BLIKENACH LTD | הברזל 32, תל אביב-יפו | ח.פ 515844074