קול קורא לבחינת שילוב אוטובוסים עצמאיים בקווי שירות בישראל

תאריך ההגשה עודכן לתאריך 2.8.2022
ניתן לשלוח שאלות הבהרה עד ליום 30.6.2022. תשובות לשאלות ההבהרה תפורסמנה באופן שוטף עד לתאריך 10.7.2022
ניתן לעיין בתשובות לשאלות ההבהרה שנשלחו כאן.

מעוניינים לפרסם את פרטיכם כדי למצוא שותף להגשה? השאירו פרטים כאן  
מחפשים שותף להגשה? לחצו כאן לרשימת האתרים/ספקים/חברות/מפעילות

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

                

משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, חברת נתיבי איילון ורשות החדשנות מזמינים תאגידים בעלי רישיון להפעלת קווי שיירות סדירים של תחבורה ציבורית יחד עם תאגידים המפתחים כלי רכב עצמאיים, שביכולתם לבצע ניסוי ושילוב של אוטובוסים עצמאיים בקווי שירות של תחבורה הציבורית להגיש בקשה לקבלת מענקים בתוכנית לביצוע ניסויים והדגמות בישראל במסגרת המיזם הלאומי לתחבורה ציבורית אוטונומית.

התוכנית תתבצע ברציפות, במשך שנתיים מיום אישור התאגידים שזכו במענק, כתוכניות הרצה לניסוי והדגמה.

הקול קורא מוגש במסגרת מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום התחבורה.

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

תאגיד הרשום בישראל, מגיש הבקשה. על התאגיד או מי מטעמו להיות בעל רישיון להפעלת קווי שירות. על התאגיד להציג התכנות רגולטורית, טכנולוגית, אופרטיבית ומימונית לביצוע הניסויים ולהפעלת קו שירות כחוק.  

גובה המענק

התאגידים שיימצאו מתאימים יזכו למימון מהמדינה של 20% – 50% מעלות הפעלת הפיילוט בהתאם לקבוע בחוק החדשנותמסלול הטבה מס’ 2  ונהלי המסלול. בנוסף, לרשות התאגידים יעמוד “צוות מיזם” שיפעל בשיתוף עם הגורמים הרלוונטיים מטעם הממשלה על מנת לסייע בהסרת חסמים ובקידום המיזם.

תאגידים שלא יזכו במענק יוכלו בכפוף לאישור ולעמידה בכל התנאים בקול קורא זה, לבחור ולהשתתף במיזם במימון עצמי.

תחומים מועדפים

תוכנית הניסויים של הפעלת קווי שירות של תחבורה ציבורית עם אוטובוסים עצמאיים תאפשר לתאגידים הזוכים להשתמש בדרכים ציבוריות בכפוף לכל דין ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים ע”פ חוק לרבות להסעת נוסעים ברישיון. התוכנית צפויה בטווח הארוך לעודד מעבר נוסעים לתחבורה ציבורית, להפחית תאונות דרכים, להקל את הגודש התחבורתי, לצמצם את השימוש בנפט ואת זיהום האוויר מתחבורה, וכן לסייע במתן מענה חלקי למחסור בנהגים. 

תנאי סף

 • על התאגיד להיות רשום בישראל.
 • על התאגיד לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס’ 2  ונהלי המסלול.
 • הבהרה: הבעלות על הידע החדש המפותח תהיה שייכת למגיש הבקשה. יובהר שלעניין זה “ידע חדש” מתייחס לידע הקשור ביכולות הטכנולוגיות של מערכת הנהיגה העצמאית עצמה (כהגדרתה בפקודת התעבורה) להבדיל מידע הקשור בהיבטים שירותיים ותפעוליים הנוגעים לשילובה של המערכת במסגרת הפעלת תחבורה ציבורית. כל הידע הקשור להיבטים שירותיים ותפעוליים, שהינו תוצר של המיזם, יהיה בבעלות הרשות הארצית לתחבורה ציבורית.
 • יובהר גם שבמידה וקבלן משנה (שותף) יהיה מעוניין בעתיד לקבל שותפות בידע החדש המפותח במהלך הפיילוט, אנו מבקשים ליידע את הרשות בעת הגשת הבקשה וזאת על מנת לאפשר זאת ביתר קלות בהמשך.
 • על התוכניות להדגים יכולות טרום מוצריות ברמת בשלות גבוהה וללא תכולות מו״פ משמעותיות למעט התאמות לצרכי שוק המקומי.

קריטריונים להערכת בקשה

 • יכולות התאגיד באשר להיתכנות רגולטורית, טכנולוגית, אופרטיבית ומימונית לביצוע הניסויים ולהפעלת קו שירות כמפורט בנספח לקול הקורא, לרבות:
  • על התאגיד להיות בעל רישיון להפעלת קווי שירות של תחבורה ציבורית סדירים בעצמו או בהתקשרות עם תאגיד בעל רישיון כזה
  • על התאגיד להיות בעל יכולת להפעיל אוטובוס עצמאי ברמת עצמאות טכנולוגית 4 לפחות (לפי הגדרות ה- SAE J3016) ובתנאי שיופעל בהתאם להגדרת רכב עצמאי בפקודת התעבורה. האוטובוס העצמאי יהיה בעל יכולת להסיע 8 נוסעים לפחות
  • על התאגיד להיות בעל יכולת לספק אוטובוסים עצמאיים/מערכות העומדים בדרישות התקינה ודרישות החובה ליבוא כלי רכב, המאפשרים פעולה של אוטובוסים עצמאיים להסעת נוסעים, בעצמו או בהתקשרות עם תאגיד בעל יכולת כזו בכמות ובלוח הזמנים המפורטים בנספח לקול הקורא
  • על התאגיד לעמוד בהיבטים הרגולטוריים המפורטים בנספח לקול הקורא
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין התאגיד לאתר, התועלת שתצמח לתאגיד מתוכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור. מידת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התוכנית
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית כמפורט בנהלי המסלול
 • יכולות התאגידים המציעים במשותף, ובכללן יכולותיהם הניהוליות ויכולתם להביא להשלמת התוכנית ומימושה העסקי
 • רמת ההיתכנות הרגולטורית של ביצוע התוכנית, בין היתר כפי שבאה לידי ביטוי בעמידה בתנאים הרגולטוריים לביצוע ניסוי ברכב עצמאי בקווי שירות של התחבורה הציבורית בישראל
 • יעילות התוכנית התפעולית של מפעיל קווי השירות שעתיד להפעיל אוטובוסים עצמאיים אלו (למשל מרחק נסיעה מקסימלי של הסוללה, משך טעינתה [ככל שמדובר ברכבים חשמליים], המהירות המסחרית של האוטובוס העצמאי, יכולת העלאה והורדה של נוסעים, תנאי נסיעה ותנאי תשלום, מקומות ישיבה ועמידה, זמינות חניונים וכדו’)
 • מידת ההשפעה הצפויה של תוכנית הניסוי וההפעלה על ייעול ושיפור התחבורה הציבורית בישראל, ובפרט על הקטנת הגודש, הפחתת תאונות הדרכים, צמצום השימוש בנפט בתחבורה, הקטנת זיהום האוויר, שיפור השוויוניות החברתית, מענה לבעיות כוח האדם והמחסור בנהגים ועידוד מעבר נוסעים לתחבורה ציבורית
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התוכנית לכלכלה הישראלית, אשר תיבחן בין היתר על סמך שילוב תאגידים ישראליים (בתחומי התפעול, הטכנולוגיה והתשתית) בתוכנית ההרצה
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של התאגיד עקב הצלחת התוכנית
 • השפעה על יצירת אקוסיסטם בעל כדאיות כלכלית תוך הבטחת תחרותיות בענף
 • שלמות הפתרון
 • עמידת הנגישות של האוטובוסים העצמאיים הכלולים בהצעה לאנשים עם מגבלת ניידות נוסף על דרישות המחייבות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה הציבורית)
 • עמידת מפרט האוטובוס העצמאי לשימוש במסגרת קווי שירות של התחבורה ציבורית בישראל נוסף לקבוע בתקנות התעבורה, תשכ”א 1961 (מקומות ישיבה, אחיזה, קלות תפעול, עלייה וירידה, נגישות, בטיחות, יכולת תשלום עבור נסיעה כמקובל בישראל, נוחות וחוויית הנוסעים וכד’)
 • עמידה בנושאים המפורטים בנספח לקול הקורא

איזו פעילויות יבצעו החברות הנבחרות?

 1. הניסוי / ההדגמה יתבצעו בשלבים ועל בסיס עיקרון ההדרגתיות בהיבט הסיכונים הבטיחותיים, החל מנסיעות הרצה ללא נוסעים במרכז ניסויים סגור ועד נסיעה בתפוסה, בהתאם למתווה המפורט ברישיון הקו, באישורים ובהיתרים הרגולטוריים הנדרשים.
 2. הניסוי / ההדגמה יתבצעו בשלבים למשך פרקי זמן שיוגדרו, כאשר לצורך מעבר לשלב הבא יידרשו התאגידים לקיים תהליכי הפקת לקחים, לשפר ולתקן נושאים שעלו בפרק הזמן של השלב הקודם, ולעמוד בתנאי הכניסה לשלב הבא.
 3. כמות האוטובוסים העצמאיים שיפעיל התאגיד תהיה 1-15, בכמות הולכת וגדלה, בהתאם ללוח הזמנים מיום אישור הזכייה כמפורט בנספח לקול הקורא.
 4. התאגידים המציעים יעודדו שימוש באוטובוס העצמאי כך שאחוז תפוסת הנוסעים השבועית הממוצעת, ביחס למה שהותר בהיתר לביצוע הניסוי, יעלה בהדרגה, לאורך תקופת התוכנית, עד למצב בו היא לא תפחת מאחוז תפוסת הנוסעים הממוצעת של מפעיל קווי שירות עם נהג אנושי בקו דומה בתקופת הניסוי / ההדגמה, ככל שהטכנולוגיה תאפשר.

אופן הגשת הבקשה

הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.

מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה מופיע בפירוט במסלול תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים – תחבורה. ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏02/08/2022 בשעה 12:00 בצהריים.
המועד האחרון לשאלות הבהרה הוארך עד ליום 30.6.2022, תשובות יפורסמו באופן שוטף עד לתאריך 10.7.2022

צפו בוובינר שנערך להשקת המיזם:

תרצו לשמוע עוד על אופן ההגשה? לחצו להתחלת הסרטון

לפרטים נוספים ויצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.
לשאלות הבהרה ולמידע נוסף ניתן לפנות לצוות המיזם בדוא”ל: APTI@innovationisrael.org.il.

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.

נספח קול קורא לבחינת שילוב אוטובוסים עצמאיים בקווי שירות בישראל קובץ להורדה
<script>fbq('track', 'Lead');</script>