חברות, יזמות ויזמים יקרים,

מדריך זה מוגש לפניכם במטרה לפשט ולהקל על מילוי הדיווח הסופי שנדרש מכם כדי לסגור את התיק ולקבל את יתרת הכספים, אם יש כזאת.

המדריך מתמקד בקובץ האקסל של הדיווח הסופי והוא בנוי לפי סדר הגיליונות שבו.

קובץ הדיווח הוא בהתאם לנוהל מס’ 200-02: ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע.   

מדריך זה לא מיועד למסיימי תיקים במסלולים הבאים: תנופה, מכינת מופ”ת ומסלול הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופית.

בהצלחה!  
רשות החדשנות

_____________


תוכן עניינים 


תהליך סגירת תיק > 

תהליך הטיפול בהגשת דיווח סופי וסגירת תיק > 

פירוט תהליך הטיפול בהגשת דיווח סופי וסגירת תיק > 

דגשים למילוי דיווח סופי וסגירת תיק>

איך ממלאים את הדיווח הכספי הסופי >

מילוי גיליון ראשי 
מילוי גיליון כוח אדם – שכר
מילוי גיליונות: חומרים / קבלני משנה / שונות / התאמת מוצר ותיקוף שוק
מילוי גיליון ציוד 

שלבים בהגשת דיווח סופי וסגירת תיק > 

שאלות נפוצות > 

_______________


התהליך נועד לסכם את תקופת הביצוע של המו”פ הן מבחינה פיננסית והן מבחינה טכנולוגית. בדיווח הכספי הסופי יש למלא מחדש את כל ההוצאות מראשית תקופת ביצוע המו”פ ועד לסופה. למרות שמילאתם בעבר את ההוצאות במסגרת הדיווחים התקופתיים במהלך המו”פ, יש לעשות זאת שוב וזאת משום שבמהלך המו”פ ייתכנו וחלו שינויים או טעויות. תהליך הסגירה נועד לתקף מחדש את ההוצאות כדי לבצע התחשבנות סופית.
כל הדיווחים שבוצעו בצורה לא מדויקת במהלך תקופת המו”פ ניתנים לתיקון בדיווח הסופי.

את הדיווחים יש למלא בקפידה ולא לדלג על שום שדה נדרש.
כל הסעיפים חשובים לבודק הפיננסי, לבודק הטכנולוגי ולמחלקת הסגירה ברשות.

הגשת דיווח כספי סופי על ידי החברה תוך 90 יום מסיום המו”פ


בדיקת הקבצים על ידי רואה חשבון מבקר חיצוני לביצוע ביקורת פיננסית


בדיקת הקבצים על ידי בודק מקצועי של רשות החדשנות לביצוע בדיקה טכנולוגית


מחלקת ביקורת תבצע גמר חשבון בהתאם לממצאי הביקורת הפיננסית והבדיקה הטכנולוגית


קבלת מכתב סגירה על ידי מחלקת ביקורת

1. הגשת דיווח כספי סופי על ידי החברה תוך 90 יום מסיום המו”פ

ההגשה כוללת:
דוח טכני מסכם – דוח המפרט את היבטי והישגי התוכנית מהפן המקצועי-טכנולוגי. יש להגיש דוח זה הן בפורמט וורד (ללא חתימה) והן בפורמטPDF  (עם חתימות בהתאם).
אקסל דיווח כספי סופי – קובץ אקסל עם נתוני התקציב לתיק המו”פ, עבור כל תקופת המו”פ.
הצהרת הנהלה – מנכ”ל החברה נדרש לחתום על ההצהרה המציגה נושאים שונים הנוגעים להתנהלות תקינה במסגרת תיק המו”פ. מדובר בפורמט מובנה של רשות החדשנות.
חווד רוח – רואה החשבון המבקר של החברה נדרש לחתום על חוות הדעת בדבר הדיווח הכספי הסופי. מדובר בפורמט מובנה של רשות החדשנות.

2. בדיקת הקבצים על ידי רואה חשבון מבקר חיצוני לביצוע ביקורת פיננסית
לאחר קבלת המסמכים הנדרשים (ראו סעיף 1), ימונה לחברה רואה חשבון מבקר שיערוך את הבדיקה הפיננסית על הדיווח הכספי הסופי ויבחן אם קיימת הלימה לכללי הרשות ונהליה. במסגרת הבדיקה רו”ח יבקר באופן פרונטלי בחברה, יערוך סיור בסביבת המו”פ ויתשאל עובדים לעניין דיווח שעות ומשימות.

3. בדיקת הקבצים על ידי בודק מקצועי של רשות החדשנות לביצוע בדיקה טכנולוגית
לאחר קבלת חוו”ד רו”ח (ראו סעיף 2), ימונה בודק מקצועי שיבדוק את הדוח הטכני המסכם ולאחר מכן יעביר לידי הרשות את חוות דעתו לסגירת התיק.

4. מחלקת ביקורת תבצע גמר חשבון בהתאם לממצאי הביקורת הפיננסית והבדיקה הטכנולוגית
לאחר קבלת חוו”ד רו”ח והבודק המקצועי לסגירת התיק, נערכת התחשבנות סופית. ההתחשבנות יכולה לכלול העברת תשלום על ידי הרשות או דרישה להחזר תשלום לרשות.

5. קבלת מכתב סגירה על ידי מחלקת ביקורת

*במידת הצורך, לחברה תהיה אפשרות להגיש טופס ערעור למחלקת סגירה תוך 30 יום ממועד קבלת ההתחשבנות הסופית.


חזרה לתוכן עניינים >לצורך סגירת תיק המו”פ, יש להגיש “דיווח סופי וסגירת תיק” דרך האזור האישי, המפרט את כל הוצאות החברה בהקשר לתיק המאושר.


1. כללי

על החברה למלא את כל השדות הרלוונטיים בגיליונות השונים. אחרת, לא יהיה ניתן לבדוק את הדיווח.
יש לוודא כי קיים אישור ניהול ספרים בתוקף (יש להסדיר זאת מול רשויות המס). אחרת, לא יהיה ניתן לקבל תשלום בהתאם.
יש לוודא כי קיים פטור של 100% מניכוי מס במקור (יש להסדיר זאת מול רשויות המס). אחרת ינוכה מס בהתאם.
לצורך עדכון פרטי חשבון בנק יש לשלוח טופס עדכון מוטב ואישור ניהול חשבון למחלקת תשלומים.
שימו לב! אין לצרף חשבוניות והוכחות תשלום בזמן העלאת קובץ הדיווח הכספי הסופי, אלא יש להציג זאת במועד הביקורת הפיננסית.


2. דיווחי הוצאות

אופן הגשת הדיווח

יש ללחוץ על לשונית “פעולות” בסרגל העליון באזור האישי ולבחור ב”דיווח סופי וסגירת תיק”. אפשר להגיע למסך זה גם דרך “פעולות נפוצות” שבמסך הראשי של האזור האישי בתחתית העמוד ולבחור ב”דיווח סופי וסגירת תיק”.
יש לכלול בדיווח הכספי הסופי את כל ההוצאות הקשורות בביצוע המו”פ (מתחילת תקופת ביצוע המו”פ ועד לסיום תקופת ביצוע המו”פ).


מועד הגשת הדיווח

הדיווח יוגש עד 90 יום מסיום תקופת הביצוע המאושרת.


3. הכרה בהוצאות

יוכרו הוצאות שנעשו במסגרת המשימות שאושרו בתיק ובהתאם לשיקול דעת הביקורת.
יוכרו הוצאות ששולמו ונפרעו במלואן בתקופת הדיווח ולא יאוחר מ-60 יום מתום תקופת הביצוע המאושרת בתיק.
מובהר כי התחייבות לתשלום בלבד לא תוכר.
ההוצאות המוכרות על ידי הרשות הן הוצאות לפני מע”מ בלבד. אין לדווח הוצאות הכוללות מע”מ, למעט מלכ”ר שרשאי לכלול את סכום המע”מ בהוצאותיו המדווחות.
יש להגיש את דוח האקסל הסופי עם ההוצאות שבוצעו בפועל. אם היו שינויים בחלק מההוצאות שבוצעו ביחס לתקציב המאושר – יש להגיש בקשה לשינויים באזור האישי (בנוסף לדוח האקסל הסופי).


