האם ישנם טפסים ייעודים להגשת בקשות בנושאי העברות ייצור, ידע, וכד’?

בשלב זה אין טפסים ייעודיים. יש להגיש בקשות על נייר פירמה של החברה תוך צירוף הנספחים הרלוונטיים. את הבקשות יש להגיש גם כקובץ וורד וגם PDF. בהעברת ידע בישראל, יש לצרף קובץ “העברת חובות וזכויות” וטפסים נלווים המפורטים באתר האינטרנט של הרשות.

האם ניתן לשעבד את הקניין הרוחני של מקבל הטבה, אשר פותח בתמיכת הרשות?

כן, בכפוף לקבלת אישור מראש של ועדת המחקר. על הגורם המשעבד יהיה להתחייב כלפי הרשות כי במידה והשעבוד יופעל, יחולו עליו כל החובות מכוח חוק החדשנות ולפי תנאי התכנית, לרבות החובה שלא להעביר את הידע לאחר אלא בהסכמת ועדת המחקר, וכן החובה לשלם תמלוגים. על מקבל ההטבה לדווח לרשות תוך שבעה ימים מהגשת הבקשה נגדו.

האם ניתן לפתח על בסיס קוד פתוח? האם ניתן לשתף את תוצרי הפיתוח?

ניתן להשתמש בקוד פתוח בכפוף לכך שתנאי הרישיון של הקוד הפתוח מאפשרים שהבעלות בפיתוחים החדשים יהיו של מקבל ההטבה בהתאם לכללי הבעלות בידע של רשות החדשנות, רק בכפוף לקבלת אישור מראש של וועדת המחקר. בעת הגשת בקשה יש לכלול בבקשת התמיכה הצהרה ביחס לחלק המו”פ בתיק הכולל תוכנת קוד פתוח ותיאור התועלת הכלכלית הצפויה כתוצאה […]

האם ניתן להעביר ידע הנמצא בחלק מהתיקים?

תיק הוא חלק מתוכנית ותוכנית מועברת במלואה. ככל שיש תיק שהוא חלק מתוכנית כל התוכנית תעבור לחברה בחול / בארץ. השיוך של תיק לתכנית מתבצעת בעת אישור הבקשה לתמיכה.

מהו התשלום עבור העברת ייצור לחו”ל? וכיצד ניתן להימנע מהגדלת תקרת ההחזר?

ועדת המחקר רשאית לאשר העברת ייצור לחו”ל בכפוף להגדלת תקרת ההחזר ובכפוף לתשלום שיעור תמלוגים מוגדל עבור ההכנסות שייצורם התבצע בחו”ל. ניתן להימנע מהגדלת תקרת ההחזר, על ידי הצהרת שיעור הייצור בחו”ל בבקשת המו”פ. ככל שהוצהר על ביצוע הייצור בחו”ל בבקשת המו”פ, לא תהיה הגדלה של תקרת ההחזר בגין ביצוע ייצור זה בחו”ל. עדיין יהיה […]

האם ניתן לבצע תחזוקה ותמיכה אשר מצריכות מתן גישה לקוד מקור של החברה לחברה זרה?

מתן גישה לקוד המקור לחברה זרה, לצרכי תחזוקה ותמיכה, מצריך קבלת אישור מראש מועדת המחקר. ועדת המחקר יכולה לאשר בקשות אלו כאשר השתכנעה הוועדה כי קיימת נחיצות לביצוע התחזוקה והתמיכה בחו”ל וכאשר הבעלות בידע נשארת בבעלות מקבל ההטבה ומתן הגישה לקוד מוגבל למטרות של תחזוקה ותמיכה בלבד.

האם מתן רישיון לידע הינו העברת ידע לחו”ל? כמה עלי לשלם עבור העברת ידע ברשיון?

כן, מתן רישיון לידע מהווה העברת ידע. במקרים מסויימים ניתן לקבל אישור להעברת ידע בהתאם להוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל.  התשלום עבור העברת ידע ברישיון הינו אחוז אשר יקבע ע”י וועדת המחקר בעת אישור העברת הידע, מכל תשלום אשר יתקבל אצל מקבל ההטבה עבור מתן הרישיון. בהעברת ידע ברישיון ההחזר הכולל יהיה עד פי […]

סיימתי לשלם את התמלוגים וקיבלתי אישור מקרן תמורה על סיום התכנית, האם עלי לקבל אישור להעברת ידע או ייצור? האם נדרש תשלום לרשות?

כן. בכל מקרה של העברת ידע ו/או ייצור יש לקבל אישור מראש מוועדת המחקר.  התשלום להעברת ידע לחו”ל הינו בניכוי התמלוגים ששולמו. התשלום יהיה בהתאם לתחשיב המפורט (ראה לעיל כיצד מחושב סכום לתשלום עבור העברת ידע) כאשר מתוצאת התחשיב יש לנכות את התמלוגים ששולמו.