קול קורא להגשת בקשות לפיתוח טכנולוגיות גנריות בשנת 2021

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

קול קורא זה  מיועד לתאגידים עתירי השקעה בחדשנות טכנולוגית, המעוניינים לפתח טכנולוגיות גנריות ארוכות טווח, המתאפיינות בחדשנות טכנולוגית בעלת אתגרי פיתוח בסיכון גבוה.
על פיתוחים אלו להיות בשלבים מוקדמים של הוכחת התכנות, ולהוות בסיס למוצרים חדשניים.

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

המסלול מיועד לתאגידים עתירי השקעה בחדשנות טכנולוגית.  
 

גובה המענק

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • תוכנית מו”פ מאושרת פטורה מתשלום תמלוגים.
   

תנאי סף

על התאגיד שמגיש בקשה לעמוד בתנאים הבאים:

 • תאגיד שהתאגד ונרשם כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל, המבצע מחקר ופיתוח לצרכים מסחריים.
 • התאגיד מעסיק למעלה מ-200 עובדים במחקר ופיתוח בישראל או שתקציבו למחקר ופיתוח בישראל גדול מ- 20 מיליון דולר של ארה”ב בשנה, בהתאם לדו”ח הכספי האחרון של התאגיד.
 • התאגיד עומד באחד משני התנאים הבאים:
  • מכירות התאגיד, ותאגידים המוחזקים על-ידו, במישרין או בעקיפין, בבעלות מלאה )בשיעור של 100%) מפעילות ייצור בישראל, עולות על 70 מיליון דולר של ארה”ב בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה.
  • סך ההכנסות של תאגיד האם, המחזיק בתאגיד בשיעור של לפחות 80% (במישרין או בעקיפין), וכלל התאגידים המוחזקים על ידי תאגיד האם, הינו למעלה מ-2.5 מיליארד דולר של ארה”ב בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה.
 • התאגיד אינו חב בדיווח ובתשלום תמלוגים לרשות או שהגיע להסדר תשלום תמלוגים והוא ממלא את תנאיו.
 • מיום תחילתו של הסדר תשלום התמלוגים או מיום הגשת הבקשה, המוקדם מביניהם, התאגיד לא קיבל הטבות, ולא פנה לקבל הטבות, מכוח חוק החדשנות למעט הטבות שלא מחויבות בתשלום תמלוגים ובנוסף, אם ההטבות שאותן קיבל, או פנה לקבל, הן בגין תוכניות מחקר או פיתוח, התוכניות הן תוכניות לביצוע חדשנות טכנולוגית ארוכת טווח.
 • תוכנית המו”פ: בתעשיות עתירות ידע – חדשנות טכנולוגית אשר נועדה לפתח טכנולוגיות גנריות, שהינן טכנולוגיות המתאפיינת בחדשנות טכנולוגית גבוהה ואתגרי פיתוח גבוהים, אשר נמצאת בשלבים מוקדמים של הוכחת התכנות ואשר תוכל להשתלב בהמשך במספר מוצרים שונים של התאגיד. בתעשיות פרמצבטיות – חדשנות טכנולוגית אתית בשלביה ההתחלתיים
 • סך התקציב המבוקש, בכל בקשות התמיכה של המבקש לרשות החדשנות במסגרת מסלול ההטבה בשנה הקלנדרית, לא עולה על 40 מיליון ₪ או 10% מתקציב המחקר והפיתוח השנתי של המבקש בשנה הקלנדרית הקודמת, הנמוך מבניהם.

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התוכנית מושא הבקשה.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית מושא הבקשה.
 • יכולות המבקש, ובכללן יכולות הניהול והיכולת להביא להשלמת התוכנית מושא הבקשה ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת התוכנית נשוא הבקשה.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התוכנית נשוא הבקשה לכלכלה הישראלית, ולגידול בהיקף פעילות המבקש בישראל, לרבות פעילות הייצור.

 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.

מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול מחקר ופיתוח גנרי לחברות גדולות 

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 13/01/2021 בשעה 12:00 בצהריים.

 

יצירת קשר:

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם זירת חברות בצמיחה   בדוא”ל: growth@innovationisrael.org.il

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול הטבה מס’ 1 – קרן המו”פ והנהלי המסלול, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.