להלן מידע שימושי:

בכל תיק המאושר בהתאם לנוהל ליישום הסכמים בינלאומיים, החברה נדרשת להגיש הסכם שיתוף פעולה בין החברה לשותפים הנוספים. דרישה זו תופיע במכתב תשובת הוועדה והיא מהווה תנאי מקדמי להפעלת התיק. יובהר כי מדובר בהסכם נפרד מטופס הבקשה המשותפת של השותפים.

על ההסכם להיות מחייב וחתום על ידי הצדדים להסכם. לעניין זה לא מספק מזכר הבנות או מכתב כוונות (LOI ו/או MOU) אשר הוגש במסגרת המסמכים של הבקשה, אלא אם כן מצוין בהם בפירוש כי ההסכם ותנאיו מחייבים את הצדדים. יובהר כי אין נוסח אחיד להסכם מסוג זה.

על ההסכם להיות מאוזן בין הצדדים (לדוגמה: זכויות מסחריות, תחום שיפוט וכדו’) ולכלול התייחסות לנקודות הבאות:

 • התחייבות הצדדים לביצוע תכנית המחקר ופיתוח המשותפת אשר אושרה בוועדה.
 • שמירה על ידע מקדמי – על החברה להישאר הבעלים בידע המקדמי שלה ובכל הזכויות הנובעות ממנו. ככל שנדרש שימוש בידע המקדמי של החברה על ידי החברה הזרה יש להגביל שימוש זה לצורך ביצוע שיתוף הפעולה בלבד.

ככל שהחברה תידרש להעניק זכויות נוספות בידע מקדמי בעתיד, הענקת זכויות אלו צריכות להיות בהתאם לכללי הרשות ולאישור ועדת המחקר בהתאם לעניין.

 • בעלות בידע חדש –בתיקי שת”פ קיימת הדרישה כי החברה תהיה בעלים בידע חדש שנוצר כבכל תיקי הרשות בשינויים המתחייבים. קיימות מספר גישות אפשריות לחלוקת הזכויות והבעלות בקניין הרוחני החדש בין השותפים:
  • חלוקה לפי תחומים טכנולוגיים (לדוגמה: שיתוף פעולה בין חברת תכנה וחברת חמרה).
  • כל צד בעלים על ידע חדש אשר פותח על ידו – תידרש התייחסות מפורשת לחלוקה של ידע אשר פותח במשותף ולחלוקת הזכויות בו.
  • חלוקת הבעלות בידע החדש בהתאם לביסוס על ידע מקדמי.
  • בעלות משותפת לפי התרומה של כל צד לידע החדש.

לתשומת לב: על הידע החדש אשר בבעלות החברה יחולו כל כללי חוק החדשנות והוראות המסלול בפרט ביחס לחובה לשמור על ידע וייצור בישראל ותשלום תמלוגים.

במתקני הרצה ובהתאמת מוצר – ככל שאין תרומה לידע חדש במסגרת התאמת המוצר או פרוייקט הרצה, הידע הקיים והחדש יהיה בבעלות מלאה ובלעדית של החברה בישראל בלבד. ככלל, הידע הקיים והחדש יהיה בבעלות מלאה ובלעדית של החברה בישראל בלבד.

בשת”פ עם תאגיד רב לאומי – ניתן להעניק לתאגיד הרב לאומי זכויות או בעלות בידע חדש בהתאם לתרומתו לפיתוח הידע החדש ובכפוף לכך שאין פגיעה ביכולת השימוש של מקבל האישור.

 

*יובהר כי מסמך זה אינו מחליף את האמור בחוק החדשנות, במסלול ההטבה הרלוונטי ובנהלי המסלול, אלא נועד לספק מידע עבור שאלות חוזרות בנושא הגשת הסכמי שיתופי פעולה.