נוהל מסלול הטבה מס’ 8 – חממות טכנולוגיות לעידוד הקמה והשקעות הון בחברות הזנק

נוהל מסלול הטבה מס' 8 – חממות טכנולוגיות לעידוד הקמה והשקעות הון בחברות הזנק קובץ להורדה
נספח 1 - מסלול 8 - הצעה לקבלת זיכיון במסגרת מסלול חממות 8 קובץ להורדה
נספח 2 לנהלי מסלול 8 הצהרות והתחייבויות המציע קובץ להורדה
נספח 3 לנהלי מסלול 8 תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התניית אישורים שכר מינימום קובץ להורדה
נספח 4 מסלול 8 תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו קובץ להורדה
שיוך למסלול