מסלול הטבה מס’ 1 – קרן המו”פ ׁ(ארכיון 28.8.2018)

זירות:  צמיחה וייצור מתקדם
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו"פ קובץ להורדה
נספח ב - הוראות לעניין הסכום המירבי שישלם מקבל האישור קובץ להורדה
נספח ג - פחת קובץ להורדה
נספח ה - תוספות באזורי עדיפות לאומית קובץ להורדה