הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל – 28.8.2018

מועצת רשות החדשנות אישרה כללים למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל שיאפשרו לחברות ישראליות שהינן תאגידים רב לאומיים ולחברות ישראליות המוחזקות בידי תאגידים רב לאומיים לתת הרשאה שאינה בלעדית לשימוש בידע שפותח בתמיכת הרשות לכל חברה זרה שהינה חלק מהתאגיד הרב לאומי. 
ההוראות יוצרות הזדמניות לתעשיית ההייטק הישראלית הכוללת כ-350 מרכזי פיתוח של חברות רב לאומיות הפועלים כיום במודל של קוסט פלוס ואינן רושמות קניין רוחני בישראל. עד כה, רוב החברות הרב לאומיות הפועלות במודל קוסט פלוס לא היו זכאיות לקבל מענקים מרשות החדשנות מאחר והקניין הרוחני שפותח נרשם בבעלות החברה הזרה. זאת ועוד, בהתאם לכללים הקודמים לא הייתה אפשרות לשתף את הידע שפותח בישראל בתמיכת הרשות עם צוותים נוספים בתוך התאגיד הרב לאומי. 
פרסום ההוראות פותחת בפני מרכזי הפיתוח של התאגידים הרב לאומיים אפשרות לקבל הטבות מרשות החדשנות, לרשום את הקניין הרוחני בארץ, על כל המשתמע מכך, וזאת מבלי לפגוע ביכולת שיתוף הידע בתוך התאגיד הרב לאומי. 
המטרה של ההוראות הינה יצירת אפשרות החדרה של טכנולוגיות ישראליות לתוך התאגידים הרב לאומיים מבלי להזדקק להעברת הבעלות על הקניין הרוחני לחברת האם הרב לאומית. יחד עם התיקון האחרון לחוק עידוד השקעות הון (תיקון מספר 73), הוראות אלו משלימות את התשתית הנדרשת על מנת לעודד שינוי אופי הפעילות של חברות רב לאומיות המחזיקות במרכזי פיתוח בישראל.
זירות:  צמיחה וייצור מתקדם
הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל - 28.8.2018 קובץ להורדה
שיוך למסלול