מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית מס' 01/2018 למתן שירותי יעוץ לקידום שיווק ויחסי ציבור מול התקשורת הזרה עבור רשות החדשנות

תאריך אחרון להגשה

08/02/2018

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“רשות החדשנות”), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (“מו”פ”) בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ לקידום שיווק ויחסי ציבור מול התקשורת הזרה  (“שירותי יח”צ”).

מהות ההתקשרות:

 • איסוף פניות של כתבים זרים וסוכנויות ידיעות מכל העולם.
 • אסטרטגית יחסי ציבור לתקשורת הזרה.
 •  פעילות מכוונת ליידוע וחשיפת התוכניות שבתמיכת הרשות, האקדמיה ומכוני המחקר בישראל, ברחבי העולם.
 • כתיבת הודעות לעיתונות ומאמרים באנגלית.
 • כתיבת טורים לעיתונות הזרה בנושאים רלוונטיים.
 • קידום פרסומן של הודעות בעיתונות יומית, מקצועית וברשת האינטרנט.
 • פעילות מול הכתבים העוסקים בתחומים הרלוונטיים בעיתונות היומית ובכתבי עת ברחבי העולם )מדיה כתובה ואלקטרונית( וברשת האינטרנט.
 • מיפוי כנסים, אירועים ויזמויות רלוונטיות לפעילות הרשות בחו”ל.
 • יזום פעילות שיווקית ותקשורתית מול המדיה העולמית.
 • ליווי הגורמים הרלוונטיים ברשות בעת קיום ראיונות, מסיבות עיתונאים או אירועים תקשורתיים.
 • נוכחות בכנסי הרשות ועבודה מהשטח מול עיתונאים.
 • סיוע בטיפול בניהול משברים תקשורתיים.
 • טיפול במשלחות וכתבים זרים כשהם מגיעים לארץ.
 • שימור קשר קבוע ורציף עם עיתונאים זרים היושבים בארץ ונציגים של עיתונות זרה המכסה את האזור.
 • עבודה יזומה יצור כתבות רוחב, קשר עם גופים רשמיים שעובדים/מגיעים – לארץ.
 • כתיבת בלוגים וטורים באנגלית ותרגומים מעברית לאנגלית לפי הנדרש.
 •  בעל ההצעה הזוכה יקצה, לצורך מתן השירותים, נציג מטעמו, אשר יהיה מנהל התיק של הרשות אצלו, ויספק את השירותים בפועל לרשות (להלן: “מנהל התיק”).
 • נדרש, כי מנהל התיק שהוצע במסגרת בעל ההצעה הזוכה הוא אשר יספק את – השירותים בפועל מטעם בעל ההצעה הזוכה שמטעמו הוצע. אם במהלך תקופת ההתקשרות יבקש בעל ההצעה הזוכה להחליף את מנהל התיק שהוצע מטעמו במכרז, מכל סיבה שהיא, יידרש אישור הרשות ועדת המכרזים מראש בנוגע לזהותו של מנהל התיק החלופי.
 • מנהל התיק החלופי יידרש לעמוד בתנאי הסף שהוגדרו במכרז זה למנהל התיק, ולקבל ניקוד איכות שלא יפחת מניקוד האיכות שקיבל מנהל התיק הפורש, במסגרת המענה של בעל ההצעה הזוכה למכרז. אי העמדת מנהל תיק העונה על האמור לעיל, יהווה הפרה יסודית של ההסכם, והרשות תהא רשאית לבטל את ההסכם עם בעל ההצעה הזוכה.
 •  בנוסף למנהל התיק, יעמיד בעל ההצעה הזוכה לרשות הרשות אנשי מקצוע, בכמות ובכישורים הדרושים לשם קיום התחייבויותיו לפי המכרז והסכם ההתקשרות, על נספחיהם.
 • מובהר, כי תחילת מתן השירותים על ידי בעל ההצעה הזוכה, תהא מיד לאחר חתימת – הרשות על הסכם ההתקשרות עמו, אלא אם ייקבע אחרת על ידי הרשות.
 • בעל ההצעה הזוכה יבצע את השירותים בהתאם להנחיות ולהוראות הרשות.

