כן, בכפוף לאישור ועדת המחקר.
הרשות רשאית לאשר את הפקדה במידה והנאמן הינו בעל אזרחות ישראלית וההסכם כפוף לדין הישראלי ותואם את עקרונות הסכמי הנאמנות של הרשות כפי שפורסמו במכתב מתאריך 23 בינואר 2007