חזרה לתוכן עניינים >


דיווח כספי ביניים

 1. יש לבחור את סוג המסלול בו מוגשת הבקשה (אחרת לא ייפתחו שאר הגיליונות הרלוונטיים במסלול הנבחר).  
 2. על החברה למלא את כל התאים הלבנים בשורות 21, 18, 16, 14, 12, 10, 5 (אחרת לא ניתן יהיה לבדוק את הדיווח).  


ריכוז הוצאות


 1. בשורות 34-26 יופיע סיכום הנתונים שהוזנו על ידכם בגיליונות הרלוונטיים ולכן אין למלא בחלק זה את סעיפי ההוצאות (הנתונים יימשכו באופן אוטומטי משאר הגיליונות). 
 2. יש למלא את הפרטים המופיעים בשורה 39.
 3. יש לוודא שקיימת התאמה בין סוגי ההוצאות המופיעים בדף התקציב המעודכן (אותו החברה קיבלה למייל) לבין עמודה E. אם אין התאמה, יש לפנות למחלקת ביקורת לתיקון הקובץ. 1. יש לוודא כי מספר החודשים המופיעים בדיווח (שורה 2) תואמים לחודשי המו”פ בפועל. אם אין התאמה, יש לשלוח את הקובץ לתיקון ולציין זאת למחלקת ביקורת.


פרטי העובדים  

 1. יש לפרט באופן מלא את שמות העובדים, תיאור מקצועי, תפקידם במחקר וקוד שכרם (לפי הטבלה שנמצאת בתחתית הגיליון).  

 

רכיבי השכר

 1. כל רכיבי השכר הנכללים בתלוש השכר מוכרים כולל שווים, ללא שווים שחורגים מתקרות מס הכנסה (בתנאי ששולמו בפועל עד למועד הגשת הדיווח).
 2. ניתן להכיר בהוצאות כוח אדם ששולמו בפועל על ידי תלושי שכר, חשבוניות ו/או אסמכתאות מבוססות (בהתאם לקוד שכר המדווח).
 3. שעות עבודה בחו”ל יוכרו רק אם ועדת המחקר אישרה זאת מראש. במקרה כזה משימות המו”פ ידווחו בנפרד תחת משימה ייעודית במערכת השעות והמשימות הממוחשבות.
 4. כדי להכיר בשווי רכב, על השווי להיכלל בתלוש השכר של עובד.
 5. יוכרו הוצאות חד פעמיות כמו דמי הבראה, בונוסים, משכורת 13 וכדומה שיכללו באופן יחסי לתקופת העסקה של העובד ולתקופת ביצוע המו”פ בתיק.
 6. דיווח מילואים – במידה והעובד נעדר חודש מלא, אין לדווח על העובד באותו חודש שכן לא ביצע מו”פ. את השכר יש לדרוש מהביטוח לאומי. במידה והעובד נעדר מספר ימים מחודש מסוים בגין מילואים, אפשר לדרוש את שכרו עפ”י אחוז תעסוקתו במו”פ בניכוי תמלוגי המילואים שקיבל מביטוח לאומי.


עלויות סוציאליות

הוצאות סוציאליות ספציפיות ישירות לעובד, כמופיע בדו”ח עלות המעביד ואשר שולמו בפועל ללא הפרשות ותקורות כלליות.


חלקיות משרה ואחוז תעסוקה במו”פ

 1. יש להקפיד על הזנת הנתונים כפי שמופיעים בדיווחי השעות של העובדים.
 2. חברה מדווחת על שעות חופשה ומחלה של העובד בדוח הנוכחות ועל כן, שעות אלו מוכרות באופן מלא.

1. לחיצה על התא בעמודה C (הסכום המדווח בדו”ח זה) מפנה לטבלה של פירוט ההוצאות הרלוונטיות* ודורשת מילוי של הנתונים הבאים: מספר אסמכתא (מספר חשבונית), תאריך היווצרות ההוצאה, תאריך תשלום וסכום. שימו לב! אם ההוצאה מורכבת ממספר חשבוניות, יש לפרט אותן בנפרד.
* אם שורת הפירוט בטבלה של ההוצאות הרלוונטיות לא מספיקה, יש לפתוח בטבלה הראשית שורה חדשה ולכתוב את שם הסעיף ולציין כי מדובר בהמשך.

