טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק 14/08/23
הצהרה של איש סגל המועסק במוסד אקדמי 14/08/23
פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית 14/08/23
תמורה כללי בקשה לסגירה 14/08/23
אישור רוח לדיווח תמלוגים 21/09/23
נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx 14/08/23
נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc 14/08/23
נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx 14/08/23
נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx 14/08/23
כתב ערבות (נספח 12) 14/08/23
הצהרה בדבר השתייכות לאוכלוסיית המיעוטים (נספח 9) 14/08/23
טופס הצעה סיירות תכנות (נספחים 1-6) 14/08/23
בקשה למכינה 14/08/23
בקשה תקציב מנהלת חממה 14/08/23
בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה 14/08/23
טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019 14/08/23
דיווח ביניים לדוגמה 14/08/23
סגירה כללי הצהרת רו"ח 14/08/23
סגירה כללי הצהרת הנהלה 14/08/23
סגירה כללי דו"ח טכני 14/08/23
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך