נהלי מסלולי הטבה תכנית החממות

נהלי מסלולי הטבה תכנית החממות

נספחים 

נספח 1 - הסכם התקשרות להפעלת חממה טכנולוגית
נספח 2 - טופס פתיחת-עדכון פרטי מוטב
נספח 3 - טופס בקשה לשינויים במסגרת תכנית החממות 2018-1
נספח 4 - דוח שנתי על פעילות החממה
נספח 5 - בקשה להשקיע בחברה מתחילה הפועלת מכוח מסלול הטבה 23
נספח 6 - תמיכת המדינה בחממות ובחברות פרויקט
נספח 7 - דיווח כספי רבעוני
נספח 8.1 - מינהלת חממה - בקשה להעברה בין סעיפי תקציב
נספח 8.2 - חברת פרויקט בחממה - בקשה להעברה בין סעיפי תקציב
נספח 9 - המסמכים הנספחים לדוח כספי סופי
נספח 10 - בקשה לתמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית החממות
נספח 11 - אמות מידה לאישור פרויקטי חממה
נספח 12 - דוגמא לכתב התחייבות - מסלול הטבה מס 3
נספח 13 - תקציב הבקשה
נספח 14 - מכתב מלווה להפעלת חברת פרויקט
נספח 15 - בקשה לדיון חוזר במסגרת תכנית החממות 2018-1
נספח 16 - דוח תקופתי חצי שנתי-מסכם לחברת פרויקט
נספח 17 - טופס העברת חובות וזכויות
נספח 18 - טופס דיווח תמלוגים
נספח 19 - בקשה לסגירת תכנית
נספח 20 - החלטות עקרוניות של הוועדה

זירות: