נוהל סדרי דיון ועבודת ועדת מחקר (400-01)

תמצית

להגדיר ולקבוע את סדרי דיוניה ועבודתה של ועדת המחקר

נוהל סדרי עבודת ועדות המחקר קובץ להורדה