פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 19.07.2022

%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D%2019.07.2022 קובץ להורדה