קול קורא להדגמה טכנולוגית לתכנון, הקמה ויצור של מבנה מגורים בשיטת בנייה מודולרית יבשה

שימו לב!
תאריך ההגשה נדחה ל19.10.22 בשעה 15:00

רוצים לשמוע עוד? לצפייה בוובינר בנושא, לחצו כאן

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות ומשרד הבינוי והשיכון פועלים לקידום החדשנות בעולמות הבנייה ושילובה של הבנייה המודולרית היבשה כמרכיב רחב הקף ומשמעותי בתהליכי הבינוי בארץ. במסגרת זו, אנו מזמינים אתכם להגיש הצעות לתוכניות פיתוח והדגמה טכנולוגית של הקמת מבנה מגורים בבניה רוויה המורכב מיחידות מודולריות כאמצעי בנייה מְחַדֵּשׁ ובעל יתרונות בתחום.

במיזם זה ייבחנו טכנולוגיות בנייה לגובה, מבוססות מודולים מיוצרים במפעל ומורכבים באתר, כחלק מהטמעת תהליכי חדשנות בענף הבנייה. בתום התוכנית, החברה צפויה להעמיד בניין הדגמה מוכן לאכלוס שיוצר ונבנה בשיטת הבנייה המודולרית, בעל 8 קומות לפחות ובהן 4 דירות מינימום לקומה.   

תיאור הקול הקורא

לצד יתרונותיה הטכנולוגיים והביצועיים של הבנייה המודולרית, הייצור במפעל וצמצום העבודות באתר מקנים לשיטה זו יתרון בהבטחת דיוק ואיכות בנייה מעולים.

ברחבי העולם קיימות הדגמות לבניינים המיוצרים בשיטה המודולרית, המאופיינות על ידי עיצוב מוקפד, נטוע היטב בסביבה האורבאנית המקומית ושופע ערכים אסתטיים. מרכיב מהותי בהדגמה הוא יכולת החברה להדגים שבנייה מודולרית מאפשרת השגה של איכות יתרה בכל המאפיינים, ההיבטים והפרמטרים המשמשים להחלטה של לקוח לשכירה ואף לרכישה של דירה. בהתאם לכך, מצוינות ייצורית ואדריכלית ייבחנו כחלק ממרכיבי הובלת התכנון והביצוע של בניין הדגמה נשוא קול קורא זה.

על הפרויקט לכלול יתרון איכותי משמעותי לעומת האיכות המתקבלת באתר הבניה המסורתי בהיבטים הבאים: דיוק בגמר המבנה (חוץ ופנים), הופעה אדריכלית מוקפדת, תחושת רווחה באזורים הציבוריים ובתוך היחידות, חדשנות ופרטי קצה מעולים.

בנייני הדגמה אשר יאושרו בקול הקורא ייבחנו על פי אמות המידה המופיעות מטה, רצוי כי יישענו על ידע וטכנולוגיה בינלאומית המיושמת ומבוססת ברחבי העולם תוך שיתוף פעולה עם יצרנים מקומיים הפועלים בתחום. יחד עם זאת יש מספר נושאים ייחודיים לענף הבנייה הישראלי, הנובעים מדרישות ורגולציה בתחומים של ביטחון, בטיחות ובנייה ירוקה, כגון: הדרישה למרחבים מוגנים (ממ”דים, ממ”קים וכד’), תכנון סייסמי מותאם לרמות הסיכון בישראל, תקנות ותקנים בנושאי בטיחות אש, הצללות דינמיות מותאמות לאקלים המקומי, מתקנים סולאריים לחימום מים ולייצור חשמל. חשוב להקפיד על כך שהתאמות אשר ייעשו בשיטות הבנייה יחזקו את האופי המקומי של הבנייה המודולרית ויעודדו את השתלבותה הנכונה במרחב העירוני.

קהלי יעד

חברות יזמיות ו/או קבלניות, ו/או חברות תעשיית ייצור בענף הבנייה הרשומות בישראל.
ייתכן שיתוף פעולה בין תאגיד רשום בישראל לתאגידים מתאימים בחו”ל.

גובה המענק 

 • התאגידים שיימצאו מתאימים יזכו למימון מהמדינה של 20% – 50% מהוצאות התוכנית המאושרת בהתאם לקבוע בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס’ 2  ונהלי המסלול.
 • בנוסף, לרשות התאגידים תעמוד “מנהלת מיזם” שתפעל בשיתוף עם הגורמים הרלוונטיים מטעם הממשלה על מנת לסייע בהסרת חסמים ובקידום המיזם.
 • תאגידים שלא יזכו במענק יוכלו בכפוף לאישור ולעמידה בכל התנאים בקול קורא זה, לבחור ולהשתתף במיזם במימון עצמי ולקבל את סיוע מנהלת המיזם.

תנאי סף

באיזה תנאים החברה חייבת לעמוד כדי לגשת לקול הקורא?

 • על התאגיד להיות רשום בישראל.
 • על התאגיד לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס’ 2 ונהלי המסלול.
 • הבהרה: הבעלות על הידע החדש המפותח והנרכש במסגרת התוכנית תהיה שייכת למגיש הבקשה.
 • יובהר גם שבמידה והתוכנית מוגשת על ידי יותר משותף אחד, יש לחתום על הסכם שותפות בידע ולהגישו לאישור רשות החדשנות.

על התאגיד לעמוד בכל דין בכל ההיבטים הרגולטוריים, לרבות אלו המפורסמים על-ידי היחידה לבדיקה ואישור שיטות בנייה חדשות בטכניון ומכון התקנים

 • על התאגיד להציג אישור בדיקה מקדימה מאת היחידה לשיטות בנייה חדשות בטכניון לפיו השיטה שעל בסיסה יתוכנן, יוקם וייוצר מבנה המגורים בשיטת בנייה מודולרית יבשה היא ‘אינה חדשה’ או ‘חדשה וראויה לבדיקה יסודית’ (לפירוט אודות שלבי הבדיקה והטפסים הנדרשים, לחצו כאן)

קריטריונים להערכת בקשה

על פי איזה קריטריונים יעריכו את הבקשה?

בקשות אשר יוגשו במסגרת מסלול זה יבחנו בהליך תחרותי אל מול הקריטריונים הבאים:

