נהלי מסלול הטבה מס’ 48 – קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר-שבע -ארכיון 13.6.24

זירות:  הזנק
נהלי מסלול הטבה מס' 48 - קידום יזמות טכנולוגית באר שבע -19.05.24 קובץ להורדה
נספח 1 –טופס הצעה לשמש כגורם מבצע קובץ להורדה
נספח 2 לנהלי מסלול 48 - דוח צפי מקורות ושימושים למשך תקופת הזיכיון קובץ להורדה
נספח 3 –הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים –שכר מינימום), התשעא-2011 קובץ להורדה
נספח 4–תצהיר חתום על -ידי מורשי החתימה של המציע ושלכל אחד מבעלי מניותיו המהותיים, מאומת על -ידי עוד קובץ להורדה