פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות – 28.3.2017 – חלק שני

%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%20-%2028.3.2017%20-%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%20%D7%A9%D7%A0%D7%99_0 קובץ להורדה