CAPS MEDICAL LTD | המלאכה 18, נתניה | ח.פ 515936144