איפה ניתן לצפות בדוח מצב חשבון קרן תמורה?

ניתן להפיק דו”ח מצב חשבון בקרן תמורה דרך האזור האישי בלבד. בלחיצה על “תוכניות בתמורה” -> “דו”ח מצב חשבון בקרן תמורה” -> “הורדה”. במידה והדו”ח לא ניתן לצפייה, יש לפעול על פי ההוראות המוצגות בקובץ שקיבלתם. תוכלו לפנות לקרן תמורה או לתמיכה הטכנית בהתאם לסיבה בגינה הקובץ חסום.

מתי יש להגיש חוות דעת רואה חשבון על דיווחי התמלוגים?

מיד עם סיום ביקורת הדוח הכספי השנתי, על  החברה להגיש חו”ד רו”ח שנתית בנוסח שהוסכם עם לשכת רו”ח בישראל לעניין דוחות התמלוגים. יש לצרף לחוות הדעת את דיווחי התמלוגים של  שתי המחציות  חתומים בחותמת רואה חשבון לשם זיהוי  והצהרת הנהלת חברה. (נוסח חוו”ד והצהרת הנהלה באתר הרשות). נציין כי דיווח תמלוגים לא מבוקר ותשלום בגינו […]

תשלום התמלוגים בשקלים בעוד שהדיווח דולרי, לפי איזה שער חליפין?

תשלומים בגין דיווח תמלוגים: תשלום תמלוגים בגין מחצית ראשונה  (ינואר – יוני): תשלום עד 1 בספטמבר לשנת הדיווח, יש לשלם לפי שע”ח יציג של יום התשלום. תשלום לאחר ה 1 בספטמבר לשנת הדיווח יש לשלם לפי שע”ח יציג של 1 בספטמבר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 1 בספטמבר עד יום התשלום בפועל. תשלום תמלוגים בגין מחצית שניה (יולי – דצמבר):  […]

כיצד ניתן לשלם לקרן תמורה?

התשלום מבוצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון בנק שאלו הם פרטיו: מס’ חשבון 0248307 סניף 001 בנק הדואר מס’ 09 על שם הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית – קרן תמורה *חשוב לצרף את העתק התשלום לדיווח התמלוגים  ניתן לשלם באמצעות שובר תשלום ייעודי שאותו ניתן לקבל מקרן תמורה. (יש לשלוח בקשה לרפרנט/ית החברה שפרטיו מוצגים באזור האישי בדף […]

מה שיעורי התמלוגים שחייב לשלם במידה וישנן הכנסות ממוצר נתמך רשות?

התשובה תלויה בגודל החברה מקבלת ההטבה, כאשר ההוראות עושות הבחנה בין חברה גדולה לעומת חברה קטנה. כמו כן שיעור התמלוגים תלוי במועד קבלת המענק- האם התקבל לפני 1.7.2017 (מועד כניסת ההוראות החדשות) לפירוט והרחבה יש לפנות לנספח ד הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-03). שיעור התמלוגים: חברה קטנה תשלם 3% תמלוגים מההכנסה. מהי חברה […]