טיוטת הוראות לעידוד השקעות הון (תנאים המעידים על היות מפעל מקדם חדשנות לצורך הגדרתו כמפעל טכנולוגי מועדף), תשע"ז-2017

בחירת סוג 

הוראה
תמצית

המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה מפרסם בזאת לידיעת הציבור, טיוטה של הוראות לעידוד השקעות הון (תנאים המעידים על היות מפעל מקדם חדשנות לצורך הגדרתו כמפעל טכנולוגי מועדף), תשע"ז-2017.

פרטי ההוראה
נחום איצקוביץ
המדען הראשי (בפועל)  
משרד הכלכלה והתעשייה
 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 51כד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן – החוק), בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד האוצר ובאישור שר האוצר אני קובע הוראות אלה:
 
1. בהוראות אלה –
"חדשנות טכנולוגית" – כהגדרתה בסעיף 4 לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד-1984;
"מוצר" - כהגדרתו בסעיף 4 לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד-1984; 
 
"מחקר" – כהגדרתו בסעיף 4 לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד-1984; 
"נכס לא מוחשי מוטב" – כקבוע בסעיף 51כד לחוק; 
"פיתוח" – כהגדרתו בסעיף 4 לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד-1984; 
""רשות החדשנות" – הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית כהגדרתה בסעיף 4 לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד-1984;
"תכנית" – כהגדרתה בסעיף 4 לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד-1984; 
"תשואה עודפת" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד-1984;
 
2. (א) לצורך בחינה אם מפעל הינו מפעל מקדם חדשנות כאמור בסעיף 51כד לחוק, תיבחן עמידתו בקריטריונים הבאים:
(1) רמת החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את תכניות המחקר והפיתוח שבוצעו על ידי המפעל לשם פיתוח מוצריו העתידיים בשלוש השנים שקדמו לשנת המס בה הוגשה הבקשה להכרה במפעל כמפעל המקדם חדשנות;
(2) מידת יישום טכנולוגיות ייצור מתקדמות בתהליכי הייצור בהשוואה למקובל בתחום בארץ ובעולם או מידת יישום טכנולוגיות חדשניות בפעילות המפעל , לרבות מחקר ופיתוח במפעל בהשוואה למקובל בתחום בארץ ובעולם בשלוש השנים שקדמו לשנת המס בה הוגשה הבקשה להכרה במפעל כמפעל מקדם חדשנות; 
(3) מידת החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את המוצרים המיוצרים כחלק מהפעילות הייצורית של המפעל , לרבות מחקר ופיתוח במועד הגשת הבקשה להכרה  במפעל כמפעל המקדם חדשנות, בהשוואה למקובל בתחום בארץ ובעולם;
(4) המידה ואופן השימוש בנכס לא מוחשי מוטב בפעילות המפעל לרבות מחקר ופיתוח בשלוש השנים שקדמו לשנת המס בה הוגשה הבקשה להכרה במפעל כמפעל מקדם חדשנות,והחדשנות הגלומה בנכס זה;
(5) התרומה של החדשנות הטכנולוגית בפעילות  המפעל לרבות מחקר ופיתוח ליצירת תשואה עודפת למשק הישראלי.
(ב)
(1) מפעל המעוניין לקבל אישור מאת מנכ''ל רשות החדשנות (להלן- אישור רשות החדשנות) בדבר היותו מפעל המקדם חדשנות יגיש בקשה מפורטת לרשות החדשנות בהתאם לנהלים אשר יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה ושל רשות החדשנות . 
(2) בחינת הבקשה תיעשה בהתבסס על פעילות המפעל בשלוש השנים האחרונות שקדמו לשנה שבה הוגשה הבקשה לרשות החדשנות. 
כל מפעל יבחן באשר למידת התאמתו לכל אחד מהקריטריונים המפורטים בסעיף 2(א) לעיל. אישור רשות החדשנות יינתן למפעלים אשר יעמדו בניקוד מינימלי שיקבע ויפורסם באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה ושל הרשות לחדשנות .      
(3) אישור רשות החדשנות ויהיה תקף לשנת המס לגביה ניתן האישור ולמשך שנתיים שלאחריה. בכל שנה יהיה על המפעל להצהיר בפני רשות החדשנות שלא חל שינוי מהותי בפעילותו.
(4) כל בקשה אשר תוגש לרשות לחדשנות תועבר על ידה במועד קליטת הבקשה ברשות לגורמים הרלוונטיים במשרד האוצר וברשות המיסים. 
 
3.      הוראות אלו יחולו בהתאם לתחילתו של סימן ב'3 לחוק עידוד השקעות הון, ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017). 
 
_______ התשע"ז (___ 2017)
 
 
נחום איצקוביץ
המדען הראשי (בפועל)  
משרד הכלכלה והתעשייה
 
דברי הסבר
 
 
במסגרת תיקון מס' 73 לחוק עידוד השקעות הון התשי''ט-1959(להלן- התיקון, להלן-החוק), הוחלט להעניק בפרק השביעי בסימן ב'3 הטבות במס למי שמתקיימים בו התנאים להיותו ''מפעל טכנולוגי מועדף וזאת  באמצעות הענקת שיעורי מס מופחתים למפעל תעשייתי בתחום של תעשיה עתירת ידע.  מטרת התיקון הינה לעודד פעילות הקשורה בפיתוח נכסים לא מוחשיים מוטבים בחברות עתירות ידע.