Samson Logic Transportation LTD | החלוץ 13/51, רמת השרון | ח.פ 516007564