שינוי נהלי התקצוב והדיווח ברשות החדשנות

כחלק מהרצון לייעל את אופן הדיווח שלכם לרשות החדשנות, להקל על תהליך קבלת המענקים בפועל, ולהבהיר הגדרות מעורפלות, עשינו שינויים בנהלי התקצוב והדיווח ואנו שמחים לעדכן אתכם בשינויים שיכנסו לתוקף עבור בקשות שיוגשו החל מ1 למרץ 2024. הנה עיקרי הדברים (אבל כמובן שהמידע המלא מופיע בנוהל ויש להתייחס אליו):

הטקסט המונגש מופיע בתחתית העמוד

 

עד כאן עיקרי השינויים, אבל הם לא מחליפים את הנוהל המקורי כי במידה וההסבר לעיל סותר את הנוהל – הנוהל הוא הקובע. ולכן חובה לקרוא את הנוהל שרלוונטי לכם:

מגישים בקשה החל מ1.11.2020?
חל עליכם הנוהל החדש 200-02 ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע

מגישים בקשה עד ה1.13.2020?

חל עליכם הנוהל החדש נוהל 200-02–ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע–1.3.2024

פספסתם את הוובינר? לא נורא- הנה המצגת שהראינו והקלטה של הוובינר


השינויים בטקסט מונגש:

איפה נעשה שינוי? הנוהל הישן תקף לבקשות שהוגשו עד ה-29.2.2024הנוהל החדש
תקף לבקשות שיוגשו מ-01.03.2024
נקודה חמהחובה לקבל אישור מראש בכתב לביצוע פעילות בנקודה חמהביטול חובה לקבלת אישור
תקרות שכר – קוד שכר 2קוד שכר 2 לתחליפי כ”א (ללא תוספת תקורה של 20%)ביטול קוד שכר 2 (תחליפי כ”א). החלת התקרה הרגילה כולל מתן תקורה אוטומטית של 20% כמו עובד מו”פ רגיל.
תקרות שכר – מלגאיםתקרות שכר שונות למלגאים (8,000 ₪, 12,000 ₪ לדוקטורנט)איחוד קודי השכר של מלגאים וקביעת תקרה של 16,000 ₪ למלגאים
אחוז מענק לקבלני משנה חו”להוצאות בגין קב”מ חו”ל מעל 10% מסך תקציב התיק המאושר יוכרו בשיעור השתתפות של 30% בלבד ועד לגובה של 50% מגובה התקציב המאושר.ביטול תקרת מענק מוקטנת של 30% במקרים בהם היקף ההוצאות של קבלני משנה חו”ל עולה על 10% מסך תקציב התיק, בכפוף להשארת המגבלה של 50% מסך תקציב התיק עבור קבלני משנה חו”ל.
תקרת קבלני משנהתקרה לשעת עבודה של קבלן משנה עד 200 ₪ לשעת עבודה ועד 185 שעות עבודה בחודש.העלאת תקרה שעתית של קבלני משנה ל-300 ₪ לשעת עבודה.
הכרה בעלויות שינוע חומרים כחלק מעלות החומריםלא הייתה הכרה בהוצאה הנ”להכרה בעלויות שינוע חומרים כחלק מעלות החומרים
נסיעות לחו”לעבור שת”פ בינלאומי יוכרו הוצאות נסיעה לחו”ל בתקרה של עד 30K ש”ח. הוצאות לצורך מו”פ.ניתן להכיר בכל הסוגי התיקים ולא רק בתיקי שת”פ  
רכישת מערכת שעות ומשימות ממוחשבתהכרה בהוצאות רכישה של מערכת שעות ומשימות ממוחשבת.ביטול הכרה בהוצאה הנ”ל
התאמות שדורשות דיווח לרשות (ללא אישור וועדת מחקר) מסלול ירוק1. שינוי של עד 5 חודשים בתקופת התיק (הזזת מועד תחילת ביצוע התיק המאושר או הארכה/קיצור של תקופת ביצוע מאושרת .
2. העברות בין סעיפים תקציביים – עד 15% מסה”כ תקציב הסעיף במועד אישור התיק, בכפוף לכך כי לא חל שינוי במשימות המו”פ.
1.נשאר זהה –  שינוי של עד 5 חודשים בתקופת התיק (הזזת מועד תחילת ביצוע התיק המאושר או הארכה/קיצור של תקופת ביצוע מאושרת . 2. מבוטל – אין צורך בדיווח לרשות בהעברות בין סעיפים תקציביים (עד 15%) מאחר וניתן לחרוג בין סעיפי התקציב בהתאם לסעיף הבא:
התאמת הוצאות בדיווח תקופתיחריגה מותרת של 15% מגובה תקציב תת הסעיף במסגרת תקציב תת הסעיף בעת הגשת הדיווח התקופתי מותר לחרוג מתקציב תת סעיף/סעיף  ללא מגבלה וללא צורך בהגשת בקשה לשינויים. כל זמן שהחברה מקיימת את החלטות ועדת המחקר על כל סעיפיהן. ובכפוף לתנאים הבאים:   א. משימות– לא חל שינוי מהותי במשימות שאושרו ע”י וועדת המחקר. מועד הביצוע של המשימות לא נדחה ביותר משישה חודשים.  . ב. בעלי תפקידים מרכזיים– לא הוחלפו ולא  נעשה שינוי בהיקף העסקתם. ג. קבלני משנה חו”ל :לא חל שינוי  בגובה ההוצאה שאושרה, מהות הפעילות וזהות קבלן המשנה. ד. אבני דרך: לא חל שינוי באבני הדרך של הרשות במועד סגירת התיק המאושר. ה. התאמות לצד קשור: לא נעשו התאמות בהוצאות לצד קשור. ו.  סעיף כח אדם: לא נעשתה העברה של מעל 30% מתקציב סעיף כח אדם שאושר על ידי ועדת מחקר לסעיפי תקציב אחרים או/ו להיפך.