פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 31.1.2024

פרוטוקול-החלטה-בכתב-31.01.2024-סופי-לפרסום קובץ להורדה