסחים המחייבים הם הנוסחים המלאים של מסלול ההטבה, הנהלים והנספחים להם, המהווים חלק בלתי נפרד מפרסום הקול הקורא. במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הקול הקורא לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה והנהלים יגבר.
*** אין בפרסום הקול הקורא משום התחייבות לאישור בקשה של מי מהמבקשים או בכלל.