חוזר – נוהל העסקת קבלני משנה באזור פיתוח א’ / קו עימות

חוזר.קבלן קובץ להורדה