קול קורא להגשת הצעות להקמת עד ארבע חממות טכנולוגיות

עדכון מ-24 באוקטובר 2021

לתשומת ליבם של המציעים, בפסקה השנייה של סעיף 4.3.7 למסלול ההטבה נפלה טעות סופר. למען הסר ספק, רק על המציע לחתום על ההצהרה שבנספח 3. אין צורך שגם בעלי המניות במציע יחתמו על אותו נספח”.

 

עדכון מ-30 באוגוסט 2021

עדכנו את “טופס הצעה לקבלת זיכיון” שמופיע מטה, כך שמגבלת העמודים בטופס היא עד 50 עמודים.

 

עדכונים מ-20 ביולי 2021 (לצפייה בקובץ עדכונים לחץ כאן):

• במסגרת ההליך התחרותי ייבחרו עד ארבע חממות טכנולוגיות (ולא שלוש כפי שפורסם בתחילה)

• המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 11 בנובמבר, 2021, בשעה 14:00 – לא יתקבלו הצעות אשר יוגשו לאחר מועד זה.

• פורסמו התשובות לשאלות ההבהרה – לצפייה לחצו כאן

• הוראות סעיף 13 למסלול ההטבה (תמלוגים) עודכנו ביום 14 באפריל 2021. לנוסח המסלול המעודכן לחצו כאן.

• חושבים/ות להגיש הצעה? צפו בוובינר ההדרכה שהתקיים  ב-3.5.2021 

 

חטיבות

הזנק

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות מודיעה על פתיחת הליך תחרותי לבחירה של עד ארבעה זכיינים שיקימו חממות טכנולוגיות אשר יפעלו מכוח מסלול הטבה מס’ 4 – חממות טכנולוגיות 2020 החדש.

מסלול הטבה זה נועד לעודד השקעות במיזמים טכנולוגיים בשלבים הראשוניים Pre-Seed ו-Seed, באמצעות חממות המציעות מערך סיוע ותמיכה, לצד ערך מוסף גבוה, במטרה לזרז את הפיכתם של רעיונות טכנולוגיים חדשניים, הנמצאים בשלב פיתוח ראשוני, לחברות הזנק המגיעות לאבן דרך מימונית ומתאימות לגיוס השקעות הון פרטי.

הקול הקורא פתוח להגשת הצעות להקמת חממות טכנולוגיות בתחומים בסיכון גבוה כדוגמתBio Convergence , פודטק, אגריטק, קליימטק, או תחומים אחרים שבהם קיימת רמת מורכבות וחדשנות טכנולוגית גבוהה, מאתגרת וברמת סיכון גבוהה. 

 

תיאור הקול הקורא

מי יכול להגיש הצעה לקבלת זיכיון?

תאגידים וקרנות הון סיכון, ישראליים וזרים.

 

מה מקבלים?

הזוכים בהליך התחרותי יקבלו זיכיונות להפעלת חממות טכנולוגיות לתקופה של עד 5 שנים, עם אפשרות להארכה ב-3 שנים נוספות, שבמהלכן הם יוכלו להנות ממינוף השקעותיהם במיזמים טכנולוגיים פורצי דרך בשלבים ראשוניים, באמצעות מענקים מרשות החדשנות – עד לשיעור של 85% מהתקציב המאושר.

בנוסף, הזכיינים יוכלו לקבל מענק בגובה של עד 2 מיליון ₪ לתקופת הזיכיון, לצורך רכישת ציוד למעבדה מרכזית לשימושם החופשי של המיזמים.

 

איזו פעילויות יבצעו החממות הנבחרות?

החממות שיבחרו במסגרת הליך תחרותי זה, יפעלו לגיבוש וקידום של מיזמים טכנולוגיים ממקורות מגוונים, כולל מסחור ידע ממוסדות מחקר ישראליים וזרים לחברות חממה, יזמים ויזמות או חברות הזנק צעירות עם רעיון טכנולוגי פורץ דרך ופוטנציאל שוק משמעותי. 

 

החממה תוכל להשקיע במיזם טכנולוגי, בתקציב כולל של עד 6,500,000 ₪ במשך עד 3 תקופות ביצוע:

 • שנת ביצוע מקדמית – לביצוע העברת ידע ממוסד מחקר ותיקוף טכנולוגי;
 • ולאחר מכן שתי תקופות ביצוע עיקריות, עד להגעה לאבן דרך מימונית.

פרויקט שאינו תוצאה של מסחור ידע ממוסד מחקר (לדוגמה – פרויקט מחקר ופיתוח שהוא תוצאה של יזמות פרטית) יתחיל משתי תקופות הביצוע העיקריות, בתקציב כולל של עד 5,000,000 ₪.

 

לצד ההשקעה הכספית, על החממה לספק ערך מוסף גבוה לחברות החממה (Smart-Money) , ובכלל זה: הנחייה טכנולוגית ועסקית, חיבור לרשת שותפים אסטרטגיים, לקוחות פוטנציאליים, משקיעים נוספים, יועצים, מובילי דעה, סיוע משפטי, פיננסי ואדמיניסטרטיבי, ועוד.

