בקשה להכרה במו”פ לפי סעיף 20א לפקודת מס הכנסה

במטרה לעודד חברות להשקיע במו”פ נחקק סעיף 20 א בפקודת מס הכנסה. הסעיף מאפשר לחברה לנכות מההכנסה השוטפת הוצאות מדעיות בשל מחקר ופיתוח בשנה בה שולמו, במקום לפרוס את ההכרה בהוצאות המו”פ על פני שלוש שנים, זאת במידה ורשות החדשנות אישרה שההוצאות אכן מוכרות כהוצאות מו”פ.

בהתאם לפקודת מס הכנסה, סכום ההוצאות המאושר על ידי רשות החדשנות אינו כולל סכומי מענקים שנתקבלו מהמדינה, ואלו מופחתים מסך ההוצאות המוכרות. כמו כן, לא מוכרות הוצאות פחת בגין נכסים, ולגביהן יכולה החברה לפנות לרשות המסים ולזכות להכרה לפי כללי הפקודה.

קישורים רלוונטיים:

הפחתת מחזור בסיס

בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון והתקנות לעידוד השקעות הון (הפחתת מחזור בסיס), מפעל מאושר ומפעל מוטב רשאים להפחית את מחזור הבסיס בשיעור של 10% לכל שנת מס החל מהשנה הקובעת. לשם כך נדרש המפעל לקבל אישור על סכום הוצאות המו”פ המוכרות מרשות החדשנות. לצורך קבלת האישור, על המפעל להראות כי הוצאות המחקר והפיתוח שהוציא בשנת המס, לפני שהופחתו מהן מענקים שהתקבלו לפי חוק החדשנות, לא פחתו מ 7- אחוזים ממחזורו בשנת המס.

קישורים רלוונטיים:

הכרה כחברת עתירת מו”פ בארץ

המחוקק קבע הטבות לחברות שיוגדרו כחברות עתירות מו”פ בפקודת מס הכנסה בסעיפים 103 ו-104 ובתקנות מס הכנסה ( שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח), תשנ”ד 1994- (להלן: “תקנות שינוי מבנה”). 

חברה העונה על ההגדרה של חברה עתירת מו”פ לפי תקנות שינוי מבנה, תהיה זכאית להטבות שונות בעסקאות של הקצאת זכויות למשקיעים, בתוך תקופת המגבלות המפורטת בחלק ה’ 2 (שינוי מבנה ומיזוג) לפקודה.

להלן פירוט חלק מההטבות האפשריות לחברה עתירת מו”פ:

  • הפקודה מאפשרת הקלת מס להקצאה של עד 75% או פחות מכלל הזכויות בחברה (לאחר ההקצאה) לעומת הקלה להקצאה של עד 49% או פחות מכלל הזכויות בחברה במידה ואין מדובר על חברות עתירות מו”פ.
  • חברה המקבלת אישור כחברה עתירת מו”פ לפי התקנות אשר מבצעת מיזוג, תינתן לה אפשרות לקבלת הקלה גם במיזוגים עם חברות אחרות שבהם מתקיימים יחסי גודל אשר בדרך כלל לא יאפשרו הקלות.
  • כמו כן ניתנת הקלה לגבי מועד מיזוג – לגבי חברות עתירות מו”פ ניתן יהיה לבצע את המיזוג בכל רבעון של השנה, ולא רק בתום שנה.

סעיף 79 (ב 1) – משקיעים תושבי חוץ שהשקיעו בחברות עתירות מו”פ לפי תקנות שינוי מבנה יכולים לפנות בבקשה לפטור ממס במכירת המניות אם הם עומדים בכל הוראות סעיף 97 (ב 1), יש לציין כי סעיף זה בוטל בשנת 2008 בתיקון מס’ 165 לפקודת מס הכנסה (אך הוא עדיין רלוונטי למשקיעים שביצעו את ההשקעה לפני כן).

קישורים רלוונטיים:

הכרה כחברה מבצעת מו”פ עבור חברה בינלאומית

במסגרת תיקון 68 לחוק לעידוד השקעות הון נקבע כי בהתאם לסעיף 51 חברה אשר תקבל אישור מרשות החדשנות כי היא חברה המבצעת מו”פ עבור תושב חוץ, ותעמוד ביתר ההגדרות לפי קביעת רשות המסים, הכנסתה תחשב הכנסה מועדפת והיא תקבל הטבות מס, והכל לפי הפירוט המופיע בחוק לעידוד השקעות הון ולפי ההנחיות הרלוונטיות מרשות המסים.

קישורים רלוונטיים:

הכרה כחברת ביוטכנולוגיה/ ננוטכנולוגיה/ בעלת ידע כשיר

בחוק לעידוד השקעות הון נקבעו הטבות שונות לחברות המוכיחות כי הן עומדות בקריטריונים שנקבעו בחוק. סעיף 18 א לחוק העידוד מגדיר כי חברה שתוגדר כחברת ביוטכנולוגיה או חברת ננוטכנולוגיה אשר במידה ותקבל על כך אישור מרשות החדשנות, ותעמוד בקריטריונים האחרים הקבועים בחוק, תהיה זכאית לקבל את ההטבות הקבועות בחוק, כגון שיעור מס חברות מופחת.

לצורך הסעיף נקבע כי –

“ביוטכנולוגיה” מחקר טכנולוגי המבוסס על תהליכים ביולוגיים הכרוכים בהנדסה גנטית;

“ננוטכנולוגיה” מחקר טכנולוגי העוסק בבניית חומרים חדשים באמצעות הרכבת יחידות בתחום – הננומטרי;

ידע כשיר:

סעיף 18 א לחוק עידוד גם קובע כי חברה אשר רשות החדשנות תאשר כי הידע המפותח בה הוא “ידע כשיר להיות נושא תכנית מחקר ופיתוח” ועמדה בתנאים האחרים הקבועים בחוק תוכל ליהנות מההטבות שמעניק החוק לעידוד השקעות הון.