2. חומרים:
מועד היווצרות ההוצאה הוא בתוך תקופת המו”פ, כלומר החומר נצרך בפועל (ההזמנה אינה מספיקה).
חומרים מתוצרת החברה (או חברה קשורה) בכפוף לאישור הבדיקה המקצועית – ניתן להכיר אך ורק בעלויות ללא מחיר שוק וללא רווח פנימי.

3. קבלני משנה:
מועד היווצרות ההוצאה הוא בתוך תקופת המו”פ, כלומר העבודה או השירות בוצעו בפועל בתקופת המו”פ (ההזמנה אינה מספיקה).
אם מדובר בקבלן משנה שמועסק לפי שעות, יש להגביל את העלות הנדרשת לפי עלות של 300 ₪ לשעה ועד ל-185 שעות חודשיות.

4. התאמת מוצר ותיקוף שוק/שונות:
נסיעות לחו”ל – אם אושרה נסיעה לחו”ל על ידי ועדת המחקר, יש לציין את הסכום הכולל כפי שהוצג בדוח נסיעה לחו”ל למס הכנסה.
שונות – יש לוודא שתקופת החשבונית הנדרשת תואמת לתקופת ביצוע המו”פ. אם לא, יש לדרוש את החלק היחסי לתקופת ביצוע המו”פ.
פטנטים – הפטנטים חייבים להיות בבעלות החברה וניתן לדרוש עלויות רק עבור רישום פטנט.
על החברה למלא את התאים הלבנים: טור I-B (ללא תאים G ו-F). תאים שלא ימולאו, יגרמו לאי סכימה בתאים המסכמים.
מספר חודשי שימוש בדו”ח זה – יש להקפיד על מילוי חודשי השימוש בציוד בהתאם לתקופת הדיווח.
תאריך רכישה – יש למלא את תאריך ההפעלה או את תאריך הרכישה, המאוחר מביניהם.
עלות הציוד – יש לבדוק שקיימת התאמה בין טופס הפחת (טופס י”א – הטופס המוצג למ”ה) לעלות המקורית. אם הציוד לא מופיע בטופס הפחת לא ניתן להכיר בהוצאות הפחת.
אחוז השימוש בציוד בתיק – יש לציין את האחוז של שימוש בציוד בתיק בפועל.


חזרה לתוכן עניינים >
1. יש ללחוץ על לשונית “פעולות” בסרגל העליון באזור האישי ולבחור ב-“דיווח סופי וסגירת תיק”. ניתן להגיע למסך זה גם דרך “פעולות נפוצות” שבתחתית המסך הראשי ובחירה ב-“דיווח סופי וסגירת תיק”.2. לאחר מכן, ייפתח מסך בו יהיה עליכם לבחור את התיק עליו תרצו לבצע את הדיווח.

3. בעמוד הבא יש רשימה של כל המסמכים אותם תידרשו להעלות במהלך הגשת הדיווח. מטרת הרשימה לוודא שאכן יש ברשותכם את המסמכים הנדרשים: דוח טכני מסכם (WORD), דיווח כספי סופי (אקסל), טופס הצהרה (PDF) וחוות דעת של רו”ח (WORD). מדובר בקבצי חובה שצריך להעלות כל אחד מהם לפני השליחה.

4. יש ללחוץ על כפתור “להגשת הדיווח” שיוביל אתכם להגשה המקוונת אותה יש למלא ובסיומה יש ללחוץ על כפתור השליחה. יש למלא את כל שדות החובה לפני שליחת הטופס.

5. אפשר ללחוץ על “שמירת טיוטה” אחרי כל פעולה. פעולה זו לא רק שומרת את הנתונים במערכת אלא גם מאפשרת לשמור את הטופס בלשונית “טיוטות” שבמסך הראשי ולהמשיך לערוך או להגיש את הבקשה במועד אחר, לאחר השלמת כל המסמכים הנדרשים.