תקופת ההתקשרות:

 • תקופה ראשונית – שנה אחת, ממועד חתימת החוזה עם הרשות.
 • תקופות ההארכה – לרשות החדשנות שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, בנות עד שנה כל אחת (“תקופות ההארכה“). סך כל תקופות ההארכה לא יעלה על ארבע שנים.
 • בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף תיעשה בהתאם למפורט במסמכי המכרז, על-פי אמות מידה של איכות – במשקל של 70%, ומחיר – במשקל של 30%.

תנאי הסף להשתתפות במכרז:

 • המציע הנו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל, שאינו תאגיד רשום.
 • המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל”ו-1976.

ניסיון המציע:

 • המציע הינו בעל ניסיון של 5 (חמש) שנים לפחות, במהלך 7 (שבע) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בתחום קידום השיווק ויחסי הציבור מול התקשורת הזרה
 • המציע הינו בעל ניסיון של 5 (חמש) שנים לפחות, במהלך 7 (שבע) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בכתיבת מסמכים שיווקיים באנגלית ותרגום מסמכים שיווקיים מעברית לאנגלית, עבור לקוחות מהמגזר הציבורי / מתחומי הטכנולוגיה ו/או הכלכלה, המוגדרים כארגונים בינוניים-גדולים (מעסיקים 40 עובדים לפחות, כל אחד);

מסמכים שיווקיים“, לעניין המכרז הנדון – הודעות לעיתונות, ברושורים, טורים וכיו”ב.

 • למציע 20 (עשרים) לקוחות פעילים לפחות, 5 (חמישה) מהם לפחות מהמגזר הציבורי / מתחומי הטכנולוגיה ו/או הכלכלה, הפועלים בקרב סגמנטים שונים באוכלוסייה;
 • למציע ניסיון בבניית אסטרטגיה שיווקית גלובלית, ל-3 (שלושה) לקוחות לפחות, המוגדרים כארגונים בינוניים-גדולים (מעסיקים 40 עובדים לפחות, כל אחד), והינם בעלי פעילות שיווקית בחו”ל, במהלך 3 (שלוש) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות;
 • המציע היה אחראי לפרסום של 20 (עשרים) פרסומים לפחות, באנגלית, בתחום הטכנולוגיה, הכלכלה והתעשייה עתירת הידע, בערוצי מדיה ראשיים בארץ ובחו”ל, במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות;
 • למציע ניסיון, במהלך 3 (שלוש) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בתרגום הודעות לעיתונות מעברית לאנגלית;
 • למציע מחלקה המטפלת בלקוחות רב-לאומיים, הכוללת 3 (שלושה) תקציבאים במשרה מלאה, לפחות.

ניסיון ומיומנויות של מנהל התיק המוצע מטעם המציע:

מנהל התיק, אשר עתיד לספק את השירותים בפועל, אם המציע יזכה במכרז, יעמוד בכל התנאים המפורטים להלן, נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז:
 • מנהל התיק המוצע הינו דובר אנגלית שפת-אם, עם יכולות כתיבה, ניסוח ותרגום;
 • מנהל התיק המוצע הינו בעל ניסיון (אצל המציע או אצל נותני שירותים אחרים בתחום), של 5 (חמש) שנים לפחות, במהלך 7 (שבע) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, בתחום קידום השיווק ויחסי הציבור מול התקשורת הזרה ובערוצי תקשורת בין-לאומיים ראשיים בארץ ובחו”ל;
 • מנהל התיק המוצע הינו בעל ניסיון (אצל המציע או אצל נותני שירותים אחרים בתחום), של 5 (חמש) שנים לפחות, במהלך 7 (שבע) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בניהול תיקי לקוח במשרה מלאה, ל-3 (שלושה) לקוחות גלובליים, המוגדרים כארגונים בינוניים-גדולים (מעסיקים 40 עובדים לפחות, כל אחד), לפחות, מתחומי הטכנולוגיה ו/או הכלכלה, לרבות עבודה מול התקשורת הזרה בארץ ובעולם;
 • מנהל התיק המוצע הינו בעל ניסיון קודם (אצל המציע או אצל נותני שירותים אחרים בתחום), במהלך 5 (חמש) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בכתיבת מסמכים שיווקיים באנגלית ו/או תרגומם לאנגלית.