פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 22.11.2023

פרוטוקול-ישיבת-מועצה-מיום-22.11.2023-סופי-לפרסום קובץ להורדה