BSF

כלכלה מעגלית מבוססת זבוב החיל השחור (פירוק פסולת אורגנית ופיתוח תוצרי הזחל) שותפים מהתעשיה: freeze-em, אמבר, שחר תשלובות, אנרג’ין, ניאומנה, אנטופרוטק, באגירה, רפאל תערובות, כט טכנולוגיות, צמח, הלמן אלדובישותפים מהאקדמיה: מכון וולקני, מיגל, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפהתחילת פעילות: 1.1.2023