פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 07.09.2022

פרוטוקול-ישיבת-מועצה-מיום-07.09.2022-סופי-לפרסום קובץ להורדה