קישורים רלוונטיים:

בקשה להכרה במפעל כמקדם חדשנות

על פי הוראות לעידוד השקעות הון (תנאים המעידים על היות מפעל מקדם חדשנות לצורך הגדרתו כמפעל טכנולוגי מועדף), התשע”ט-2019, בקשות להכרה במפעל כמקדם חדשנות לשנות המס 2017/2018 יוגשו עד יום 19 באוגוסט 2019. 
לאחר מכן לא יתקבלו בקשות עבור שנות המס האמורות.

נוהל מפעל מקדם חדשנות 
*לפני חתימת המדען הראשי

אקסל פירוט תכניות מופ של מפעל מקדם חדשנות 

אישור לעובד מדעי בשנת שבתון

סעיף 34 לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ”ד 1984 קובע כי שיעור המס של עובד מדעי – הזכאי לשנת שבתון ומועסק בתקופה זו בתכנית מו”פ שרשות החדשנות אישרה, לא יעלה על 35% מאותה הכנסה. הטבה זו לא תינתן לתקופה העולה על שמונה עשר חדשים.

קישורים רלוונטיים:

בקשה לפי חוק האנג’לים

השקעות בחברות ישראליות עתירות מו”פ המצויות בשלב הראשוני של פעילות המו”פ (שלב ה-Seed) נושאות סיכון גבוה למשקיע ולעיתים יורדות לטמיון. במטרה להגדיל את מקורות המימון לחברות אלו בדרך של הגדלת היקף ההשקעות בהן, ניתן תימרוץ למשקיעים בחברות הנ”ל בדרך של ניכוי סכום ההשקעה מההוצאות השוטפות שלהם.

סעיף 20 (א) לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו 2012 (תיקוני חקיקה), תשע”א 2011 , (להלן: “חוק האנג’לים”) וחוזר מס הכנסה מס’ 12/2011 מתירים לחברת מטרה המעוניינת להביא לכך שהשקעה במניותיה על ידי יחיד תוכר לו כהוצאה. לשם כך נדרשת החברה לקבל אישור מרשות החדשנות עבור הוצאות המו”פ שלה.

קישורים רלוונטיים:

פרטים נוספים ויצירת קשר

ליצירת קשר יש לפנות למחלקת תמריצי מס בדוא”ל: incentives@innovationisrael.org il

הכרה כחברת מו”פ לבורסה לני”ע

על ההטבה

הבורסה לני”ע בתל-אביב מקלה על חברות עתירות מו”פ בעת ההנפקה בבורסה, הקלות משמעותיות אלו נוגעות בעיקר להון העצמי של החברה ומאפשרות לחברות מו”פ הקלה ביחס להון העצמי הנדרש. 

מטרת ההטבה

לאפשר לחברות מו”פ וסטארטאפים אשר מעצם טיבם אינם בעלי הון רב, ואינן עומדות בדרישות ההון העצמי הנדרשות מחברה רגילה המיועדת להנפקה, לגייס הון מהציבור הרחב.

למי מיועדת ההטבה

לחברות מו”פ המעוניינות לגייס הון מהציבור לצורך המשך פיתוח וקידום פעילותה העסקית.

מה מקבלים

אישור מאת רשות החדשנות בדבר הכרה כחברת מו”פ לצורך הנפקה בבורסה.

למה כדאי

חברה בעלת אישור הכרה כחברת מו”פ לבורסה רשאית לרשום את מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בהתאם לתנאי חלופה ד’ לחברות מו”פ בלבד, ככתוב בהנחיות לרישום מניות למסחר של חברה חדשה.

תנאים לקבלת ההטבה

על החברה לקבל אישור מרשות החדשנות על השקעה בפעילות מו”פ בשלוש השנים שקדמו להנפקה על ידי החברה עצמה או על ידי חברות בת שלה המוחזקת בשיעור של 50% לפחות.
היקף הוצאות המו”פ המינימלי הנדרש הינו בסך של 3 מיליון ₪ או במקרה של חברה בעלת חברות מוחזקות, הוכחת הוצאות מו”פ בחברה או בחברות המוחזקות על ידה, בהיקף מינימלי של 5 מיליון ₪ (סכום זה כולל את מענקי רשות החדשנות). 

קריטריונים להערכת הבקשה

  • רמת החדשנות הטכנולוגית.
  • רמת תרומתה של תכנית המו”פ לקידומה ופיתוחה של החברה.
  • עלויות המו”פ בשלושת השנים האחרונות.

הבקשה תכלול:

  • בקשה מפורטת בהתאם לסעיפים 5.8.5-5.8.10 לנוהל בשני קבצים, האחד בקובץ PDF והשני בקובץ  Word.
  • קובץ Excel לריכוז הוצאות המו”פ לשלוש/חמש השנים המבוקשות – נספח א’ לנוהל
  • 200-05 “פירוט תקציב מו”פ”.
  • הצהרת הנהלה וחוות דעת רואי חשבון של החברה בדבר הוצאות המו”פ בשנות המס המבוקשות לפי נוסח נספח ב’ לנוהל 200-05.

איך מגישים בקשה

יש לשלוח בקשה מפורטת למחלקת מיסוי בהתאם לנוהל 200-05.

בכתובת מייל: incentives@innovationisrael.org.il