פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 15.09.2022

פרוטוקול-ישיבת-מועצה-מיום-15.09.2022-סופי-לפרסום קובץ להורדה