 

תנאי סף

 1. המציע הוא תאגיד שנרשם כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל למטרות רווח.
 2. למציע מקורות מימון והתחייבויות זמינות, בהיקף של 50 מיליון ₪ לפחות, לטובת החממה וחברות החממה, למשך תקופת הזיכיון.
 3. לתאגיד יש צוות מקצועי המיועד לניהול החממה, הכולל מנכ”ל במשרה מלאה וסמנכ”ל אחד לפחות בתחום הפיתוח העסקי או הטכנולוגיה במשרה מלאה.
 4. היקף ההחזקות הכולל, הישירות והעקיפות, של בעלי המניות בתאגיד המציע, שהם ארגונים ללא מטרות רווח, לא יעלה יחד על 33% (על בסיס דילול מלא), והם לא יהיו בעלי שליטה במציע, ביחד או לחוד.
 5. המציע* ובעלי המניות בו יכולים להיות בעלי שליטה בלא יותר משתי חממות/מעבדות הפועלות מכוח מסלולי ההטבה הבאים:
 • מסלול הטבה מס’ 3 – חממות טכנולוגיות
 • מסלול הטבה מס’ 22 – חממות ביוטכנולוגיות
 • מסלול הטבה מס’ 29 – מעבדות לחדשנות טכנולוגית 
 • מסלול הטבה מס’ 39 – חממות יזמות בפריפריה

*למען הסר ספק, “המציע” בסעיף זה מתייחס גם לחברת בת/ חברה קשורה/ חברה מסונפת/ חברה בבעלות או חברה בשליטה של המציע או של בעל מניות במציע.

 1. המציע או בעלי מניותיו, אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו.
 2. המציע ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום) התשע”א-2011.
 3. לא התקבל, לשם ביצוע הפעילות המוצעת, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול ההטבה.

 

קריטריונים להערכת הצעה

 1. היקף ואיכות הניסיון של המציע ו/או של בעלי מניותיו.
 2. הערך המוסף של המציע ושל בעלי מניותיו.
 3. היקף ואיכות הניסיון של צוות המציע.
 4. התכנית העסקית של המציע.
 5. מקורות המימון של המציע.
 6. התרשמות כללית של חברי הוועדה.

 

לוחות זמנים

 • ביום 15 ביוני 2021, פורסם מענה לשאלות הבהרה שהוגשו במסגרת ההליך התחרותי, שהתקבלו עד לתאריך 18 במאי 2021. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך התחרותי – לצפייה לחצו כאן. שימו לב תשובות אלו הן חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי.
 • המועד האחרון להגשת הצעות: 11 בנובמבר 2021 (ז’ בכסלו, תשפ”ב), בשעה 14:00.
  לא יתקבלו הצעות אשר יוגשו לאחר מועד זה.

רשות החדשנות שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים המנויים בקול קורא זה, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של הרשות, בדף הקול הקורא, ובכלל זה לדחות איזה מהמועדים, כל עוד טרם חלף. באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של רשות החדשנות, לגבי דחיות מועדים ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת ההליך התחרותי.

אופן הגשת ההצעה

 1. יש לקרוא בעיון את מסלול ההטבה והנהלים, לוודא עמידה במועד הגשת הבקשה ובתנאי הסף המפורטים בנוסחם המלא בסעיף 4.3 למסלול ההטבה, ולמלא אחר ההנחיות בהוראות מסלול ההטבה ובנהליו, על נספחיהם, ובהודעה זו.
 2. הגשת ההצעה תתבצע באמצעות שליחה לכתובת הדוא”ל bidding.incubators@innovationisrael.org.il של מסמך הבקשה לקבלת זיכיון, בצירוף כלל המסמכים הנדרשים בהתאם למסלול ההטבה ולנהלים – על נספחיהם, ובאופן זה בלבד. 
 3. למען הסר ספק, אם הקבצים הם במשקל גדול, אשר לא מאפשר את העברתם, אפשר לשלוח קישור להורדת הקבצים.
 4. ההצעה תכלול את כל הנספחים הרלוונטיים, בהתאם למפורט בהוראות מסלול ההטבה ונהליו, ובכלל זה:
 1. על המציע לוודא כי ההצעה התקבלה על ידי רשות החדשנות בדוא”ל הנ”ל.

מציעים אשר תאושר עמידתם בכל תנאי הסף המפורטים במסלול ההטבה, יוזמנו להציג את הצעותיהם בפני חברי ועדת המחקר.

 

לצפייה בוובינר שהעברנו על ההגשה למסלול:

 

 

* יש לעקוב אחר דף קול קורא זה, בו יפורסמו עדכונים בנוגע להליך התחרותי, אם יהיו.

**למען הסר ספק, מובהר כי האמור לעיל הינו תקציר בלבד של הוראות מסלול ההטבה ונהליו, וכי הנוסחים המחייבים הם הנוסחים המלאים של מסלול ההטבה, הנהלים והנספחים להם (כולל מסמך הבקשה לקבלת זיכיון והמסמכים הנלווים), המהווים חלק בלתי נפרד מפרסום הקול הקורא. במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הודעת ההליך התחרותי לבין הוראות מסלול ההטבה, נהליו ונהלים אחרים של רשות החדשנות, יגבר האמור במסלול ההטבה ובנהלים.

***אין בפרסום הודעה זו משום התחייבות לבחירת זוכה כלשהו ו/או להתקשרות עתידית כלשהי עם מי מן המציעים.