 • יכולות התאגיד או השותפים באשר להיתכנות רגולטורית, טכנולוגית, אופרטיבית ומימונית להשלמת הדגמה טכנולוגית של מבנה מגורים בבניה רוויה בשיטה מודולרית יבשה
  • הוכחת ניסיון בהקמה של לפחות 3 מבנים בבניה רוויה למגורים מעל 8 קומות, שבנייתם הסתיימה, תוך שימוש ברכיבים מתועשים, בשלוש השנים הקודמות למועד הגשת הבקשה.
  • יכולת פיתוח ויצור מוצרים בשיטת בנייה מודולרית יבשה
  • צוות הפיתוח הקשור לבקשה זו הינו מקצועי (תכנוני, הנדסי, ביצועי) לתכנון, ייצור וליישום השיטה.
  • בחינת היתכנות להתקשרות עם גורם בינ”ל לשיתוף בידע בתכנון מבנה בשיטה המודולרית או/ו ייצור יחידות מודולריות או/ו פיתוח טכנולוגיה להקמת מבנים בשיטה זו
 • איכות תכנית ההרצה
  • איכות הסינרגיה בין השותפים למיזם, בין אם בבעלות ישראלית או שותפים מחו”ל.
  • רמת ההיתכנות הרגולטורית של ביצוע התוכנית, בין היתר כפי שבאה לידי ביטוי בעמידה בתנאים הרגולטוריים המפורסמים על ידי היחידה לבדיקה ואישור שיטות בנייה חדשות, וקבלת אישור מקדמי לשיטת בנייה חדשה.
  • מידת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התוכנית
  • רמת האתגרים במימוש התוכנית ויכולת מגיש הבקשה לעמוד בהם
  • על התוכניות להדגים יכולות טרום מוצריות ברמת בשלות גבוהה, ועד התאמות לצרכי השוק המקומי
  • התועלת שתצמח לתאגיד מתוכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.
 • יכולות התאגידים המציעים במשותף
  • יכולותיהם הניהוליות ויכולתם להביא להשלמת התוכנית ומימושה העסקי
  • יעילות התוכנית התפעולית של מפעילי התוכנית בשלב תכנון מבנה המגורים, שלב ייצור היחידות המודולריות ושלב הרכבת היחידות לכדי בניין שלם ומוכן לאכלוס
  • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של התאגיד/ים עקב הצלחת התוכנית
 • מידת ההשפעה הצפויה של תוכנית ההרצה וההפעלה על ייעול ושיפור ענף הבנייה בישראל, תוך ביסוס ענף תעשייה חדש לבנייה מודולרית יבשה, תוך הבטחת תחרותיות בענף
  • בפרט: צמצום ניכר של זמני הקמת מבני מגורים בבניה רוויה, פיתוח יכולת ייצור יחידות מודולריות, הטמעת טכנולוגיות לתיעוש הבנייה, קידום בנייה ירוקה, לרבות תועלות סביבתיות בתהליך הבנייה ותועלות אנרגטיות בבניין המוגמר ועוד.
  • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התוכנית לכלכלה הישראלית, אשר תיבחן בין היתר על סמך שילוב תאגידים ישראליים (בתחומי התפעול, הטכנולוגיה והתשתית) בתוכנית ההרצה, לרבות הגדלת הידע הקיים במדינת ישראל
  • יכולת החברה לספק נתונים במהלך הפרוייקט לגבי ניהול אתר הבנייה לרבות: עובדים, משך ביצוע ועלויות הקמת המבנה. (במהלך הפרויקט החברה הזוכה תתבקש לספק נתונים לגבי מדדים אלה אשר יוכלו להצביע על תהליכי ייעול פוטנציאליים ושיפור פריון עבודה).
 • תרומת התוכנית להקמה של מבנים במצוינות וסטנדרט גבוה
  • השתלבות הפרויקט במרחב העירוני ותרומתו לביסוס מעמד הבנייה המודולרית בישראל
  • הדגמת מצוינות אדריכלית ואיכות יתרה בכל המאפיינים, ההיבטים והפרמטרים המשמשים להחלטה של לקוח לשכירה ובהמשך אף לרכישה של דירה. וכן לכלול יתרון איכותי משמעותי לעומת שיטות בנייה מסורתיות, לרבות בהיבטים הבאים: דיוק בגמר המבנה (חוץ ופנים), הופעה אדריכלית מוקפדת, תחושת רווחה באזורים הציבוריים ובתוך היחידות, חדשנות ופרטי קצה מעולים.
  • התאמת שיטת הבנייה המודולרית לדרישות ורגולציה בתחומים של ביטחון, בטיחות ובנייה ירוקה, כגון: הדרישה למרחבים מוגנים (ממ”דים, ממ”קים וכד’), תכנון סייסמי מותאם לרמות הסיכון בישראל, תקנות ותקנים בנושאי בטיחות אש, הצללות דינמיות מותאמות לאקלים המקומי, מתקנים סולאריים לחימום מים ולייצור חשמל
 • עמידה בנושאים המפורטים בנספח לקול הקורא:
 • נספח 1 – הגשת בקשה לאישור בדיקה ראשונית על ידי היחידה לבדיקה ואישור שיטות בנייה חדשות 
 • נספח 2 – טבלת פירוט לוחות זמנים ועלויות מרכיבי הבנייה
 • נספח 3 – בהגשה משותפת, יש לצרף הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו”פ

אופן הגשת הבקשה

פנייה זו פועלת באמצעות מסלול הטבה מס’ 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל, מסלול משנה י’ – מסלול לתמיכה משותפת עם משרד הבינוי והשיכון. בכל מקרה של סתירה בין פנייה זו לבין הוראות המסלול, תגברנה הוראות המסלול.

ניתן להגיש בקשות למסלול זה עד לתאריך ‏19.10.2022 בשעה 15:00 בצהריים.

לפרטים נוספים ויצירת קשר

לפניות בנוגע לבקשת המידע ניתן ליצור קשר בדוא”ל: Modular_construction@innovationisrael.org.il

 • Ronit.eshel@innovationisrael.org.il
 • YonatanO@moch.gov.il