6. לאחר לחיצה על כפתור “שליחה” אי אפשר לשנות את הפרטים שהוזנו או להוסיף עוד צרופות. לכן חשוב לוודא שכל המידע והקבצים שצורפו לטופס נכונים ומדויקים ורק לאחר מכן ללחוץ על כפתור “שליחה”.

7. לאחר שהטופס נשלח, אפשר לעקוב אחריו דרך מסך “הפניות שלי” בלשונית “הוגשו” ולראות את הסטטוס שלו ותאריך עדכון אחרון .

8. שימו לב: לאחר שהטופס נקלט במערכת ולאחר בדיקה של המחלקה הרלוונטית, אם יש צורך בהשלמות או תיקון של פרטים שגויים, הטופס יעבור אוטומטית ל”טיוטות” שבמסך הראשי כדי שתוכלו להשלים את החוסרים או לתקן את הפרטים השגויים (הבקשה לתיקון תישלח גם למייל של החברה).

חזרה לתוכן עניינים >כללי

1. מתי תתקבל יתרת המענק לחשבון הבנק בפועל?
התשלום יועבר לחשבון הבנק תוך 10 ימי עסקים, מרגע שישלח לחברה מכתב גמר חשבון ובו הודעה על תשלום.

2. החברה מעוניינת בדחייה בהגשת הדיווח הסופי וסגירת התיק, למי לפנות?
במידה וחברה זקוקה להארכה מעבר ל-90 יום לאחר סיום תקופת המו”פ, יש לפנות במייל למחלקת ביקורת.

3. במידה ולחברה תקציב שלא נוצל במלואו וסעיף שחרג, מה על החברה לעשות?
יש להגיש במקביל לדיווח הסופי וסגירת התיק, בקשת שינויים ל”העברה בין סעיפים” באמצעות האזור האישי.

4. יש בעיה בקובץ “דיווח כספי סופי” שהופק מהאתר, מה לעשות?
יש לפנות במייל למחלקת ביקורת בצרוף הקובץ ותיאור הבעיה.


חומרים

1. אם לחברה יש מלאי והיא מעוניינת להשתמש בו למו”פ, האם אפשרי?
לא צריך לרכוש חומר ספציפי לתוכנית. ניתן להשתמש ממלאי החברה, אך יש להוציא טופס ניפוק מלאי המפרט את הכמות שנמשכה, מועד השיוך לתוכנית וכדומה. כמובן שניתן לדרוש רק עלות רכישה בלי העמסות.

2. אם החברה רכשה חומר לפני תקופת המו”פ, מה מועד הרכישה שיש לכתוב?
בדיווח במועד הרכישה, רושמים את מועד ההנפקה מהמלאי. יש לשמור לביקורת את החשבונית המקורית ויש לבצע פעולה של רישום בספרים בזמן אמת.


כח אדם

1. האם נדרש להגיש דיווחי שעות נוכחות יחד עם הדיווח הסופי וסגירת התיק?
לא, יש לשמור את הדוחות לטובת הביקורת.


ציוד

1. איך לרשום הוצאה של מכונה שמרוכבת ממספר רב של רכיבים?
במספר רב של רכיבים שנקנו במועדים שונים, יש לרשום בדו”ח הסופי את העלות הכוללת. בחלק של תאריך הרכישה, יש להזין תאריך של אחת החשבוניות ובמקביל להכין נייר עבודה שמפרט את כלל הרכיבים ובהם: מועד רכישה, מועד הפעלת הציוד, עלות וחודשי שימוש ביחס לתקופת המו”פ. הבדיקה והחישובים של הפחת יעשו בהתאם לנייר העבודה שיוגש. את נייר העבודה יש לצרף למסמכים שמעלים בעת הגשת הדיווח באזור האישי.
במספר מצומצם של רכיבים יש לפרט בשורות הריקות המופיעות בהמשך הגיליון.
*המדריך נכתב בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד

__________

יש לכם שאלות נוספות? זקוקים לעזרה בהגשת הבקשה?

אנחנו מזמינים אתכם לפנות למוקד הלקוחות
טלפון: 8041* | וואטסאפ: 052-4189734

בהצלחה!