קול קורא לבקשות גדולות תקציב לקרן המו”פ לשנת 2023

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

קול קורא זה נפתח במסגרת מסלול הטבה מס’ 1 – של מסלול קרן המו”פ ומטרתו לתמוך בתהליכי מחקר ופיתוח של מוצרים טכנולוגיים חדשניים או בשדרוג טכנולוגיה קיימת לצרכים מסחריים. הקול הקורא פתוח לחברות אשר יגישו בקשות עבור תוכניות מו”פ לתקופת ביצוע של עד 12 חודשים, שתחילתן בשנת 2023, ואשר התקציב המצרפי של כלל הבקשות של כל חברה עולה על 15 מיליון ₪.

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

תאגידים מכל ענפי התעשייה ובכל תחומי הטכנולוגיה, שהתאגדו ונרשמו כדין בישראל, והמבצעים מחקר ופיתוח לצרכים מסחריים.

 

גובה המענק

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • תוכנית מו”פ שתבוצע באזור פיתוח א’ תהיה זכאית לתוספת מענק בשיעור 10% (25% באם התוכנית תבוצע באזור עוטף עזה).

 

תנאי סף

 • מגיש הבקשה הוא תאגיד תעשייתי שמבקש תמיכה במחקר ופיתוח.
 • כל רכיבי המחקר והפיתוח הקשור לתכנית יתבצע בישראל, ע”י תושבי ישראל, אלא אם מגיש הבקשה הצליח לשכנע את ועדת המחקר בעזרת נימוקים שיירשמו לפניהם שעבור ביצוע התכנית חיוני שחלק ממנה יתבצע מחוץ לארץ ו/או שלא בידי תושבי ישראל.
 • ביצוע המו”פ במסגרת תכנית מאושרת ייעשה בידי המבקש או בידי מי שמגיש הבקשה ציין בתכנית.
 • מגיש הבקשה התחייב שהוא יהיה הבעלים של הידע שנובע ממחקר ופיתוח ע”פ התכנית המאושרת וכל זכות הנובעת ממנו כולל זכויות קניין רוחני, מרגע ההיווצרות שלהם. בבקשה הכוללת בעלות משותפת בידע, לפי ההגדרה המצוינת בסעיף 14.3 בהוראות של מסלול ההטבה, כל הבעלים בידע התחייבו כך.
 • התכנית שעבורה מגיש הבקשה מבקש תמיכה, לא תתבצע ע”פ הזמנה של אדם אחר שאינו מגיש הבקשה, תמורת תשלום מלא או חלקי הניתן כנגד מתן זכויות בעלות, חלקית או מלאה, בידע או במוצר.
 • אין למגיש הבקשה, בקשה למימון תכנית זהה, במלואה או בחלקה, אשר נבחנת באיזה ממסלולי ההטבות של רשות החדשנות, לרבות מסלולי משנה.
 • לא התקבל סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, לשם ביצוע התיק שעבורה מוגשת הבקשה לתמיכה, שלא לפי הוראות מסלול הטבה זה. לא תינתן הטבה נוספת בגין תיק מאושר בגינו ניתנה בעבר הטבה לפי הוראות מסלול הטבה זה.
 • מגיש הבקשה אינו בעל חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכדומה.
 • מגיש הבקשה ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א-2011.
 • התקציב המבוקש המצרפי של כלל הבקשות של המבקש במסגרת קול קורא זה יהיה מעל 15 מיליון ₪ 

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התכנית.
 • יכולות המבקש, ובכללן יכולות הניהול והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית, ולגידול בהיקף פעילות המבקש בישראל, לרבות פעילות הייצור.

 

אופן הגשת הבקשה 

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.
מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול קרן המו”פ בקישור להלן – https://innovationisrael.org.il/rndfund
ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 18 בינואר, 2023, בשעה 12:00 בצהריים. תשובות ימסרו באפריל, 2023

 

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00
לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם חטיבת תשתית טכנולוגית בדוא”ל: growth@innovationisrael.org.il

 

* למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
* אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.